ZARASŲ-VISAGINO REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ RENGS PLĖTROS STRATEGIJĄ

2015-02-18 09:17

2015 m. vasario 10 d. ?vyko naujai ?steigtos asociacijos Zaras? – Visagino regiono vietos veiklos grup?s (ZVRVVG) visuotinis nari? susirinkimas, no rx kurio metu ? asociacijos narius buvo priimti 27 juridiniai asmenys, viagra buy susirinkimo dienai pateik?s prašym?.

 

Visuotiniame susirinkime buvo patvirtintas tarybos nari? skai?ius ir iš trylikos asmen? sudarytas kolegialus VVG valdymo organas – taryba. Tarybos nariais išrinkti Zaras? medžiotoj? žvej? draugijos, drugs Vajasiškio bendruomen?s, UAB „Ledis“ , UAB „Svaita“ , Vilniaus medžiotoj? klubo „Dr?kšiai“, Imbrado bendruomen?s centro, Šniukšt? kaimo kart? bendrijos, UAB „Vasaknos“, ?kinink? s?jungos Zaras? skyriaus, A.Valucko ?mon?s ir Visagino bei Zaras? rajono savivaldybi? deleguoti atstovai.

 

Zaras? – Visagino regiono vietos veiklos grup?s pirmininku ir Vietos pl?tros strategijos administravimo vadovu  patvirtintas Arvydas Veikšra, o tarybos pirmininku išrinktas prof. Egidijus Bukelskis, kur? delegavo Zaras? medžiotoj? žvej? draugija.

 

Informuojame, jog nauj? nari? pri?mimas t?siasi.

 

Kvie?iame kaimo bendruomenes, nevyriausybines organizacijas, verslo juridinius asmenis (veikian?ius kaimo teritorijoje), vieš?sias ?staigas (kuri? steig?jai n?ra valstyb? ar Savivaldyb?)  tapti Zaras? – Visagino regiono vietos veiklos grup?s  nariu ir aktyviai ?sijungti ? 2014 – 2020 m. vietos veiklos grup?s pl?tros strategijos rengimo proces?. Nuo to, kaip kompetentingai bus parengta Strategija priklausys jos finansavimo apimtys. Planuojama, kad kokybiškai parengtai Strategijai ?gyvendinti  bus skirtas iki 2 mln. eur? finansavimas, o Vietos pareišk?jai paraiškas projekt? finansavimui gal?s teikti jau 2016 m. I ketvirtyje.

 

Norintieji tapti nariais turi pateikti prašym? raštu, patvirtint? juridinio asmens ?stat? kopij? ir sprendim? d?l stojimo ? ZVRVVG.

 

Skenuotus dokumentus prašome si?sti el. pašto adresu zarasuvvg@gmail.com arba atnešti adresu Zarasai, S?li? a. 22, III aukštas, 305 kab. Teirautis tel. +370 609 97118, +370 673 39379

 

Zaras? – Visagino regiono VVG

informacija

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .