Zarasų rajono bendruomenės konkurse „Tikime laisve“ sieks nugalėtojų laurų

2010-05-19 08:36

Minint Lietuvos Nepriklausomyb?s dvidešimtmet? Lietuvos liaudies kult?ros centras organizavo Nacionalin? bendruomeni? konkurs? „Tikime laisve“. Konkursas susilauk? didelio bendruomeni? ir visuomen?s susidom?jimo. Pasibaigus pirmajam, buy more about registracijos etapui, sulaukta 91 paraiškos iš visos Lietuvos.

? antr?j? konkurso etap? atrinka 30 bendruomeni? paraišk?. Zaras? rajono bendruomen?s buvo vienos iš aktyviaus?j?. Iš pateikt? 5 paraišk? (Kauno rajonas – 7, Vilniaus miestas – 6), trij? Zaras? rajono bendruomeni? paraiškas konkurso vertinimo komisija atrinko II –ajam konkurso etapui. Iš Utenos apskrities bendruomeni? tik zarasiškiai turi galimyb? siekti konkurso nugal?toj? laur?.

Nominacijoje „Už pilietin? iniciatyv? valstyb?s stiprinimo labui“ ? antr?j? etap? pateko Antaliept?s kaimo bendruomen?, nominacijoje „Už tautin?s savimon?s puosel?jim?“ – Salako bendruomen? „Sakalas“, nominacijoje „Už k?rybiškumo ugdym?, kult?ros tradicij? išsaugojim? ir sklaid?“ – Duset? seni?nijos ir parapijos bendruomen?s santalka.

Iki birželio 1 dienos ? II – ?j? konkurso etap? patekusios bendruomen?s vertinimo komisijai turi pateikti papildom? medžiag?, kuri pristato bendruomenes pagal paraiškoje aprašyt? veikl?. Rugs?jo m?nes? vertinimo komisija atrinks devynias konkurso finalo dalyves – po 3 bendruomenes iš kiekvienos nominacijos. Spalio m?nes? komisijos ir visuomen?s balsais bus išrinktos ir apdovanotos trys ilgalaik?, išliekamosios vert?s veikl? vykdan?ios, reikšming? veiklos rezultat? pasiekusios bendruomen?s. Tikim?s zarasiškiai bus nominant? gretose.

Informacija apie konkurso eig? skelbiama Lietuvos liaudies kult?ros centro interneto svetain?je www.llkc.lt

J?rat? Bui?enkien?,
Zaras? savivaldyb?s VVG strategijos
?gyvendinimo administrator?

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .