Zarasų savivaldybės VVG visuotinis susirinkimas Aviliuose

2011-06-05 19:24
Paskelbta VVG

2011 m. geguž?s 31 d. Aviliuose ?vyko Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s (VVG) visuotinis susirinkimas. Jau tapo gražia tradicija, approved kad kiekvienas visuotinis VVG susirinkimas vyksta vis kitoje kaimo bendruomen?je. Paskelbtoje VVG visuotinio susirinkimo darbotvark?je buvo numatyta priimti ? VVG naujus narius, illness išklausyti ir tvirtinti metines VVG veiklos ir revizin?s komisijos ataskaitas. Taip pat buvo suplanuota aptarti ateities veiklos planus ir numatyti VVG veiklos gaires 2011 metams.

Susirinkusiuosius pasveikino Zaras? rajono savivaldyb?s meras Arnoldas Abramavi?ius, salve kuris yra ir vietos veiklos grup?s tarybos narys, mero pavaduotoja Stas? Goštautien?. Rajono meras sak?, kad kaimo bendruomeni? veikla ?gauna vis didesn? pagreit?, pasidžiaug? j? aktyvumu, kur? byloja ir besisteigian?i? kaimo bendruomeni? skai?ius. Šiuo metu rajone yra 27 kaimo bendruomen?s, o VVG veiklos pradžioje 2008 metais j? buvo 18. Rajono vadovas pabr?ž?, kad visi kaimuose planuojami ?gyvendinti projektai tik papildo vietos veiklos grup?s parengtoje 2007- 2013 met? strategijoje numatytas veiklos sritis. Meras pažad?jo visokeriop? Savivaldyb?s pagalb? kaimo bendruomeni? veiklai remti ir paragino bendruomenes aktyviau ieškoti paramos šaltini? projektams ?gyvendinti.

Pirmasis susirinkimo klausimas – nauj? nari? pri?mimas. Po diskusij? ir klausim? naujiesiems nariams, ? Zaras? savivaldyb?s VVG buvo priimtas nesenai ?kurtas Dimitriški? kaimo bendruomen? centras (pirminink? Stas? Goštautien?), Zaras? rajono Suvieko kaimo bendruomen? (pirmininkas Paulius ?iblys), Suvieko kult?ros bendruomen? (pirminink? Vida Gaigalien?). Diskusijos užtruko d?l Vš? Nacionalinis socialin?s integracijos instituto pri?mimo ? VVG narius. Instituto veikl? pristat?s Ar?nas Survila sak?, jog instituto juridinis registracijos adresas yra Zarasuose, ta?iau projektin? veikl? institutas vykdo visoje Lietuvoje. Vienas iš projekt? jau prad?tas ?gyvendinti ir Antaliept?je. Didesnei daliai visuotinio susirinkimo dalyvi? susilaikius, Vš? Nacionalinis socialin?s integracijos institutas nebuvo priimtas ? VVG narius, ta?iau šiai organizacijai nebus sudaryta joki? kli??i? dalyvauti VVG veikloje dirbant su jaunimo projektais ir skatinti naujas iniciatyvas ar teikiant vietos paraiškas.

Vietos veiklos grup?s pirmininkas Arvydas Veikšra pristat? metin? VVG ataskait? ir  nuveiktus darbus. 2010 metai Zaras? VVG iš ties? buvo neeiliniai: aktyviai dalyvauta bendruomeni?, Lietuvos vietos veiklos grupi? tinklo veikloje, daug bendrauta su kaimynin?mis Aukštaitijos VVG. Surengtos dvi konferencijos, VVG renginyje sve?iavosi ir Žem?s ?kio ministras Kazys Starkevi?ius. Pirmininkas dalyvavo Europos kaimo tinklo Leader pakomite?io pos?dyje Briuselyje, kuriame buvo aptartos Europos šali? VVG problemos, susijusios su strategij? ?gyvendinimu. 2010 metais prad?ta ?gyvendinti VVG 2007-2013 met? strategija, gautos 23 vietos paraiškos projektams ?gyvendinti. Paraiškos jau baigiamos vertinti ir šiais metais bus prad?ti ?gyvendinti projektai. Ypatingo d?mesio pirmininko pranešime susilauk? rajono bendruomen?s, kuri? projektai jau tapo tradiciniais. Buvo pamin?ti Šlyninkos mal?no bendruomen?s vykdomi projektai, kurie jau išaugo iš rajono rib? ir ? renginius sukvie?ia daugel? Aukštaitijos bendruomeni? atstov?. ?ia nuolat vyksta edukaciniai užsi?mimai, kuri? dalyviai mokomi duonos kepimo paslap?i?. Šlyninkos mal?ne nuolat pilna sve?i? ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kit? kaimynini? šali?. Pamin?ta Duset? kraštie?i? švent?, dusetiški? organizuojamos žiemos ž?kl?s varžybos, v?ži? valgymo ?empionatas, gali?n? varžybos, Antazav?je vykstantis kasmetinis kaimo festivalis, Antaliept?s šaltvyšni? valgymo ?empionatas, atskir? bendruomeni? tradicin?s kaimo švent?s. Duset? bendruomen?s šviesuolis Vytautas ?ypas pra?jusiais metais už aktyvi? veikl? kult?ros ir meno srityje buvo apdovanotas Dominyko Bukonto premija.

Zaras? savivaldyb?se VVG revizin?s komisijos pirminink? Jolanta Saladžien? pristat? revizin?s komisijos 2010 met? ataskait? ir išvadas d?l finansin?s metin?s ataskaitos. Revizin? komisija finansin?s veiklos pažeidim? nenustat?. Susirinkimas vienbalsiai patvirtino 2010 met? VVG veiklos bei revizin?s komisijos ataskaitas.

VVG pirmininkas Arvydas Veikšra pad?kojo Avili? bendruomenei už suteikt? galimyb? visuotin? susirinkim? kviesti Aviliuose, apžvelg? VVG ateities veiklos gaires, paragino bendruomenes dar aktyviau dalyvauti projektin?je veikloje ir ieškoti finansini? galimybi? bendruomeniniams projektams finansuoti.

Susirinkimui pasibaigus, pirmininkas visus pakviet? pasivaišinti aviliški? paruošta kava ir pabendrauti neformalioje aplinkoje, pasidalinti naujomis id?jomis, pasidžiaugti per metus nuveiktais darbais.

Evaldas Dumbravas,

Zaras? rajono jaun?j? verslinink? asociacijos pirmininkas

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .