„Žvejybos rojuje“ spiningavimo varžybos „Rapala – 2014“

2014-05-25 18:17

2014-05-14 Rapala 23Jau antrus metus iš eil?s, ambulance geguž?s 17 d. Salake, cure sodyboje „Paukš?i? sala“ prie Luodžio ežero vyko respublikin?s spiningavimo varžybos „Rapala – 2014“. Varžyb? tikslas – populiarinti žvejyb? Rapala firmos vobleriais.

 Varžybose dalyvavo 277 dalyviai. Asmenin?je (valtyje 1-as žvejys) ?skaitoje varž?si 69 dalyviai, no rx komandin?je (valtyje 2-u žvejai) – 208 dalyviai 104 valtyse, 23 šeimos rungtyniavo Šeimos lygoje.

Dalyvavo 8 klubai ir 17 Lietuvos ?moni? atstov?.

Išskirtinis varžyb? akcentas – pagavai – paleisk! N? viena sugauta žuvis nebuvo atvežta ? krant?. Visas pagautas žuvis teis?jai sv?r? ir matavo tiesiog žvej? valtyse ir atlik? nustatyt? varžyb? proced?r?, jas paleido atgal ? ežero vandenis. O bendras laimikio svoris – 80 kg 680 gr. Sugautos 78 lydekos ir vienas ešerys. Bendras vis? lydek? ir ešerio ilgis viršijo 42 metrus.

Švent?je dalyvav?s ir nominacij? už mažiausi? pagaut? žuv? ?teik?s Aplinkos ministras Valentinas Mazuronis sak?, kad mažiausia pagauta ?skaitin? žuvis yra pats didžiausias laimikis, nes tai puikiai kartu praleistas laikas gaudant žuvis ir visiems link?jo, kad ta žuvis tik augt? ir augt?.

Varžyb? reng?jai, Rapala korporacija, neliko skolinga ministrui ir ?teik? speciali? nominacij? „Už švarius Lietuvos vandenis“. Taip reng?jai ?vertino ministro pastangas uždrausti verslin? žvejyb? vidaus vandenyse.

Dviems jauniausiems 9-eri? met? varžyb? dalyviams priz? ?teik? Zaras? rajono savivaldyb?s meras Arvydas Steponavi?ius.

Galima pasidžiaugti ir m?s? rajono žvejais. Šeim? lygoje dalyvav? zarasiškiai Vytautas ir Donatas Kš?enavi?iai už?me I-?j? viet? ir iškovojo „Rapala 2014“ Šeimos lygos taur?.

Vytenis Pranckevi?ius, sugav?s 4970 gr. žuvies, už?m? I-?j? viet? ir antrus metus iš eil?s tapo „Rapala 2014“ taur?s laim?toju asmenin?je ?skaitoje.

Gražut?s regioninio parko ?steigtas prizas – savaitgalis su pirtimi, ekskursijomis, pramogomis ir palink?jimu pagauti nors vien? lydek? Gražut?s regioniniame parke burt? keliu atiteko vienam iš „laiming?j?“, kurie varžyb? metu nepagavo n? vienos žuvies. Ne veltui sakoma – Gražut?s regioninis parkas – rojaus kampelis žem?je!

Kol varžyb? teis?jai skai?iavo rezultatus, m?s? kraštietis, Vilniaus universiteto Gamtos moksl? fakulteto moksl? daktaras Egidijus Bukelskis, specialiais žetonais žym?jo lydekas. Luodžio ežeras – vienas iš ežer?, kuriuos Aplinkos ministerija paskelb? „Žvejybos rojaus“ projekte, tod?l pirm?sias žym?tas lydekas ?žuvino ministro Valentino Mazuronio vadovaujamas ekipažas kartu su viceministru Linu Jonausku, „Vienam gale kablys“ ved?ju Pauliu Korsaku ir varžyb? reng?j? atstovais.

Viso ? ežer? buvo paleista daugiau kaip šimtas kilogram? žym?t? lydek?, tod?l „dabar lauksime žinios iš žvej?, kurie pagaus žym?t? lydek?, užrašys jos numer?, nufotografuos ar nufilmuos ir paleis atgal, o medžiag? pateiks Gražut?s regioninio parko direkcijai. J? laukia special?s prizai“, – pažad?jo Gražut?s regioninio parko direktorius Gedas Kukanauskas.

Šventin?je varžyb? rezultat? ?teikimo dalyje dalyvav? Zaras? rajono mero pavaduotojas Nikolajus Gusevas ir administracijos direktorius Ram?nas Keršys tur?jo puiki? galimyb? su Aplinkos ministerijos vadovais padiskutuoti apie „Žvejybos rojaus“ projekto privalumus kuriant Zaras? rajono, kaip turistin?s traukos vietov?s, ?vaizd?. Suprantama, kad vien ?žuvinti ežer? nepakanka. Reikia pl?toti infrastrukt?r?, didinti paslaug? kokyb?. B?tina, kad ? projekto ?gyvendinim? aktyviai ?sijungt? ne tik rajono Savivaldyb?, bet ir verslo atstovai, kaimo turizmo sodyb? šeimininkai, bendruomen?s, nevyriausybin?s organizacijos. Tam laikas tikrai palankus, nes šiais metais strateginiuose planuose reikia numatyti prioritetus ir priemones 2014 – 2020 met? veiksm? programos ?gyvendinimui. Nuo to priklausys, kiek efektyviai bus panaudota Europos S?jungos parama.

Tik?tina, kad varžyb? dalyviai, j? šeimos nariai, sve?iai liko patenkinti rezultatais ir poilsio gamtoje, o paleistas laimikis tegu b?na gera pradžia „Žvejybos rojui“ Zaras? krašte.

Arvydas Veikšra,

Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono pirmininkas

 A.Veikšros nuotraukos.

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .