VĖŽIŲ VALGYMO ČEMPIONATAS DUSETOSE

2010-07-28 08:01

Didelis karštis, prescription akinanti saul?, ed raudona organizatori? apranga, check šaltas gaivinantis nestiprus alus, roko muzika, baikeri? motocikl? gausmas ir išvirti raudini v?žiai, toks v?ži? valgymo ?empionatas, kuris vyko Erikos ir Ram?no ?iž? sodyboje, Duset? vienkiemyje. Tokio puikaus oro sunku tik?tis, bet tai gal b?t ir pakenk?, nes dalyvi? skai?ius  buvo mažesnis nei ankstesniais metais. Buvo gera reklama ir didelis susidom?jimas, bet dalyvi? buvo 29, turb?t reik?jo didelio entuziazmo, kad tokiame karštyje išdr?stum s?d?ti po karšta saule ir valgyti v?žius. Nors dalyvi? skai?ius tik vidutinis, susidom?jimas varžybomis buvo didelis. V?žiai buvo verdami ži?rov? akyse, mokomi virimo taisykli?, kaip pažinti ar v?žys tinkamas maistui. Prieš valgymo ?empionat? buvo atliktas Sart? ežero ?v?žinimas v?žiais, k? suvalgome, kad v?l atsirast?. Varžyb? siela šeimininkas Ram?nas ?ižas pademonstravo, kaip teisingai reikia suvalgyti v?ž?. Teisingi Ram?no žodžiai, kad lietuvis m?gsta valgyti krevet?s, bet nemoka valgyti v?žio, o juk m?s? proseneli? delikatesinis maistas buvo v?žiai, tod?l ir dabar turime jais gardžiuotis.

? final? pateko 6 dalyviai, tarp kuri? viena moteris ir vyriausias  varžyb? dalyvis Almantas Raš?iauskas iš Utenos. Labai ger? rezultat? 62,50 % parod? verslininkas, baikeri? atstovas Vidmantas Baltas iš Rokiškio. Šis rezultatas yra geriausias iš vis? buvusi? ?empionat?. Ankstesnis rezultatas priklaus? 2009 m. ?empionate Audriui Barzdai 61,20 %, Vidmantas 2009 m. buvo tre?ias su 56,52 % rezultatu. Ži?rov? džiaugsmui organizatoriai tur?jo rengti dar vien? finalin? valgym?. Antros ir tre?ios vietos prizininkai neišaišk?jo, net šimtosios dviej? dalyvi? procento dalis buvo vienodos. Tad dar kart? prie stalo teko s?sti dviems uteniškiams Ritai Morozovienei ir Tomui Zabukui. Tomas buvo nuolaidesnis, pasigardžiuodamas v?žio valgymo procesu leido Ritai laim?ti antr? viet?.

Prizininkam buvo ?teikti kaunie?io Ram?no Pranck?no sukurti originalus prizai.

Tarp varžyb? koncertavo Tomas Varnagiris, roko muzika ži?rovus žav?jo Povilas Mešk?la.

Rengin? ved? ir su ži?rovais aktyviai bendravo Violeta Ma?iulien?.

Dalyvavo LTV, Azošaited pres ir kit? žiniasklaidos šaltini? atstovai.

Vyr. teis?jas Vytautas ?ypas

Jūs galite rašyti komentarą
Raktažodžiai:

Rašyti komentarą

. . . .