Visos Vietos veiklos grupės įsijungė į Tinklo veiklą

2010-05-05 16:08
Paskelbta VVG

Akademijoje (Kauno r.) vyko Vietos veiklos grupi? Tinklo ataskaitinis susirinkimas. Kartu su žem?s ?kio viceministru Mindaugu Kuklieriumi ir Kaimo pl?tros departamento direktore Vilma Daugaliene Vietos veiklos grupi? atstovai aptar? LEADER metodo pagal Kaimo pl?tros 2007-2013 m. programos ?gyvendinimo klausimus.


2007 m. ?steigto VVG Tinklo nari? skai?ius nuo 23 išaugo iki 50. Ši? savait? gautas ir paskutiniosios 51-osios Lietuvoje registruotos VVG prašymas priimti ? Tinklo narius.
Tinklo misija – skatinti vietin?, approved regionin? ir tarptautin? VVG bendradarbiavim?, atstovauti bendriems interesams siekiant s?kmingo LEADER metodo ?gyvendinimo. Nuo pra?jusi? met? rudens VVG Tinklui vadovauja Kauno r. VVG pirmininkas Vytautas Zubas. ? ataskaitin? VVG Tinklo susirinkim? atvyko 33 VVG atstovai.
„Kuruodama LEADER metodo ?gyvendinim? Lietuvoje, ministerija sveikina organizuot? VVG veikl? Tinklo strukt?roje. Esame ?sitikin?, kad VVG Tinklo vykdomas darbas – ?siklausyti ? nari? si?lymus, pageidavimus ir apibendrinus juos teikti atsakingiems ministerijos darbuotojams, pad?s racionaliau ir operatyviau spr?sti kylan?ius klausimus, prisid?s prie bendro siekio – s?kmingo vietos pl?tros strategij? ir projekt? ?gyvendinimo“, – sveikindamas ? susirinkim? atvykusius VVG Tinklo narius sak? M. Kuklierius.
Neužtrukus veiklos ir finansini? ataskait? pristatymui, susirink? Tinklo nariai diskutavo ir sprend? VVG stiprinimo, pagal patvirtintas vietos pl?tros strategijas projekt? teikimo paprastinimo ir kontrol?s aspektus, kaimo pl?tros srityje dirban?i? mokslinink? bendradarbiavimo su VVG klausimus, nuodugniai svarst? ?stat? pakeitimus. Aktyviai ? Tinklo nari? diskusijas min?tais klausimais ?sijung? Žem?s ?kio ministerijos ir Nacionalin?s mok?jimo agent?ros specialistai atsakin?jo ? VVG atstov? klausimus, ragino nedelsti ir aktyviau išnaudoti mokym? programas VVG darbuotojams, ypa? darbo komandoje ir komunikacij? srityse.
Išsamiau apie VVG Tinklo veikl? rasite interneto svetain?je http://leaderprograma.lt/ skiltyje VVG Tinklas.

Žem?s ?kio ministerijos informacija

Jūs galite rašyti komentarą
Raktažodžiai:

Rašyti komentarą

. . . .