Viena moteris vadovauja septyniems vyrams

2010-04-19 14:06

10 met? jubiliejus yra nedidelis, rx bet kas jei jis pravedamas šiltai, draugiškai, visus sve?ius ir ži?rovus mielai priimant, jis atrodo labai šventiškai ir ?sp?dingai. Taip atrod? Antazav?s kaimo kapelos jubiliejinis koncertas, ?vyk?s graž?, šilt? Atvelykio dien?. Kapela gyvuoja 10 met?, jos ištakos buvo vyr? ansamblis susik?r?s prieš 12 met? ir gars?jas rajone, tai buvo labai gerai susikomplektav?s ansamblis.

Pagrindiniai ansamblio vyrai prisišnekino Dali? Deinien? vadovauti naujai kuriamai kapelai. Kapela scenoje atrodo ne?prastai, ant scenos nesimato pagrindin?s koncerto atributikos, tai nat?. Išskyrus vadov? visi kiti neturi jokio muzikinio išsilavinimo, j? pagrindin?s natos yra ausys, jie visi groja iš klausos, kitaip tariant yra „ausiniai muzikantai“. Ži?rovams patinka paprasta, ne?mantri liaudies daina, jei ji atliekama šiltai ir nuoširdžiai. Dabar kapeloje yra vadov? ir septyni vyrai, aštuntas vyras šiuo metu savo noru yra išvyk?s ? Sibir?. Visas kapelos s?statas yra muzikantai, visi jie ir dainininkai, groja ir dainuoja. Nuo pirm? kapelos pasirodym? jie patiko publikai ir aplinkui nuskamb?jo kapelos vardas. Jau pirmaisiais metais kapela dalyvavo laidoje „Duokim garo“ ir pateko ? pusfinal?, v?liau dalyvavo laidoje „Gero ?po“ ir v?l nužingsniavo iki pusfinalio. Šios laidos laureatais kapela dar netapo, tik?kim?s j? norai išsipildys.

2006 m. prad?jo dalyvauti tradicin?je kapel? švent?je – varžytuv?se „Grok Jurgeli“, Biržuose tapo Aukštaitijos regiono varžyb? nugal?tojais ir iškovojo teis? dalyvauti respublikin?je švent?je Kauno sporto hal?je ir Vilniaus

„Siemens“ arenoje. Vilniaus ži?rov? balsai l?m?, kad Antazav?s kapela tapo nugal?toja.

Tais pa?iais metais kapela dalyvavo liaudies muzikos švent?je „Ant rubežiaus“, ? kuri? pakviet? švent?s organizatoriai, liaudiškos muzikos grup? „Jonis“.

2007 ir 2008 m. dalyvavo liaudies muzikant? švent?je „Linksmoji armonika“ Utenoje, kaip ir visada antazaviškiai laimi ži?rov? simpatij? prizus, laikraš?io „Utenis“ priz? ir kapelos vadovo priz?.

Kapela labai gerbiama Dusetose, ji tapo populiari visuose Duset? renginiuose, aplank? beveik visus rajono miestelius ir didesnius kaimus.

2006 m. kapela savo gastrol?s prad?jo užsienyje. Už kelion? ? Danij? kapela d?kinga LKSKA „Nemunas“ ir Zaras? rajono savivaldybei. Visur ir visada kapela sulaukia daug ži?rov? simpatij?, tod?l ir aplank? nemažai Europos šali?.

2006 m. kartu su Zaras? tautodailininkais atstovavo Lietuv?, Pranc?zijoje tarptautin?je kal?din?je mug?je, 2007 m. dalyvavo Latvijoje, tarptautiniame liaudies muzikant? festivalyje.

2008 m. dalyvavo tarptautiniame Europos šali? parade Belgijoje, 2009 m. su „MODE H“ projektu, buvo išvykusi ? Ispanij?.

Tod?l kai iš?jo koncertuoti savo namuose, saviems ži?rovams, Antazav?s kult?ros nam? sal? buvo pilnut?le sve?i? ir sav? ži?rov?.

Einant ? sal? ži?rovus gatv?je  sveikino Antazav?s folklorinis jaunimo ansamblis „Ramtat?ta“, vadov? Dalia Pali?nien?

Koncert? sveikinimu prad?jo Antazav?s klebonas Stasys Tamulionis, ?teikdamas giesmyn?, palink?jo netik groti, dainuoti, bet b?ti ži?rov? mylimiems.

Net du jaunuoliai vos ?neš? Antazav?s bendruomen?s priz?, o sveikino Antazav?s bendruomen?s pirminink? Danut? Skardinskien?  ir seni?nas Algirdas Lekaveckas. Jubiliatus sveikino Zaras? rajono savivaldyb?s vice mere Stas? Goštautien?, tarybos narys Rimvydas Podolskis, Duset? seni?nas Saulius K?blys, Duset? bendruomen?, Duset? sporto klubas „Ainiai“, UAB „Kalmija“, Sad?n? bendruomen?.

Koncerto metu jubiliatus sveikino Duset? moter? ansamblis „Svaja“, vad. J. Kaškauskien?, neseniai atšvent?s savo veiklos dešimtmet?. Ansamblis atliko savo sukurtus draugiškus kupletus ir nemažai savo geriausi? kurini?

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .