Žmonų nešimo sporto apžvalga

2010-07-13 20:35

Pernai Dusetose prad?tas kultivuoti žmon? nešimo sportas ?gavo didelius tempus ir iškeliavo ? Europos platumas, no rx 2009 m. Dusetose Sart? ežero pakrant?s trasoje buvo surengtas pirmas šalies ?empionatas. Nugal?jo sportininkai iš Marijampol?s Vytautas Kirkliauskas ir Neringa Grinkevi?i?t?

, rx antra pora buvo iš Imbraso Andrius Semeniovas ir Indr? Sabaliauskait?. Norint išpopuliarinti ši? sporto šak? 2010 m. buvo užmegztas ryšys su Latvijos respublika ir gavus kvietim?, approved j? ?empionate dalyvavo pernykšt? m?s? ?empionato nugal?toja Vytauto Kirkliausko ir Neringa Grinkevi?i?t?   pora. Nors šie sportininkai ši? sporto šak? prad?jo kultivuoti tik pernai, varžybose Latvijoje buvo pasiruošta tinkamai ir rezultatai gana geri, iš 47 por? jie už?m? 5 viet?. Latviai maloniai sutiko dalyvauti m?s? ?empionate ir atsiunt? savo šalies antros vietos laim?toj?. Nors ši pora laim?jo m?s? ?empionat?, ta?iau m?s? dalyviai praloš? tik sekundin?mis dalimis.

Tai rodo, kad m?s? sportininkai yra paj?gus ir gali dalyvauti ir svetur. Antrame šalies ?empionate nedalyvavo pernykš?iai nugal?tojai, nes t? pa?i?  jie dalyvavo  Europos ?empionate Suomijoje, kur pasirod? s?kmingai. ?empionate dalyvavo 44 poros, o jie už?m? 5 viet?, tai pranoko visus m?s? liukes?ius, ir teikia galimyb? toliau pl?sti ši? unikali? sporto šak?.

2011 m. ? ?empionat? Latvijoje numatoma pasiusti dvi poras: 2009 m. ?empionus ir 2010 m. antros vietos laim?tojus iš Imbraso, pageidautina, kad abi šios poros dalyvautu ir Europos ?empionate, nes j? paj?gumas yra aukštas. Norime, kad ? varžybas atsiliept? daugiau respublikos sportinink?, ypa? norime, kad atsiliept? šiaulie?iai, nes ten jau vykdomos panašios varžybos. ?domu palyginti ši? varžyb? tras? su  m?s?, kuri jau yra ?registruota Europoje, kaip „ Sart? ežero pakrant?s“ trasa. Latvijoje trasa yra sunkesn?, nes visa kyla ? kaln?, bet ne?domi, manatoniška. Duset? trasa visiems dalyviams yra ?domi, ?vairesn?, pavojingesn?, reikalaujanti protingesnio sprendimo ?veikiant sunkumus, nes daug kart? kei?iasi trasos dangos paviršius. Suomijoje trasa yra sunki, reikia pereiti kelet? kli??i?, bet, kaip parod? Vytauto pora  yra ?veikiama. 2011 m. bandysime pakviesti dar daugiau por? iš užsienio. Bijoti sve?i? nereikia, nes ši? met? antros vietos laim?tojai Gintar? Stankevi?i?t? ir Andrius  Semionovas iš Imbraso, tre?i? viet? už?m? rokiškie?iai Evelina Kauneckait? ir Darius Kapustinskas,ir ketvirt? viet? už?m? imbradiškiai Marija Vasilevskaja ir Mindaugas Misi?nas nors ir pralaim?jo Latvi? porai Lindai Gavrinai ir Agriui Grasmaniui iš Rygos, pagal rezultatus yra paj?gios kovoti su užsienio sportininkais.

Kvie?i? šalies  jaunim? prad?ti dom?tis šiuo ?domiu sportu ir visais klausimais galite kreiptis, mielu noru visiems patariu, ir tikiuosi, kad 2011 m. Duset? ?empionate dalyvaus iš visos Lietuvos.

Sporto klubo „Ainiai“ pirmininkas Vytautas ?ypas

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .