Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupei nominacija – LEADER VARTAI

2015-11-25 10:22
Paskelbta VVG

Leader konferencija 5k? jau aštunt? kart? Programos „LEADER“ ir žemdirbi? mokymo metodikos centro rengiam? dviej? dien? kasmetin? tarptautin? konferencij? „LEADER – nauja pradžia” Raudondvario meno inkubatoriuje lapkri?io 11-12 dienomis rinkosi atstovai iš vis? Lietuvos vietos veiklos grupi?, information pills Žem?s ?kio ministerijos, visit Nacionalin?s mok?jimo agent?ros, sickness Lietuvos Savivaldybi?, sve?iai iš Estijos.

Pirm?j? konferencijos dien? dalyviai dalinosi ger?ja 2007 – 2013 metais ?gyvendint? projekt? patirtimi, lank?si Linksakalnyje, Kauno rajone, kur tur?jo galimyb? apži?r?ti ir ?vertinti s?kmingai ?gyvendintus bendruomeni? projektus.

Konferencijos dalyviai lank?si ir Kauno LEZ (Laisvojoje ekonomin?je zonoje) veikian?ioje ?mon?je, kuri startavo nuo mažos id?jos, o dabar išaugo ? solidži? kompanij? „Elinta”. Jos veiklos variklis siejamas su elektra ir intelektu.

„Sukurk tai – kas tau patinka. Gal to reikia ir tavo kaimynui, gal ir visai Lietuvai ar netgi pasauliui, – taip bendruomenes prad?ti versl? skatino „Elinta” vadovas Vytautas Jokužis. – Netik?kite, kad maži nieko negali. Gali. Ir mes esame to ?rodymas“.

Vakarop visi rinkosi ? nominacij? ?teikimo švent?. Programos „LEADER“ ir žemdirbi? mokymo metodikos centras kartu su partneriais ?vertino ir apdovanojo labiausiai pasižym?jusias vietos veiklos grupes per vis? 2007 – 2013 m. laikotarp? už nuveiktus darbus per visus šešerius metus.

„Šiandien susirinkome, kad apžvelgtume, kas jau padaryta, ir numatytume, k? ruošiam?s nuveikti, – LEADER apdovanojim? ceremonij? prad?jo LR žem?s ?kio ministr? Virginija Baltraitien?. – A?i?, kad turime stiprias vietos veiklos grupes, kurios kaimo bendruomen?ms yra lyg sk?tis. A?i? bendruomen?ms už j? nuveiktus darbus gražinant kaim?, keliant region? ekonomin? vert?, skatinant gražias bendruomenines iniciatyvas“.

Pasak programos „LEADER“ ir žemdirbi? mokymo metodikos centro direktor?s Linos Gumbrevi?ien?s, tai svarbi diena – viena metuose, kada susitinkame aptarti rezultat?, paskelbti išvad? ir nusibr?žti ateities gairi?, o kartu ir pasidžiaugti tuo, k? pavyko sukurti.

Nugal?tojus išrinko patys renginio dalyviai iš 3 kandidat? kiekvienoje nominacijoje. Renginio metu po nominant? pristatymo, kiekvienas renginio dalyvis už pasi?lyt? nominant? balsavo interaktyviai spausdamas balsavimo pultelio mygtukus. Rezultatas buvo matomas ekrane jau po keli? akimirk?.

?steigtos nominacijos už jaunimo ?traukim?, atvirum? visuomenei, verslumo skatinim?, inovacij? diegim?, ir aktyv? bendradarbiavim?.

Konkurso LEADER apdovanojimai 2015 atiteko nugal?tojams: nominacijoje LEADER SPARNAI – Kauno rajono vietos veiklos grupei, nominacijoje LEADER PLUNKSNA – Ukmerg?s rajono vietos veiklos grupei, nominacijoje LEADER LAIPTAI – Druskinink? vietos veiklos grupei, nominacijoje LEADER VARTAI – Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grupei, nominacijoje LEADER RAKTAI – Trak? krašto vietos veiklos grupei.

Specialus apdovanojimas skirtas aktyviam LEADER priemon?s r?m?jui. LEADER mecenatu tapo nuolatinis Plung?s vietos veiklos grup?s projekt? r?m?jas – Vidmantas Jonika.

„Aišku, tai maloni staigmena, o kartu ir didelis šeši? darbo met? rezultat? ?vertinimas“, – sak? atsiimdamas apdovanojim? Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s pirmininkas Arvydas Veikšra. „?gyvendindami 2014 – 2020 met? pl?tros strategij? stengsim?s t?sti prad?tus inovatyvius administravimo sprendimus, glaudžiai bendradarbiauti su savo partneriais ir kolegomis siekiant vietos veiklos grup?s strategijoje numatyt? tiksl?. Nauja pradžia, nauji išš?kiai, ta?iau aštuoni? darbo met? patirtis – jau ne?kainojamas turtas, kuriuo, tikiuosi, strategijos administravimo komanda pasinaudos tinkamai“, – sak? pirmininkas.

Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?
parengta pagal Programos „LEADER“ ir žemdirbi? mokymo metodikos centro informacij?

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .