Zarasų savivaldybės VVG skelbia paraiškų surinkimą

2012-12-05 20:49

Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup? kvie?ia vietos pareišk?jus teikti paraiškas pagal  Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s 2007-2013 met? strategijos I prioriteto „Gyvenimo kokyb?s kaime gerinimas“ priemon?s „Kaim? ir gyvenvie?i? infrastrukt?ros gerinimas, viagra dosage patogesnio gyvenimo k?rimas kaime“ veiklos sritis „Kult?ros ir gamtos paveldo objekt? b?kl?s ir infrastrukt?ros apie juos gerinimas“ ir „Vandens kokyb?s gerinimas, vandentiekio sistem? renovacija“.

Vietos projekt? paraiškos bus renkamos iki 2013 m.  vasario m?n. 4  d. 16 val. Kvietimo teikti vietos projekt? paraiškas dokumentacija skelbiama interneto svetain?je www.zarasuvvg.lt

Daugiau informacijos kvietime… Kvietimas teikti vietos projektu paraiskas Nr.3

Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s

informacija


Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .