Zarasų rajono kaimai parodė ką turi gražiausia

2011-10-25 06:03

Temini? kaim? projekto dalyviai 2011 m. spalio 10-11 d. dalyvavo ir patys organizavo mokom?j? kelion? po projekte dalyvaujan?ius Zaras? rajono kaimus – Didžiadvar?, medicine Antaliept? ir Vajasišk?.

Kelion?s tikslas – parodyti, approved k? kiekvienas iš min?t? kaim? turi geriausia, k? galima turistui pasi?lyti, mokytis ir ?gyti ?g?dži? klient? aptarnavimo, edukacini? program? organizavimo ir kitose srityse.

Mokomoji kelion? prasid?jo Dusetose. Pirmiausia aplank?me šio miestelio pasididžiavim? – Duset? dail?s galerij? ir šalia jos, ant Sart? ežero kranto esant? skulpt?r? park?, kuris kasmet papildomas vis naujomis, originaliomis meninink? skulpt?romis. Projekto dalyv? Aušra Krištapavi?ien? papasakojo, kad kitame ežero krante kadaise buvo Lietuvos didik? Pliateri? dvaras, kuriame Emilija Pliateryt? 1831 m. paskelb? sukilimo pradži?. Gairinami šalto rudens v?jo, keleiviai patrauk? ? Duset? žirgyn?, kuriame pasigrož?jo ?vairi? veisli? žirgais. Kadangi diena buvo darganota, visi apsidžiaug?, kai A. Krištapavi?ien? pakviet? ? savo sodyb? Didžiadvario kaime. ?ia šeiminink? augina prieskonines žoles bei vaistažoles, kartu su vyru turi daug ?domi? id?j?, kurias ateityje žada ?gyvendinti. Projekto dalyviai buvo užimti ?domiomis veiklomis. Labiausiai visiems patiko kimšti asmenines kvapni? vaistažoli? pagalv?les. Aušra Krištapavi?ien?, jau daug met? besidominti aromaterapija, liudijo, kad uosl? yra labai svarbi žmogaus jusl?, o tinkamai parinkti kvapai daro stebuklus.

Iš Didžiadvario visi patrauk? ? Zaras? rajono miestel? – Antaliept?. Kadangi tiek jos pavadinime yra, tiek miestelio herbe pavaizduotas lieptas, o Antaliept? dar žinoma kaip ger? šeimininki?, kep?j? kraštas, ši vietov? projekte dalyvauja kaip Liept? ir lieptaini? kaimas. Antaliept?s sve?iai buvo priimti labai svetingai. Visiems buvo išdalinti stilizuoti miestelio žem?lapiai, kuriuose galima buvo priskai?iuoti net septynis lieptus. Antaliept? vienas po kito pristat? gausus b?rys vietos bendruomen?s atstov?, kurie pasitiko vis prie kito liepto, skirtingu pavadinimu ir su savo istorija. Aplank? net tris medžio drož?jus, pasivaikšiojome vaizdingu Šavašos pažintiniu taku su svaiginan?io aukš?io Šavašos up?s sl?niais, pagonyb?s laikus menan?iu L?ž? akmeniu su dubeniu ir visus pusiaukel?je nustebinusiais nuostabaus skonio blynais bei gili? kava. Per?j? užrištomis akimis per beždžioni? tilt? Antaliept?je, buvome priimti vietos bendruomen?s namuose, kur patys formavome ir kep?me lieptainius – liepto formos sausainius. Taip, kaip kiekvienas mok?jome, kaip ?sivaizdavome. Pabaigoje prisipirk? vietos senoli? turgelyje parduodam? s?ri?, daržovi? ir kit? g?rybi? bei aplank? vienintel? Lietuvoje kaln? tipo hidroelektrin?, pasukome link Vajasiškio.

Vajasišk? – nedidel? kaimel? šalia Baibi?, vos 7 kilometrai nuo tranzitinio Varšuva – Sankt Peterburgas kelio, einan?io per Uten?, Zarasus ir toliau kertan?io Lietuvos – Latvijos sien? Daugpilio link, pasiek?me jau temstant. Nors Vajasiškyje n?ra n? dešimties trob?, ta?iau šis kaimelis pritraukia žmones iš aplinkini? gyvenvie?i?. Jie sudaro labai aktyvi? Vajasiškio kaimo bendruomen?. Kaip sak? mus pasitikusi bendruomen?s pirminink? Genovait? Sarokina, šioje vietoje gali pajausti dvasios atgaiv?. Iš dalies ši? atmosfer? kuria Šv. Jono Krikštytojo bažny?ia, šalia esanti varpin?. Bet dar labiau – šilti, bendruomeniški ir darbšt?s žmon?s. Vajasiškio bendruomen? savo j?gomis ir šarvojimo sal? ?sireng?, ir bendruomen?s namus susitvark?. ??j? pro ši? nam? duris, patekome lyg ? kit? pasaul? – kit? laikmet?, senov?. Tamsoje, prie žibalini? lemp?, s?d?jo ir verp?, mezg?, si?lus vyniojo, virves vijo, lopš? supo, senovines giesmes, vadinamas „kanti?kas“, giedojo. Visa tai buvo labai netik?ta ir suk?l? daug teigiam? emocij?. Jas dar labiau sustiprino užgrojusi liaudies muzika, liaudiški šokiai, kuriuos patys šokome bei pilnas vaiši? stalas. Juk Lietuvoje, galima dr?siai sakyti, svetingumas ir vaišingumas yra sinonimai.

Taip linksmai pabuvus, net nesinor?jo važiuoti namo, bet už lango jau buvo beveik naktis, tad reik?jo skirstytis. Važiuodami galvojom, kad toki? kelion? nor?tume kada nors v?l pakartoti ir mintyse link?jome visuose trijuose kaimuose mus pri?musiems žmon?ms s?km?s.

Temini? kaim? projekto tikslas – sukurti temini? kaim? maršrut?, kuris prasid?s Ryt? Aukštaitijoje – Ignalinos ir Zaras? rajonuose, o baigsis Latgal?s regione Latvijoje. Teminis kaimas – tai vieta, kur išsaugotos liaudies tradicijos, amatai, kur kaimas turi viening? id?j? ir j? pl?toja, teikdami paslaugas lankytojams: edukacines programas, maitinim? ir kuria to kaimo tem? atitinkan?ius produktus.

Daugiau apie projekt? skaitykite tinklapyje http://www.inppregion.lt/lt/teminiai_kaimai Projektas iš dallies finansuojamas Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sien? programos l?šomis.

Projekto „Teminiai kaimai“ koordinator?

Joana Goštautait?

Jūs galite rašyti komentarą
Raktažodžiai:

Rašyti komentarą

. . . .