Zarasų vietos projektų pareiškėjai idėjų sėmėsi užsienyje

2011-05-24 19:07
Paskelbta VVG

Dvylika Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grupei (VVG) priklausan?i? bendruomeni? atstov? geguž?s 2 -  6 d. dalyvavo tarptautiniame seminare „Gyvenimo kokyb? kaimo vietov?se ir kaimo ekonomikos ?vairinimas. Alternatyvi? kaimo versl? vystymosi tendencijos ir perspektyvos. Belgijos ir Olandijos modelis“. Penki? dien? kelion?je ? Belgij? ir Olandij? vyko susitikimai su ši? valstybi? VVG bendruomeni? kolegomis.

Belgijoje, sale Gesves gyvenviet?je delegacij? pri?m? GAL “Pays des tiges et chavées ASBL“ vietos veiklos grup?s atstovai. Organizacijos narys Pavlas Kimtsaris pasakojo apie trij? bendruomeni? bendr? projekt? – už paramos l?šas buvo ?rengti turistiniai p?s?i?j? ir dvira?i? takai, ?kurta žalioji vaik? mokykl?l?. ? mokykl?l? suvažiav? miesto vaikai savait? stebi gamt?, susipaž?sta su augal?, gyv?n? r?šimis – taip stengiamasi mažinti atskirt? tarp kaimo ir miesto.

Besidalinant projekt? ?gyvendinimo patirtimi su Belgijos delegacija, buvo pamin?tos ir problemos, kylan?ios ?gyvendinant šiuos projektus. Viena pagrindini? problem? – dažniausiai projektus tenka ?gyvendinti savo l?šomis ir tik po to gr?žinamos investuotos l?šos. Pokalbi? metu buvo paaišk?jo ir daugiau bendr? problem? – originali? id?j? stoka, projekt? ?gyvendinimo problemos. Ta?iau belgai pasidžiaug?, kad j? vietos savivaldyb? skatina LEADER projektus.

Olandijoje, Benschop gyvenviet?je, vyko susitikimas su LAG “Weidse Veenweiden“ vietos veiklos grup?s atstovais. Su šios grup?s atstovais bendrauta apie j? vykdomos LEADER programos koncepcij?, projekt? id?jas. Olandijoje ?gyvendinami LEADER projektai daugiausiai orientuoti ? verslo kaimuose ?vairinim?. Vietos ?kininkas Zaras? delegacijai pristat? savo ?k?, papasakojo apie ?gyvendintus projektus ir planuojamus ateityje. Susitikimo metu metu pasikeista kontaktais, olandus sudomino galimyb?s apsilankyti Lietuvoje.

Kelion? buvo finansuota iš Zaras? savivaldyb?s VVG ?gyvendinamo projekto „Zaras? savivaldyb?s VVG strategij? ?gyvendinan?i? asmen? ir potenciali? pareišk?j? geb?jimo ugdymas“.

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .