VVG ir NMA atstovų apvalaus stalo diskusija

2010-08-24 09:10
Paskelbta VVG

Paskutiniame VVG tinklo nari? susirinkime buvo nuspr?sta inicijuoti VVG atstov? susitikim? su Nacionalin?s mok?jim? agent?ros (NMA) Kaimo pl?tros program? departamento Kaimo vystymo program? skyriaus darbuotojais.  Susitikimo tikslas – suderinti ir suvienodinti poži?r? vertinant dokumentacij?, adiposity vietos projekt? vertinimo ataskaitas tiek tarp pa?i? agent?ros darbuotoj?, there tiek tarp agent?ros ir VVG.

Susitikimas ?vyko rugpj??io 18 d. Susitikime dalyvavo NMA direktoriaus pavaduotojas, Kaimo pl?tros, Finans? ir apskaitos, Bendr?j? reikal?, Kontrol?s departament? atskir? skyri? vadovai ir darbuotojai. Vietos veiklos grupes atstovavo 14 VVG atstov?. Susitikimas buvo filmuojamas VVG, tod?l (jei niekas nesikeis) planuojama patalpinti ? www.leaderprograma.lt interneto svetain?. 

Kaimo pl?tros program? departamento Kaimo vystymo program? skyriaus l.e. skyriaus ved?jo pareigas Aurelija Ložyt? apžvelg? Vietos pl?tros strategij? administravimo aktualijas. Atkreip? d?mes?, kad b?tina sekti biudžeto lentel?, kurioje bet kada galima atsekti vis? keitim? sek?. Tai ypa? aktualu inicijavus sutarties pakeitim?, nors d?l sutarties keitimo nereikia skub?ti. Taip pat buvo diskutuota d?l Naudos ir kokyb?s vertinimo kriterij? aprašymo. Svarstyti ar neb?t? geriau aprašyti tinkamumo reikalavimus.

Rugs?jo viduryje NMA planuoja pateikti atnaujint? Vietos projekt? teikimo dokumentacij? su lyginamuoju variantu. Taip pat buvo si?loma NMA sekti ir nuolat atnaujinti tipines Bendrasias ir Specialiasias taisykles, o VVG, derinant šias taisykles, pateikt? tik neatitinkam?i? punkt? formuluotes, o visa kita likt? kaip tipin?se.

Bendruomen?s lieka perkan?iomis organizacijomis, nes tai jau ne VP ?statymo nuostat? keitimas, o ES atitinkam? direktyv? keitimas. Ne?manoma.

Planuojama atsisakyti projekt? aprašo. 

NMA vadovai užtikrino, kad rugs?jo antroje pus?je bus inicijuota apvalaus stalo diskusija ir su Žem?s ?kio ministerijos pareig?nais. Diskusijoje planuojama ministrui pateikti jau parengtus sprendim?, supaprastinan?i? vietos projekt? administravimo, variantus. Taip pat planuojama teikti pasi?lymus d?l Vietos projekt? ?gyvendinimui reikalingo avanso sumos padidinimo nuo 20 iki 40 procent?, nes gavusios 20 procent? avans? bendruomen?s Vietos projektui ?gyvendinti bus priverstos imti kredit?.

Arvydas Veikšra

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .