„Zarasų jaunimas“ organizuotos bei įgyvendintos akcijos „Padovanok spindulėlį šviesos“ finalas

2011-02-16 09:12

Ši? met? sausio m?nes? ?vyko asociacijos „Zaras? jaunimas“ organizuotos bei ?gyvendintos akcijos „Padovanok spindul?l? šviesos“ finalas. Zarasie?i? aukotos knygos pasiek? 11 bibliotek?, diagnosis 5 darželius ir vien? dienos centr?. Tai pirmoji tokio pob?džio visiškai zarasietiška akcija, pharm tad smalsu pakalbinti j? rengusius ir organizavusius jaunus Zaras? krašto žmones.

Gal gal?tum?te papasakoti kaip kilo tokia id?ja?

Julija Goštautait? – Adomavi?ien?: Susik?rus naujai asociacijai „Zaras? jaunimas“ nor?josi ?vairiapusiškos veiklos. Viename susirinkime svarst?me apie labdaring? veikl? Zarasuose, nes turiu nemažai patirties šioje srityje. Visai atsitiktinai prisiminiau koleg? iš Utenos rengt? akcij?, kuomet ger? žmoni? d?ka knygos pasiekia bibliotekas. Visi drauge prad?jome rutulioti ši? id?j?. Nusprend?me, kad m?s? akcijos tiksline grupe gal?t? tapti b?tent kaimiškosios Zaras? rajono bendruomen?s, nes šiuo metu, esant sunkiai finansinei situacijai, kaimo bibliotekose tr?ksta leidini?, o Zaras? rajone esantys vaik? darželiai negauna pakankamai finansavimo žaislams ?sigyti. Labai nor?josi dar kart? pamatyti spindin?ias vaik? akis, kai renkasi sau nauj? „draug?“.  O juk, ko gero, kiekvienoje šeimoje turime perskaityt? ir pamiršt? knyg?, seniai nebenaudojam? žaisl?… Nusprend?me, kad gana jiems d?l?ti spintoje ir paraginti zarasiškius kuo grei?iau perleisti ? kitas rankas, kam j? labiausiai reikia. Tad taip ir gim? pati id?ja.

Ar nesusid?r?te su sunkumais organizuodami ir vykdydami akcij??

Martynas Veselis: Na lengva nebuvo, ta?iau sunkumai ?veikiami. Ar gali b?ti sunku daryti gerus darbus? Daug dav? tai, kad susiformavo gera, darni ir veikli komanda, kuri noriai ?m?si darbo. Neplanavome, bet prie akcijos mielai prisijung? ir Salako bei Duset? bendruomen?s. Galim dr?siai teigti, kad kraštie?iai žymiai iniciatyviau prisid?jo prie akcijos, kuri skirta m?s? mažos bendruomen?s žmon?ms, nei organizuojamoms šalies mastu. Dar kart? nor??iau pad?koti UAB „Akadas“ sutikusiam nemokamai pagaminti akcijos d?žes, verslininkams bei ?staigoms sutikusioms jas priimti. Buvo sunkum? kalbant apie didžiuosius prekybos centrus. Tik UAB „Norfos mažmena“ sutiko leisti ?ia pastatyti akcijos d?ž?. O šiaip ši akcija man, o manau ir visiems dalyvavusiems, tikrai suteik? daug moralinio pasitenkinimo.

Visgi šiek tiek keista, kad ši? akcij? organizavo, d?mes? ? maž?j? darželi? bei bibliotek? problemas atkreip? b?tent jaunimas?

Algirdas Misevi?ius: O kod?l tur?t? b?ti keista? Tai labai sveikintinas reiškinys, ženklas kad gyvename vis labiau pilietiškesn?je visuomen?je. Manau, kad ypa? mažesniuose miesteliuose jaunimas dažnai lieka kiek išstumtas iš aktyvaus visuomeninio gyvenimo. O be reikalo. Juk tai tokie patys žmon?s, galb?t, turintys kiek mažiau patirties, ta?iau tikrai nemažiau iniciatyv?s. Kalbant apie problemas, manau, kad pastebime jas visi. Šiandien populiaru d?l vienoki? ar kitoki? problem? kažk? kaltinti, perkelti dal? atsakomyb?s nuo sav?s. Manau, kad visos egzistuojan?ios problemos su kuriomis susiduriame yra m?s? vis? problemos, nes esame viena bendruomen?. Kaip s?moningi pilie?iai tur?tume vienaip ar kitaip prisid?ti prie j? sprendimo, o ne pulti kažko kaltinti. Savaime suprantama neteigiu, kad ši akcija išsprend? inventoriaus darželyje tr?kumus, tai tik maža pradžia. S?kmingai susib?r?me ? visuomenin? kolektyv?, tad manau kad ateityje imsim?s ir didesnio masto rengini?.

Tai kaip supratau tai tik pirmoji akcija, ateityje j? bus daugiau, gal galite atskleisti koki?? Ar negaunant atlygio neprarasite ?po?

Romas Dobrovolskis: Atlyg? gauname, ta?iau, kaip jau sak? Martynas jis yra moralinis. Vargu ar gali b?ti didesnis atlygis nei suteikti pozityv?s jausmai. Kalbant apie darbus, tai jau min?ta, kad susiformavo tvariai dirbantis kolektyvas, tad manau, kad jei viskas klostysis gerai – organizuosime vienokius ar kitokius renginius atskirties mažinimo, jaunimo grupi? integracijos klausimais. Tiesioginiame darbe kasdien susiduriu su jaunimu, tad išties džiugu, kad susib?r? asociacija „Zaras? jaunimas“.

Vis pasigirsta gand?, kad ši asociacija yra susik?rusi politiniais tikslais. Ar tai tiesa?

Ernestas Jurevi?ius: Asociacija „Zaras? jaunimas“ yra visuomenin? organizacija vienijanti ?vairi? paži?r? žmones, dalis j? vienaip ar kitaip dalyvauja politiniame gyvenime, kiti ne. Jei visi politikai taip nuoširdžiai, kad ir nedideliais darbais stengt?si bent jau dalinai šalinti problemas – b?t? tikrai daug geriau. Ištikr?j? tokios visuomenin?s organizacijos, siekian?ios atkreipti ir ?traukti visuomen? ? problem? sprendim? yra išties sveikintinas dalykas. Labai džiaugiuosi, kad nei vienas asociacijos „Zaras? jaunimas“ narys net ir rinkim? laikotarpiu asociacijos veikloje neišreišk? kažkoki? politini? ambicij?. Tai yra tod?l, kad mes nesame susik?r? gyvuoti tik prieš rinkimus. Jau pavasar? turime sumanym? ?traukti kuo daugiau žmoni? ? savo organizuojam? akcij?, bet tegu tai lieka paslaptimi, kad b?t? ko laukti.

Gal nor?tum?te dar kažk? pridurti?

Julija Goštautait? – Adomavi?ien?: Nor??iau vis? m?s? vardu dar kart? pad?koti visiems m?s? rajono žmon?ms prisid?jusiems prie šios akcijos. Juk b?tent jie tapo tais geradariais, pagelb?jusiais kaimo bendruomen?ms ir padovanoj? žad?t? spindul?l? šviesos. Džiaugiam?s tokia asociacijos pirmosios akcijos pradžia, kuri ?kvepia tolesniems darbams.

Kalbino Justina Bardinskait?


Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .