Žvejų varžytuvės „Un Sartų Dusetose 2015“

2015-02-28 19:47

DSC04433Giedr?, buy information pills pavasariu kvepiant? vasario 22 d. ryt? ant dar storo Sart? ežero ledo nekantravo didelis b?rys žvej?, laukian?i? vyr. teis?jo Prano Vadišiaus signalo, po kurio visi sutartinai puol? sukti išaštrintus gr?žtus, stengdamiesi kuo grei?iau išgr?žti eket? ir ištraukti iš jos pirm?j? žuvel? – taip prasid?jo tradicin?s Aukštaitijos bendruomeni? poledin?s ž?kl?s žvejybos varžytuv?s „Un Sart? Dusetose 2015“, ? kurias šiemet atvyko toks pat šio žiemos sporto entuziast? skai?ius, kaip ir pernai – 79. Žvejai susirinko iš Anykš?i?, Mol?t?, Zaras?, Panev?žio, Birž?, Utenos, Visagino rajon?. Palankios ž?klei oro s?lygos leido sugauti ?sp?ding? žuvies kiek? – per pirm?j? tur? 87,530 kg, per antr?j? 90,886 kg. Viso 178,416!

Po pirmojo dvi valandas trukusio turo ? krant? gr?žtan?ius žvejus pasitiko Salako kult?ros nam? kapela „Vedar?lis“ (vad. Rasa Lukoši?nait?), kurios grojamos smagios melodijos šild? ne k? mažiau, nei sot?s užkandžiai su lašinukais, garuojanti kvapni žuvien?, kuri? vir? dusetišk?s Rasa Liepinaitien?, Diana Geniuš – Žaržojien?, Natalija Špakauskien?, pad?j?ja Vaida ?ernauskien?,  bei gardi griki? koš? ir karšta arbata, kuri? vir? asociacijos „Bendruomeni? renginiai“ atstovai zarasiškiai Nijol? Šukštulien? ir Povilas Šuminas su savo pagalbininkais. Pasistiprin?, pasišild? prie laužo, ž?klautojai prad?jo antr?j? varžyb? tur?, kuris, žuvel?ms s?kmingai kimbant, neprailgo. Jam pasibaigus, kol teis?jas Olivijus ?ypas ir sekretor? Vilma Jarmalavi?ien? sv?r? laimik? bei sudarin?jo laim?toj? s?raš?, buvo surengtos trumpos, ta?iau labai azartiškos eke?i? gr?žimo varžybos. Grei?iausiai užduot? ?veik?s Rytis Bitinas Panev?žin išsivež? I? ,,Meškerin?“ dovanot? gr?žt?.

Ir pagaliau at?jo akimirka, kurios lauk? visi – apdovanojim? metas. Nors galima sakyti, kad pralaim?jusi? šiose varžybose nebuvo – smagiai ir aktyviai praleistas laikas gryname ore, gražios gamtos apsuptyje jau savaime yra puikus laim?jimas. Ta?iau varžybose privalu išrinkti pa?ius geriausius dalyvius, šiuo atveju, ko gero, ir s?kmingiausius. Moter? tarpe I vieta atiteko Rimutei Švilpienei iš Utenos, II vieta – Agnei Tveritnevaitei iš Anykš?i?, III vieta – Danguolei Ramoškienei iš Panev?žio. Tarp vyr? nugal?jo Dainius Vaitk?nas iš Anykš?i?, antroje vietoje liko taip pat anykšt?nas Simonas Juz?nas, tre?ioje – Giedrius Šakalys iš Duset? seni?nijos.

Lukas Sidaravi?ius iš Duset? sen. buvo apdovanotas už pirm? sugaut? žuv?, Dainius Vaitk?nas iš Anykš?i? už didžiausi? sugaut? žuv? – 0,312 gram? sveriant? karš?. Special?s prizai ?teikti vyriausiam žvejui – Petrui Vasiliui iš Birž?, gim. 1937 m.; vyriausiai žvejai – Rimutei Švilpienei iš Utenos – gim. 1960 m.; jauniausiam žvejui – Martynui Vaiku?iui iš Utenos gim. 2004 m.; jauniausiai žvejei – Leilai Milon?i?tei iš Duset? sen. gim. 2011 m.

Gintas Gurskas iš Zaras? gavo paguodos priz? – teis?jo G. Baku?io pernai sugaut? sudžiovint? žuv? maišel?.

Taip pat apdovanota Rink?n? šeima, pagal svor? per abu turus sugavusi daugiausia žuv? – 9,878 kg. Aktyviausia šeima pripažinta – Zabavino ir Milon?ien?s šeima, aktyviausia bendruomene – uteniškiai, j? atvyko trylika dalyvi?.

Specialus prizas, kur? ?steig? poledin?s ž?kl?s klubas „Ešerys“, vadovaujamas Sigito Lukštos, už didžiausi? sugaut? ešer?: I vieta – Simonui Juz?nui – 0,190 gr., II vieta atiteko Algirdui Zakarkai iš Utenos – 0,172 gr., III viet? laim?jo Rimut? Švilpien? iš Utenos – 0,170 gr.

Nugal?tojus sveikino ir prizus jiems ?teik? Duset? seni?nas Saulius K?blys, Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono VVG pirmininkas Arvydas Veikšra, Duset? sporto klubo „Ainiai“ prezidentas Vytautas ?ypas, Zaras? rajono savivaldyb?s meras Alvydas Steponavi?ius, administracijos direktorius Ram?nas Keršys, Sart? regioninio parko direkcijos direktorius Saulius Mažiulis, Duset? kult?ros centro Dail?s galerijos direktorius Alvydas Stauskas ir LKSKA „Nemunas“ valdybos pirmininkas K?stutis Levickis.

Sugautos žuvel?s buvo išdalintos visiems j? pageidaujantiems, o kas nenor?jo gaišti laiko j? valymui, išdarin?tos ir net išr?kytos ?vairios žuvies gal?jo ?sigyti žvej? turgelyje. Tad iš švent?s žmon?s gr?žo su lauktuv?mis namiškiams bei katinukams, ir su puikia nuotaika, kurios užteks visai savaitei, o tada jau ir vis? pasiilgtas pavasaris, ir kiti žvejojimo b?dai – nuo kranto ar iš valties. Kadangi Sart? ežere vykdant žuv? ?veisimo Zaras? rajono „Meškeriotoj? rojaus“ valstybiniuose vandens telkiniuose projekt? atliekamas ?žuvinimas, tai žuvies tikrai nepristigsime.

Rengin? ved? šmaikš?i? ir taikli? „šposijim?“ niekuomet nepritr?kstantis Arvydas Veikšra.

Teis?javo A.Vitas, A. Topalskis, V. Šakalys, G. Bakutis, A.Zimariovas ir H.Briedis.

Švent? organizavo Duset? sporto klubas „Ainiai“, asociacija „Bendruomeni? renginiai“, Duset? seni?nija, Duset? seni?nijos ir parapijos bendruomen?s santalka, Duset? kult?ros centras Dail?s galerija, Duset? komunalinio ?kio ?mon?, Duset? K. B?gos gimnazija.

R?m?jai: Zaras? rajono savivaldyb?s administracija, LKSKA „Nemunas“, UAB „Vasaknos“, UAB „Meškerin?“, UAB „Viralda“, Sart? regioninis parkas, UAB „Laš? duona“, Sportin?s ž?kl?s klubas „Ešerys“.

Vilija Visockien?

Nuotr. autor?s

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .