ŽINIOS PADEDA NEATSILIKTI NUO GYVENIMO

2010-03-17 09:28

Vasario 24 – 28 dienomis Zarasuose vyko seminaras, buy more about kuriame dalyvavo aktyv?s rajono gyventojai, dirbantys bendruomen?se ir rengiantys projektus, nutar? gauti žini? apie viešuosius pirkimus ir buhalterin? apskait? vykdant projekt? finans? valdym?. Šiuos mokymus organizavo Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono vietos veiklos grup? ( ŽRVVG ), vykdydama projekt?: „Technin? parama žuvininkyst?s region? studijoms atlikti, žuvininkyst?s region? pl?tros strategijoms rengti, asmenims, rengiantiems žuvininkyst?s region? pl?tros strategij?, mokyti“.
Seminare dalyvavo daugiau nei 30 klausytoj?. Reikia pažym?ti, kad mokym? organizatoriai pasisteng?, kad dalyviai b?t? atvežti, apr?pinti orgtechnin?mis priemon?mis, mokom?ja medžiaga, maitinimu ir pasibaigus užsi?mimams, kiekvien? dien?, parvežti ? namus. Užsi?mimai vyko labai intensyviai, nes lektoriai, per palyginti trump? laik? nor?jo suteikti kuo daugiau žini?. Vieš?j? pirkim? seminar? praved? lektorius iš „Konsultus“ firmos Tomas Vasiliauskas. Buchalterin?s apskaitos ir projekt? finans? valdymo seminar? ved? docent? Danut? Zinkevi?ien?. Tarp t? 30 – ties klausytoj? buvo nemažai jau patyrusi? buhalteri? ir projekt? vadybinink?, jau dalyvavusi? panašiuose mokymuose, ta?iau ir jiems buvo labai pravartu susipažinti su ?statym? naujienomis, o nepatyrusiems klausytojams buvo parinktos specialios programos – buhalterin?s apskaitos ir vieš?j? pirkim? pradžiamokslis.
Seminare dalyvavo nemažas b?rys klausytoj? iš Duset? ir aplinkini? gyvenvie?i?. Iš Duset? ? šiuos mokymus važin?jo: Vytautas ?ypas, Birut? Gir?ien?, Marija Varenbergien?, Jaroslava Amirijan, Stanislovas Rapšys. Iš Antaliept?s – Valerija Bertašien? ir Renata Savickien?. Seminare dalyvavo Brogiški? bendruomen?s pirminink? Milda Utkien?, Sad?n? bendruomen?s pirminink? Regina Macijauskien?, Antazav?s bendruomen?s centro nar?s – Danut? Galvonien? ir Danut? Skardinskien?, Šniukšt? kart? bendrijos pirminink? Daiva Zakšauskien?.
Šniukšt? kaimo kart? bendrijos pirminink? Daiva Zakšauskien? yra šio projekto – seminaro administrator?. Jos, ir Zaras? rajono savivaldyb?s Vietos Veiklos Grup?s ( VVG ) tarybos nar?s J?rat?s Bui?enkien?s r?pes?i? ir organizacini? sugeb?jim? d?ka, seminaras pra?jo puikiai. Klausytojai liko patenkinti gautomis žiniomis, lektori? praktiniais patarimais.
Visi išklaus? seminaro program?, atlik? praktinius darbus, gavo pažym?jimus. Po keturi? dien? bendravimo išsiskirst?me ? savo gyvenvietes ir žadame s?kmingai taikyti praktikoje seminare ?gytas žinias. ?ia suradome nauj? draug?, ?domi? id?j?, pasižad?jome bendrauti ir susitikti bendruomeni? renginiuose.

Marija VARENBERGIEN?

Jūs galite rašyti komentarą
Raktažodžiai:

Rašyti komentarą

. . . .