VIETOS VEIKLOS GRUPĖS RENGINYJE SVEČIAVOSI ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS KAZYS STARKEVIČIUS

2010-10-28 06:10

Spalio 22 d. Zaras? rajone lank?sis Žem?s ?kio ministras Kazys Starkevi?ius savo vizit? prad?jo ?kinink?s Irinos Zalubien?s sodyboje. Ministras dom?josi kaip sekasi pasinaudoti Europos S?jungos parama ?gyvendinant konkre?ius projektus ?kyje, buy more about kokios yra problemos, ar patenkinti ?kininkai valstyb?s parama, išmok? mok?jimo tvarka. Zabi?i?n? kaime galvijus auginanti ?kinink? pasidžiaug?, kad ?kyje didžiausi pagalbininkai – šeima. Pasinaudojant ?kininkams teikiama parama ?sigyta nauja technika, melžimo ?ranga. Viena problema – sena fermos stogo danga, kuri? reikia neatid?liotinai keisti.

V?liau Duset? meno mokyklos sal?je ministras susitiko su rajono ?kininkais, bendruomeni? atstovais. Kartu su Žem?s ?kio ministru susitikime dalyvavo ir jo vadovaujamos ministerijos bei Nacionalin?s mok?jimo agent?ros (NMA) pareig?nai.

Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s (VVG) kvietimu, ministras sve?iavosi Šlyninkos vandens mal?no bendruomen?je. ?ia vykusiame informaciniame renginyje, kurio metu buvo pristatyta vietos veiklos grup?s projektas, dalyvavo ne tik vietos veiklos grup?s tarybos nariai, bendruomeni? pirmininkai, bet ir ?kininkai, seni?nai, Zaras? rajono meras Arnoldas Abramavi?ius.

Zaras? savivaldyb?s VVG pirmininkas Arvydas Veikšra renginyje dalyvavusiems sve?iams pristat? pagrindines Zaras? vietos veiklos grup?s strategijos veiklas, reikšmingiausius rajono bendruomeni? ?gyvendintus projektus. Pirmininkas akcentavo, kad mokym? projekto pradžia sutampa su kvietimu teikti paraiškas vietos projektams ?gyvendinti. Mokym? metu bendruomeni? atstovai ne tik mokysis projekt? vadybos teorijos, bet tur?s galimyb? pildyti konkre?ias savo bendruomeni? paraiškas.

Renginio dalyviai tur?jo daug klausim? Žem?s ?kio ministrui. Juos domino Sart? žirgyno likimas, išmokos, finansin? parama ?kininkams ir panaš?s klausimai. Kai kurie bendruomeni? atstovai priekaištavo, kad VVG strategijos paraiškos formos sud?tingos, jas pildant kaimo žmon?ms gali kilti daug klausim? ir neaiškum?.

Žem?s ?kio ministras Kazys Starkevi?ius pasidžiaug? bendruomeni? aktyvumu ir pabr?ž?, kad bendruomen?ms reikia ne tik mokytis, bet ir aktyviai bendradarbiauti tarpusavyje, dalintis ger?ja patirtimi su kit? šali? bendruomen?mis. Tokioms veikloms ir bendruomeni? iniciatyvoms l?šos (iki 10 t?kst.) numatytos Lietuvos kaimo tinkle. Reikia tik aktyviai teikti paraiškas. Ministras pažad?jo, kad esant galimyb?ms ateityje bus dar labiau supaprastintos paraišk? formos, kad kaimo bendruomen?ms b?t? papras?iau jas rengti ir teikti vertinimui. Nacionalin?s mok?jim? agent?ros atstovai kviet? visus ?kininkus ir bendruomeni? atstovus dr?siai kreiptis d?l vis? iškilusi? neaiškum?.

Renginio metu zarasiškius sveikino Rokiškio bei Ignalinos rajon? VVG atstovai. Sve?iai pasidžiaug? Zaras? VVG ryžtu ir noru kuo anks?iau prad?ti ?gyvendinti strategij?, nes pirmiesiems visada neb?na lengva.

Susitikimo pabaigoje Šlyninkos bendruomen?s šeimininkai Regina ir Stasys ministrui padovanojo j? mal?ne iškept? duon?, ?kininkas J.Kuzma ministr? pavaišino medumi, o Zaras? savivaldyb?s VVG pirmininkas Arvydas Veikšra ministrui ir NMA atstovams ?teik? dokument? d?klus, kalendorius, informacin? medžiag? su Zaras? savivaldyb?s VVG atributika.

Po susitikimo sve?iams buvo surengta ekskursija po Šlyninkos mal?n?, pristatyti tautinio paveldo patiekalai.

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .