Vietos veiklos grupių problemos Europoje vienodos

2010-12-02 19:41
Paskelbta VVG

Lietuvos Respublikos žem?s ?kio ministerijos Kaimo pl?tros departamento Alternatyvios veiklos skyriaus vyriausiosios specialist?s Ilona Sadovskait? ir Faustina Ziberkait? bei Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s (VVG) pirmininkas Arvydas Veikšra ir VVG „Lamatos žem?“ (Šilut?s rajonas) pirminink? Edita Grin?inaitien? lapkri?io m?nes? dalyvavo Briuselyje vykusiame Europos Komisijos (toliau – EK) Europos kaimo pl?tros tinklo (toliau EKPT) LEADER subkomite?io pos?dyje, store kuriame buvo aptartos trij? darbo grupi?, ambulance susik?rusi? 2009 met? pabaigoje ir veikl? vykdžiusi? 2010 metais, veiklos rezultatai ir j? pasi?lymai. Pos?džio metu pranešimus apie darbo grupi? veiklos rezultatus skait? Italijos, Graikijos, Vokietijos, Belgijos, Suomijos ir Estijos atstovai.

Grup?se vykdytos apklausos patvirtino nuomon?, kad pagrindin?s vietos projekt?, ?gyvendinam? LEADER metodu, problemos yra tai, kad vietos projektai sukoncentruoti ? statybas, infrastrukt?r? (materialaus turto suk?rim? ir atnaujinim?), per mažai d?mesio skiriama partnerystei, gyventoj? integracijai ? kaimo raid?. Mažiesiems projektams ?gyvendinti skiriama per mažai d?mesio, be to jiems taikomos tokios pat sud?tingos atrankos ir tvirtinimo proced?ros, kaip ir didiesiems projektams. Vietos veiklos grup?ms labai sud?tinga išvengti konfrontacijos su vietos valdžia, kadangi vietose neteisingai traktuojamas LEADER principas iššaukia valdžios pasipriešinim? ir nenor? užleisti VVG pozicijas priimant sprendimus. Visose šalyse nar?se ?gyvendinant vietos projektus LEADER metodu susiduriama su projekt? avansavimo sunkumais. Preišk?jai negali gauti avanso, deklaruotino Europos Komisijoje, nes finansin?s ar joms prilyginamos institucijos neapsiima garantuoti avanso sumos 110 proc., tod?l valstyb?s nar?s  privalo ieškoti kit? b?d? suteikti avans? vietos projektams ?gyvendinti.

Darbo grup? si?l? stiprinti LEADER metodo princip? supratim? ir ugdyti kaimo vietov?se tikruosius bendruomen?s narius LEADER metodo dvasia. Atkreiptas d?mesys ? sunkumus ?gyvendinant mažos apimties projektus ir pasi?lyta perži?r?ti projekt? ?gyvendinimo schemas tiek valstyb?se nar?se, tiek ES reglamentuose bei ieškoti galimybi? suteikti projektams avans? be garantij?. Si?lyta perduoti daugiau funkcij? vietos veiklos grup?ms, numatant atsakomyb? už ?gyvendinamus vietos projektus, stiprinti LEADER metodo princip? skaid? ir viešinim?.

Antroji darbo grup? si?l? ateityje perži?r?ti galimybes ir takoskyras tarp skirting? paramos fond?. Reikalavimus projektams, ?gyvendinamiems LEADER metodu, formuluoti lanks?iau, nes traktuojant juos siauru poži?riu prarandama daug inovatyvi? projekt?. Si?lyta daugiau uždavini? iškelti nacionaliniams ir Europos kaimo tinklams.

Tre?iosios darbo grup?s „Bendradarbiavimo priemoni? ?gyvendinimas: kli?tys ir j? sprendimo b?dai“ pagrindinis tikslas – nustatyti pagrindinius sunkumus ?gyvendinant tarpregionin? ir tarptautin? bendradarbiavim?. Buvo akcentuota, kad tarptautinio bendradarbiavimo projektuose atskitose valstyb?s yra skirtingas laikotarpis d?l sprendim? pri?mimo ir skirtingos administravimo taisykl?s, skirtingi gav?j? l?kes?iai, skirtingi partneri? poreikiai, informacijos tr?kumas d?l bendradarbiavimo projekt? tematikos aktualumo.  Labai daug sunkum? sukelia vieningos pozicijos nebuvimas, kai tai susij? su bendrai naudojam? s?vok? aiškinimu, tinkam? partneri? paieška, kadangi šiam procesui trukdo ir kalb? barjeras, ir nevienodas kvietim? teikti paraiškas laikotarpis, skirtingos pinig? sumos vienam projektui. Taip pat labai aktuali problema – visos šalys nar?s turi numa?iusios l?šas ikiprojektinei veiklai vykdyti.

Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup? jau prad?jo ?gyvendinti 2007-2013 met? strategij?. Šiuo metu vyksta mokymai vietos projekt? reng?jams kaip tinkamai parengti paraiškas vietos projektams finansuoti. B?sim? projekt? id?jos jau subrandintos, lieka tik j? ?gyvendinimas.

Arvydas Veikšra,

Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s pirmininkas

E.Grin?inaitien?s nuotr.


Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .