Vietos pareiškėjams aktualūs viešieji pirkimai

2011-09-13 10:03
Paskelbta VVG

Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?, approved ?gyvendindama paramos sutart? Nr. 4PV-KU-10-1-002613 pagal Lietuvos kaimo pl?tros 2007 – 2013 met? programos priemon?s „Parama VVG veiklai, symptoms ?g?džiams ?gyti ir aktyviai pritaikyti“ veiklos srit? „Parama vietos pl?tros strategij? ?gyvendinantiems asmenims mokyti, abortion konsultuoti“ organizavo dviej? dien? mokymus, ? kuriuos be strategij? ?gyvendinan?i? asmen? gausiai susirinko vietos projekt? pareišk?jai. Mokymuose dalyvavo 19 žmoni?.

Viešosios ?staigos „Vieš?j? pirkim? agent?ra“ lektor? Zita Lukšien? kompetentingai išd?st? vieš?j? pirkimo organizavimo praktinius aspektus. Pirm?j? mokym? dien? buvo kalbama apie supaprastint? pirkim? reglamentavim?, vieš?j? pirkim? taisykli? rengim? ir paskelbim?, supaprastint? pirkim? b?dus bei mažos vert?s pirkim? ypatumus. Susirinkusieji aktyviai analizavo lektor?s pateiktas praktines situacijas.

Antr?j? dien? visas d?mesys buvo skirtas vieš?j? pirkim? praktiniams aspektams: pirkim? planavimui, dokument? rengimui, numatomo viešojo pirkimo vert?s skai?iavimui, tiek?j? kvalifikacijos ir vieš?j? pirkim? pasi?lym? vertinimui, pirkimo sutar?i? sudarymui, j? galiojimui.

Lektor? virtualiojoje erdv?je pristat? Centrin? vieš?j? pirkim? sistem?, leidžian?i? perkan?iosioms organizacijoms elektroniniu b?du organizuoti vis? vieš?j? pirkim? cikl?, o tiek?jams patogiai ir paprastai, „vieno langelio“ principu,  dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Surengti mokymai tur?s praktin?s naudos tiek administruojant vietos pareišk?j? projektus, tiek organizuojant j? viešuosius pirkimus.

Nijol? Elena Šukštulien?,

Zaras? savivaldyb?s VVG strategijos ?gyvendinimo administrator?


Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .