VISUS – VISUS – VISUS Veltiniuotus, batuotus, ratuotus ar kitaip judančius

2011-02-20 08:54

pharm slyninkos malunas 1″ src=”http://www.zarasubendruomenes.lt/wp-content/uploads/2011/02/Uzgavines-slyninkos-malunas-1-150×150.jpg” alt=”" width=”150″ height=”150″ />Kovo 6d. (sekmadien?) 12 valand? dienos, thumb Šlyninkos vandens mal?nas ir Zaras? kult?ros centras kvie?ia ? UŽGAV?NI? švent?,

kuri ?vyks Šlyninkos vandens mal?no prieigose.

Gražu b?t?, kad ateitum?t šv?st kaip senoliai kadais – ubag?, žyd?, velni?, ragan?, mešk?, briedži?, gervi?, ožk? ar ?igon? apr?dais savo linksmumui dev?dami, o pilvai b?t? tušti, nes reik?s ? juos ?d?ti daug ?vairi? blyn?, šiupinio ir kit? riebi? skan?st? tiek, kad skamb?t? kaip b?gnai.

ŠVENT?S METU NUSIMATO:

-         blyn? kepimo ir kasniavimo varžytuv?s;

-         bandysim ?ykdyti valdžios perversm? – diktatorius KANAPINIS bandys iš valdžios sosto išversti demokratišk?j? LAŠININ?;

-         jei leis gamta ?iuožin?sim nuo  kalneli? ir tikrinsim ar tvirtos m?s? užpakalin?s vietos;

-         supsim?s ant supyni?;

-         taip pat švent?s metu veiks „UŽGAV?NI? KRAUTUV?L?“, kurioje rasit ?vairi? užgav?nišk? preki? ….

-         GAV?NO laidotuv?s;

-         rinksim ?domiausi? kauk?;

-         ir daug kit? pramog?;

Nugal?toj? ?vairiose varžytuv?se laukia prizai.

Kauk?s n?ra butinyb?, bet su jomis b?t? visiems ?domiau ir smagiau, o apranga tur?t? b?ti patogi.

Laukiame I?s? vis? su gera nuotaika.

Seni žmon?s sakydavo – jei Užgav?ni? nešv?sit, tai visus metus nuo nelaimi? neatsiginsit.

ORGANIZATORIAI

IKI  SUSITIKIMO  ŠVENT?JE ! ! !
Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .