Visi besidomintys kviečiami į susitikimus Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono strategijai rengti

2010-04-14 07:18
Paskelbta Veikla, VVG

Nacionalin? mok?jimo agent?ra prie Žem?s ?kio ministerijos ir Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono vietos veiklos grup? (ZVŽRVVG) pasiraš? sutart?, visit this site pagal kuri? ZVŽRVVG ?sipareigoja ?gyvendinti projekt? „Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono pl?tros strategija 2007 – 2013 m.“.

Tai Lietuvos žuvininkyst?s sektoriaus 2007 – 2013 m. veiksm? programos ketvirtosios prioritetin?s krypties „Tvari žuvininkyst?s region? pl?tra“ priemon? „Technin? parama žuvininkyst?s region? studijoms atlikti, salve žuvininkyst?s region? pl?tros strategijoms rengti, asmenims, rengiantiems žuvininkyst?s regrion? pl?tros strategij?, mokyti“. Pagal ši? sutart? ZVŽRVVG skirta 67,2 t?kst. lit? paramos tinkamoms projekto išlaidoms. Strategij? planuojama parengti iki 2010 m. birželio 21 dienos.

Bus remiamos žuvininkyst?s bendruomeni? ir verslo ?moni? projektai, investicijos ? žuvininkyst?s sektoriaus konkurencingumo didinim?; ekonomin?s veiklos pertvarkym?, keitim?, ypa?, skatinant ekologin? turizm?; žuvininkyst?s produkt? vert?s didinim?; mažos apimties žuvininkystei ir turizmui skirtos infrastrukt?ros bei paslaug? r?mim?; žuvininkyst?s region? aplinkos saugojim?, pakrant?s kaimeli? bei gyvenvie?i?, kuriose vykdoma žuvininkyst?s veikla, atnaujinim? ir pl?tr? bei gamtos ir architekt?ros paveldo saugojim? ir stiprinim?; gamybos potencialo žuvininkyst?s sektoriuje, kai jam padaroma žala d?l stichini? arba pramonini? nelaimi?, atk?rim?; žuvininkyst?s region? vietos veiklos grupi? regioninio ir tarptautinio bendradarbiavimo skatinim?; geb?jim? ?gijim? žuvininkyst?s region? pl?tros strategijos ?gyvendinimui palengvinti; žuvininkyst?s sektoriaus darbuotoj? mokym? organizavim?.

Š.m. balandžio 19 dien? organizuojami du susitikimai strategijai rengti.

17.30 val. organizuojamas susitikimas Duset? bendruomen?s patalpose (B?gos g. 34, Dusetos).

19 val. planuojamas susitikimas Antazav?s bendruomen?s namuose. Informacija apie kitus susitikimus bus paskelbta artimiausiu metu. Kvie?iame dalyvauti visus besidomin?ius.

? Jus dominan?ius klausimus atsakys Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono VVG pirmininkas Arvydas Veikšra. ( Tel. 8 687 58562).

Nijol? Elena Šukštulien?

Zaras? verslo informacijos centro direktor?

Jūs galite rašyti komentarą
Raktažodžiai: ,
  1. 2010-04-22 10:09 Jonas G. Punys:

    Buvau š.m. balandžio 19 dieną seminare Dusetose. Po seminaro iškilo keletas klausimų. Nelabai aišku, kaip reikėtų traktuoti Antalieptės kaimą ir jos apylinkes žuvininkystės prasme? Turime ir upės ir marių pakrantes. Lyg ir galime pretenduoti į temos vykdymą “pakrantės kaimelių bei gyvenviečių, kuriose vykdoma žuvininkystės veikla, atnaujinimą ir plėtrą bei gamtos ir architektūros paveldo saugojimą ir stiprinimą” [citata iš aukščiau patalpintos informacijos] .
    Dar du klausimai: 2) Kas gali būti ZVŽRVVG nariais ir kokie nariai yra dabar?; 3) Kokia yra ZVŽRVVG tarybos sudėtis?

Rašyti komentarą

. . . .