Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupės taryboje

2010-03-23 12:27
Paskelbta VVG

Ši? met? kovo 18 d. ?vyko išpl?stinis Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s (VVG) Tarybos pos?dis. Pos?dyje dalyvavo 13 tarybos nari? (iš 14), purchase Samani? kaimo bendruomen?s atstovai, find Šviet?jo Antano Poderio paramos fondo pirmininkas, Zaras? verslininki? ir vadybininki? asociacijos atstov?, bendruomen?s „Šlyninkos vandens mal?nas“ atstovas.

Pirmuoju darbotvark?s klausimu svarstyta nauj? nari? pri?mimas ? Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?. Prašymus priimti nariais pateik?: Samani? bendruomen? „Dvargantis“, Šviet?jo Antano Poderio paramos fondas, Zaras? verslininki? ir vadybininki? asociacija, Minaukos sentiki? religin? bendruomen?, R?steiki? sentiki? religin? bendruomen? ir viešoji ?staiga „Nacionalinis socialin?s integracijos institutas“.

? pos?d? atvyk? pretendent? ? Zaras? savivaldyb?s VVG narius atstovai pristat? atstovaujamas organizacijas, veikl? ir stojimo ? VVG tiksl?. Bendru tarybos sutarimu nutarta ? Zaras? savivaldyb?s VVG priimti Samani? bendruomen? „Dvargantis“, Šviet?jo Antano Poderio paramos fond?, Zaras? verslininki? ir vadybininki? asociacij?. ? pos?d? neatvykus kit?, prašymus pateikusi? organizacij?, atstovams, klausim? nutarta svarstyti artimiausiame Visuotiniame VVG nari? susirinkime.

Antruoju darbotvark?s klausymu svarstyta Visuotinio nari? susirinkimo preliminari darbotvark?. Nuspr?sta Visuotin? nari? susirinkim? šaukti ši? met? balandžio 23 d., Šniukšt? kaime. ? Visuotinio nari? susirinkimo darbotvark? ?traukti šie klausimai: Zaras? savivaldyb?s VVG pirmininko metin? ataskaita, Zaras? savivaldyb?s VVG Revizin?s komisijos metin? ataskaita, nauj? nari? pri?mimas.

Zaras? savivaldyb?s VVG pirmininkas Arvydas Veikšra Tarybos narius informavo, kad Žem?s ?kio ministro ?sakymu jau skirta parama Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s strategijai ?gyvendinti ir artimiausiu metu su Nacionaline mok?jim? agent?ra prie Žem?s ?kio ministerijos bus pasirašyta paramos sutartis. Zaras? savivaldyb?s VVG parengtai strategijai ?gyvendinti bus skirta iki 6,45 mln.lit? parama. Pirmasis Vietos projekt? paraišk? pri?mimo etapas planuojamas š.m. geguž?s – rugpj??io m?nesiais. Tuo pat metu vyks konsultacijos ir mokymai pareišk?jams.

Zaras? savivaldyb?s VVG tarybos narys, Zaras? rajono savivaldyb?s meras Arnoldas Abramavi?ius patikino, kad, esant b?tinumui, Zaras? rajono bendruomeni? ?gyvendinamiems projektams rajono Savivaldyb? ieškos galimybi? skirti kofinansavim?, b?tin? s?kmingam projekt? ?gyvendinimui. Ši? met? Zaras? rajono savivaldyb?s biudžete yra numatyti 35 t?kst.lit? bendruomeni? Vietos projekt? daliniam finansavimui, tod?l projekt? parengiamieji darbai jau gali b?ti atliekami. Savivaldyb? taip pat planavimo b?du ?gyvendina projektus kaimo vietov?se pagal priemon? „Kaimo atnaujinimas ir pl?tra“, tod?l kai kurie VVG strategijoje planuoti projektai jau bus ?gyvendinti pilnai. „Pirmiausia, nuo VVG Tarybos sprendim? priklausys kaip efektyviai ir su didžiausia nauda rajono bendruomen?ms bus ?sisavinta gauta finansin? parama“, – sak? meras.

Tarybos pos?džio metu pristatyta Zaras? savivaldyb?s VVG internetin? svetain? www.zarasubendruomenes.lt. Nors svetain? jau veikia, ta?iau labai laukiama Tarybos nari?, bendruomeni? pasi?lym?, pastab? d?l svetain?s dizaino, informacijos pateikimo turinio, formos. Tiek VVG Taryba, tiek strategijos administravimo grup? tikisi konstruktyvi? si?lym? visais strategijos ?gyvendinimo, mokym?, konsultavimo, projekt? rengimo, viešinimo klausimais.

J?rat? Bui?enkien?,
projekto administrator?


Jūs galite rašyti komentarą
Raktažodžiai:
  1. 2010-04-22 09:13 Jonas Punys:

    Tarybos posėdyje siūliau labiau struktūrizuoti tinklalapį. Pasiūlymo esmė: bendruomenės atstovas pats turėtų valdyti turinį, liečiantį jo atstovaujamą bendruomenę. Pvz., dabar iš pagrindinio puslapio (spragtelėjus virš rubrikus “BENDRUOMENĖS”) galima ekrane pamatyti bendruomenių sąrašą. Po to (spragtelėjus virš bendruomenės pavadinimo) galima pasiskaityti įvadinį tekstą apie bendruomenę. Tuo viskas ir baigiasi. Siūlau po bendruomenės pavadinimu įvesti rubrikas: “Apie mus”, “KONTAKTAI”, “SKELBIMAI”, “GALERIJA”. Būtent šių (gal kas pasiūlys daugiau?) rubrikų turinius turėtų valdyti bendruomenės atstovas. Jei kas nesugebės, už juos galėtų valdyti bendrasis tinklalapio administratorius. Bendra pastaba apie sukurtąjį tinklalapį. Reiktų labiau struktūrizuoti. Dabar jaučiasi painiava. Pvz., informaciją apie VVG tarybos posėdį radau negreitai.

Rašyti komentarą

. . . .