ZARASŲ IR VISAGINO ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS SUSITIKIMAS DUSETOSE

2010-05-05 16:24
Paskelbta VVG

Nacionalin? mok?jimo agent?ra prie žem?s ?kio ministerijos ir Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono vietos veiklos grup? (ZVŽRVVG) ?sipareigoja ?gyvendinti projekt? , ampoule ,Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono pl?tros strategija 2007-2013m.“
Pagal ši? strategij? bus remiamos žuvininkyst?s bendruomeni? ir verslo ?moni? projektai, investicijos ? žuvininkyst?s sektoriaus konkurencingumo didinim?, ekonomin?s veiklos pertvarkym?, keitim? ypa? skatinant ekologin? turizm?, pakrant?s kaimeli? bei gyvenvie?i?, kuriose vykdoma žuvininkyst?s veikla, atnaujinim? ir pl?tr? bei gamtos ir architekt?ros paveldo saugojim? ir stiprinim?, taip pat kitos sritys susij? su žuvininkyst?s pl?tra.
Ta proga š.m. balandžio 19d. Duset? bendruomen?s namuose buvo surengtas susitikimas šiai strategijai rengti. Susitikime dalyvavo UAB „KONSULTUS“ direktorius Žilvinas Gelgota, kuris išklaus?, ?vairias susitikime dalyvavusi? dalyvi? nuomones ir jas pateiks tvirtinant strategij?. Taip pat susitikime dalyvavo vietos bendruomen?s žmon?s, seni?nai?iai, Daiva Zakšauskien? – Šniukšt? kaimo kart? bendrijos pirminink?, ZVŽRVVG administrator?, Sart? regioninio parko direktorius S.Mažiulis, Antaliept?s bendruomen?s pirmininkas J.Punys, Duset? seni?nas S.K?blys.

Vilma Jarmalavi?ien?

Laikraš?io „Dusetos“ informacija

Jūs galite rašyti komentarą
Raktažodžiai: , ,

Rašyti komentarą

. . . .