Zarasų kaimų bendruomenių ir Zarasų VVG darbuotojų kelionė po Ignalinos krašto kaimus

2011-10-09 16:09

Temini? kaim? projekto dalyviai – Zaras? rajono kaim? bendruomeni? nariai ir Zaras? VVG darbuotojai rugs?jo 26-27 d. dalyvavo mokomojoje kelion?je po projekte dalyvaujan?ius Ignalinos rajono kaimus – Limin?, find Cijonus, cheapest Linkmenis, Antalksn?, Pal?š?, Ši?l?nus, Roj? ir D?kšt?. Vis? ši? kaim? atstovai ?rod?, kad jie gali b?ti lankytinos vietov?s b?simajame temini? kaim? maršrute, kuris prasid?s Ryt? Aukštaitijoje – Ignalinos ir Zaras? rajonuose, o baigsis Latgal?s regione Latvijoje.
Kelion? prasid?jo ankstyv? ryt? Limino dekoratyvini? augal? medelyne, kurio savininkas Edg?nas Kimius pristat? j? kaip viet?, kur laikas teka l?tai, kur gali m?gautis gamta, tyla, steb?ti l?tai augan?ius dekoratyvinius medelius ir suprasti, kad tai nuolat skuban?iam šiuolaikiniam žmogui yra labai reikalinga.
Pabuvus l?to laiko kaime, arkliukais kinkyti vežimai dalyvius nuvež? ? Linkmenis, kur dalyviai aplank? unikal? plaktuk? muziej?, v?liau – Linkmen? moter? užimtumo centr?, kur susitiko su vietos bendruomen?s nariais. Šio kaimo žmon?s didžiuojasi savo pa?i? augintomis daržov?mis, gaminamais naminiais s?riais, medumi ir kitomis g?ryb?mis. Tod?l šis kaimas prisistato kaip Eko kaimas.
Kita maršruto vieta buvo Cijon? kaimas, esantis vos už 4 kilometr? nuo Linkmen?. ?ia gyvenanti jauna šeima – Laima ir Rimas Rakauskai gražina savo sodyb?, ?kininkauja ir puosel?ja svajon? sukurti paukš?i? park?, kuriame vaikštin?t? fazanai, kur galima b?t? steb?ti pavasar? gausiai suskridusius pauk?ius, klausyti j? bals?. Sodybos šeimininkai pasitiko lankytojus vilk?dami pel?d? kostiumus ir maloniai pakviet? ? savo lizdel?. Parke simboliškai pasodin? medel?, sek?me paskui pel?d? per miškel? ? piev?. ?ia buvo vedama pirmoji edukacin? pamok?l? – su meile ir užsidegimu pasakojama apie ?dom? ir paslapting? paukš?i? gyvenim?. Nors veidus šild? nebe vasarin?, o rugs?jo saul?, klaus?m?s paukš?i? bals? ?raš?, band?me vien? bals? atpažinti nuo kito.
Pasikrov? geros energijos, pasimok? vienas iš kito lankytoj? pri?mimo meno, kelion?s dalyviai patrauk? ? Antalksn? – amat? kaim?. ?ia gyvenantis žinomas Ignalinos rajone medžio drož?jas, kalvis, aktyvus vietos bendruomen?s narys Raimondas Žievys pasitiko savo kalv?je. Ten pademonstravo, kaip yra kalamos senovin?s lietuviškos sag?s. Sve?iai ?sitikino, kad tam reikia geležin?s kantryb?s ir meil?s savo darbui. Nemoteriškas tai darbas, tod?l tik šiuo amatu susidom?j? vyrai patys band? nukalti savo dirbinius.
Pal?š?je lankytojai paplaukiojo su didele visai neseniai pagaminta valtimi, pavalg? k?tik ant laužo išvirtos žuvien?s. Šalia Irenos Gudelien?s pirtel?s buvo pravestos dvi edukacin?s pamok?l?s. Nijol? Nagurnait? – pir?i? ir “pirties meno” specialist? papasakojo apie vantas, vanojim? ir pir?i? teikiam? naud? žmogui. J?rat? Pušinskien? papasakojo apie savo gamybos nat?ralius muilus, kvapniuosius aliejus, kitas kosmetikos priemones.

Pasidžiaugusi Pal?š?s grožiu, grup? patrauk? link Ši?l?n?. Šis nedidelis, netoli sienos su Baltarusija esantis kaimas jau seniai žinomas kaip veltini? kaimas. Veltiniai ?ia jau yra sertifikuotas tautinio paveldo produktas. Ateityje Ši?l?nus svajojama padaryti teminiu kaimu – vieta, kur b?t? demonstruojamas vilnos kelias: nuo avies auginimo iki vilnos gaminio. Tod?l ir š? kart? lankytojams pirmiausiai buvo pademonstruota, kaip kerpama avis. Dr?siausieji ir patys paband? tai daryti. Tada per?jom ? sal?, kurioje jau puikavosi ?vair?s rank? darbo vilnos gaminiai – nuo paprast? sagi? ir karoli? iki kepuri? pir?iai, šalik?, šlepe?i?. Amatinink?, senojo vilnos v?limo amato puosel?toja Marijona Lukaševi?ien? dav? pa?iupin?ti k? tik nukirpt? viln?, j? rankomis papešioti. Ji pati demonstravo, kaip yra veliami veltiniai, pasakojo apie kaimo bendruomen?, kaip joje prasid?jo šita veikla.

Vakar?jant pasiek?me Roj?. Šis patraukliu pavadinimu kvie?iantis kaimelis žinomas savo sodu ir žymaus sodininko Adomo Hrebnickio muziejumi. Mus pasitiko ir pavedžiojo šio muziejaus direktor? Renata Veli?kien?, o paskui pakviet? užeiti ? kl?tel?. ?ia visiems buvo parengtas siurprizas – spektaklis, XIX a. rašytojo Rojaus Mizaros komedija “Prašvilpta laim?”, kuriame vaidino Kani?k? jaunimo klubo aktoriai. O po spektaklio visi ragavo nuostabaus skonio, ?vairi? r?ši? namuose pa?ios Renatos Veli?kien?s gamint? obuoli? džem?.

Taip pasisotin? ir jau pavarg? keliauninkai pasiek? paskutin? kelion?s tašk? – šalia Rojaus esant? D?kšto miestel?. ?ia ?sitikino, kad D?kštas vertai vadinamas darbš?i?j? rank? miesteliu. Gražiausiais raštais megztos pirštin?s, šalikai, nertos servet?l?s ir r?bai, siuviniai ir medžio dirbiniai.. Visa tai puikavosi D?kšto kult?ros nam? sal?je surengtoje rankdarbi? parodoje.

Pasibaigus kelionei, jau susigul?jus patirtiems ?sp?džiams, jos dalyviai gali tvirtai pasakyti, kad Ignalinos rajono kaimai ?dom?s, turi k? parodyti atvyk?liui ne tik iš miesto, bet ir kito kaimo, kad nori kartu toliau dirbti, bendradarbiauti ir kurti nauj? turistin? maršrut? – temini? kaim? keli?.

Projektas iš dalies finansuojamas Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sien? programos l?šomis.

Daugiau apie projekt?: http://www.inppregion.lt/lt/teminiai_kaimai

Projekto “Teminiai kaimai” koordinator?
Joana Goštautait?

Jūs galite rašyti komentarą
  1. 2011-10-18 12:27 Nijole:

    Turėjo būti smagi kelione.

Rašyti komentarą

. . . .