Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės atstovai patirties sėmėsi Vokietijoje, Čekijoje ir Austrijoje

2010-05-18 16:16
Paskelbta VVG

Geguž?s 2-5 d. Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono vietos veiklos grup?s (ŽRVVG) nariai, seek rajono bendruomeni?, order verslo ir kit? asocijuot? strukt?r? atstovai, kartu su kolegomis iš Ignalinos ŽRVVG lank?si Vokietijos mieste Rosenbach, ?ekijos mieste Benešov ir Austrijos mieste Sarleinsbach. Kelion?s tikslas – susipažinti kaip ši? region? bendruomen?s naudojasi Europos žuvininkyst?s fondo 4 krypties teikiama parama žuvininkyst?s sektoriui, susipažinti su ?gyvendinamais prokjektais ir užmegzti kontaktus tolimesniam bendradarbiavimui.

Lankantis Vokietijoje, Rosenbach miestelyje, delegacij? lyd?jo ir miestel? pristat? Rosenbach seni?nas Roland Hohne. Rosenbach bendruomen?s namuose vyko susitikimas su vietos VVG atstovais ir kaimo pl?tros skyriaus darbuotojais. Susitikimo metu buvo pristatyti Vokietijos kaimo pl?tros prioritetai ir perspektyvos, ES ir nacionalin?s paramos panaudojimas ir jos apimtys remiant vietines iniciatyvas. Zarasiškiai susitikimo metu pristat? Zaras? ŽRVVG veiksmus rengiant savo veiklos strategij?, rajono ES paramos l?šomis vykdomus ir planuojamus vykdyti projektus. Delegacija apsilank? Rosenbach miestelio žem?s ?kio bendrov?je, kuri papildomai prie savo tiesiogion?s veiklos užsiima ir bioduj? gamyba. Šios bendrov?s direktorius sve?iams papasakojo apie biokuro panaudojimo galimybes ir perspektyvas.

?ekijos mieste Benešove, ŽRVVG atstovai buvo susipažinti su žuv? gamybos ir perdirbimo ?kiu „Lišno“, kuris yra antras pagal dyd? žuvies produkcijos gamintojas ?ekijos Respublikoje ir kuriame ?gyvendinamas ŽRVVG projektas. Susitikimo metu delegacijos atstovai susipažino su bendrov?s veikla, kuri? išsamiai pristat? jos direktorius František Kolaus. Bendrov?s darbuotojai aprod? sve?iams tvenkinius, papasakojo karpi? auginimo ir realizavimo ?ekijoje specifik? ir pagrindines problemas. Bendrov?s konferencij? sal?je vyko susitikimas su ?ekijos ŽRVVG atstovais, kuriame buvo pristatytas vietos VVG atstov? dalyvavimas kaimo pl?tros programose, j? teikiama nauda ir sunkumai, su kuriais susiduriama bendradarbiaujant su vietos bendruomene bei valdžia nacionaliniu lygmeniu. ?ekijos verslininkus labiausiai domino bendradarbiavimo galimyb?s su Lietuvos verslininkais, auginan?iais karpius.

Tos pa?ios dienos vakare sve?i? delegacija susitiko su Austrijos Sarleinsbach miestelio bendruomen?s ir VVG atstovais bei kaimo pl?tros skyriaus darbuotojais. Susitikimo metu šeimininkai pristat? Sarleinsbach bendruomen?s pl?tros prioritetus, apžvelg?, kaip panaudojama ES ir nacionalin? parama, kurios pagalba remiamos vietin?s iniciatyvos. Sarleinsbach bendruomen?s pirmininkas Georg Ecker akcentavo, kad pirmenyb? naudodami ES param? jie teikia žuvivaisos, turizmo infrastrukt?ros ir jaunimo bei vyresnio amžiaus žmoni? užimtumo skatinimui. Susitikimuose buvo pasidalinta patirtimi rengiant projektus pagal LEADER metod?, panaudojant rekreacinius ir vandens išteklius turizmo infrastrukt?ros pl?tojimui.

Vokietijoje ir Austrijoje aplankyti miestai turi daug panašum? su Zarasais. Šie miestai yra pasienio regione, tad jiems atsiveria didesn?s tarptautinio bendradarbiavimo galimyb?s. Susitikim? metu buvo pristatyta Zaras? ir Visagino ŽRVVG strateginiai tikslai. Kelion?s metu Zaras? delegacijos atstovai ne tik susipažino su min?t? region? bendruomen?mis ir verslo ?moni? atstovais, bet ir užmezg? abipusiai naudingus kontaktus, kas s?lygos tolimesn? bendradarbiavim? tarptautiniu lygmeniu.

Evaldas Dumbravas,

Zaras? verslo informacijos centras


Jūs galite rašyti komentarą
Raktažodžiai:

Rašyti komentarą

. . . .