Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupė dalyvauja Leonardo da Vinci mobilumo projekte

2010-09-27 21:31
Paskelbta VVG

Ignalinos rajono vietos veiklos grup? kartus su partneriais – Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grupe bei Ignalinos AE regiono verslo inkubatoriumi pareng? ir vertinimui pateik? projekt?  pagal mokymosi vis? gyvenim? Leonardo da Vinci program? „K?rybini? industrij? pl?tros skatinimas tobulinant Ignalinos AE regiono konsultant? profesines žinias ir ?g?džius“.  Projektas  ?vertintas teigiamai ir gavo finansavim?.

Leonardo da Vinci programa skirta ES šali? bendradarbiavimui remti ir skatinti tobulinant profesin? rengim?. Pagrindinis programos tikslas – suvienyti ?vairi? Europos šali? institucijas, cialis 40mg ?skaitant vis? lygi? profesinio mokymo ?staigas, hospital vietos valdymo institucijas, darbdavi? organizacijas, kitas visuomenines organizacijas kuriant ateities profesinio rengimo politik?. Tai yra galimyb? nuvykti ? 30 programoje dalyvaujan?i? Europos šali? tikslu kelti kvalifikacij?, tobulinti profesinias žinias ir ?g?džius,  atlikti praktik? verslo ?mon?se, susipažinti su Europos šali? švietimo sistemos profesinio rengimo naujov?mis, naujausiomis technologijomis, keistis patirtimi su kolegomis ir kt.

Šio projekto d?ka Ignalinos AE regiono šeši verslo ir kaimo pl?tros konsultantai bei vietos veiklos grupi? deleguoti atstovai,  dvi savaites Italijos mieste Rimini, tur?s galimyb? tobulinti savo žinias ir ?g?džius kaimišk? produkt? rinkodaros, kaimo turizmo paslaug? teikimo, smulkiojo ir vidutinio verslo bei k?rybini? industrij? vystymo kaimo vietov?je srityse. Vizito metu ?vyks susitikimas su Italijos „Altra Romagna“  vietos veiklos grupe bei „Sistema Turizmo“ komanda. Ši? susitikim? metu planuojama užmegsti ilgalaikius bendradarbiavimo ryšius su šiomis organizacijomis. Šioje programoje dalyvaus du Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s deleguoti atstovai.

20 procent? (2301 lt.) l?š? projektui kofinansuoti skyr? Zaras? rajono savivaldyb?s administracija iš Nevalstybinio sektoriaus stiprinimo programos pagal priemon? „VVG (Vietos veiklos grup?s) veiklos skatinimas: VVG projekt? dalinis finansavimas“.

Arvydas Veikšra,

Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s

pirmininkas


Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .