Vietos produktai ir paslaugos bendruomeniniame gyvenime

2013-12-03 21:26

DSC00346     Š.m. lapkri?io 29 d. Dusetose, this  ?gyvendinant Zaras? savivaldyb?s  vietos veiklos grup?s  projekt? „Vietos produkt? ir paslaug? pl?tra, panaudojant inovacinius rinkodaros metodus, kaimo turizme“ pagal Lietuvos kaimo pl?tros 2007–2013 met? programos krypties „LEADER metodo ?gyvendinimas“ priemon? „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“, (paramos tarptautinio bendradarbiavimo projektui ?gyvendinti sutarties Nr. 4TT-KV-12-1-0006), Duset? kult?ros centre -dail?s galerijoje  buvo organizuotas renginys – mug?.

Renginys (mug?) buvo  skirtas pristatyti projekte dalyvaujan?i? Zaras? rajono amatinink?, tautodailinink? ir bendruomeni? vietos produktus ir paslaugas.

Lauke šurmuliavo Antaliept?s kaimo bendruomen?s  moterys su žirni? šiupiniu, Šlyninkos vandens mal?no bendruomen?s atstovai vaišino mieži? kava ir kepiniais.

Jaukioje Duset? kult?ros r?m? foj? savo rankdarbius eksponavo Aušra Tala?kien?, veltus gaminius Egl? Vaitkevi?ien?, kvapnia vaistažoli? arbata vaišino Aušra Krištapavi?ien?, o šviežiai kepta duona – Regina Veselien? ir Stasys Sutkauskis iš Šlyninkos vandens mal?no bendruomen?s. Akys raibo nuo Gedimino Kairio medžio drožini?, „Duset?l?s“ moter? mezgini? ir Vilijos Visockien?s karpini?. Erikas ?ypas ? mug? atvyko su visa šeimyna: žmona su spalvingomis riešin?mis, dukra – su papuošalais, o pats šeimos galva – su meistriškais medžio drožiniais. Džiugu, jog mug?je dalyvavo Šniukšt? kaimo bendruomen?s jaunimas, kuris organizavo loterij?.

Po renginio,  Duset? kult?ros r?muose – dail?s galerijoje vyko Duset? bendruomen?s ir parapijos santalkos 10-ies bei Duset? sporto klubo „Ainiai“ 20-ies met? veiklos jubiliejinis renginys.

 

Zaras? savivaldyb?s VVG informacija

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .