Vasarai prasidedant – vaikų šypsenos

2010-06-02 20:34

Norim ar nenorim, stuff viskas turi savo pabaig?. Rodos,  tik žingsniavom rudenio lapais nus?tu taku ? mokykl?, o štai jau pavasario saulut? praneša apie art?jan?i? vasar?. Kiekvienas moksleivis, mažas ir didelis, žino, jog su vasaros pradžia ateina ir mokslo met? pabaiga.

Geguž?s 27-?j? Duset? Meno mokyklos sal? aid?jo nuo gimnazijos pradinuk? bals? – jie rinkosi ? mokslo met? baigimo švent?. Mažieji sus?d? nekantriai lauk? scenoje pasirodan?i? tre?ioki? ir ketvirtok?, kurie lanko neformaliojo ugdymo užsi?mimus ,,Mažoji scenos” pas mokytoj? Ilon? Pužien?. Šiai dienai mokytoja Ilona ir jaunieji aktoriai buvo pareng? du muzikinius spektaklius ,,Žvirbli žvirbli, o ko ko” ir visiems gerai žinom? pasak? ,,Raudonkepurait?.”
Renginys prasid?jo muzikiniu spektakliu ,,Žvirbli žvirbli, o ko ko”. Scenoje prdinukai dainavo visiems gerai žinom? dain? ,,Iš?jo t?velis” . Netrukus pasirod? ir dvi laum?s, kurios sek? pasakas. V?liau ? scen? užlipo žvirbliai-vaikai. Jie žaid? sen? žaidim? ,,Žvirbli žvirbli, o ko ko.“ Spektakliukas baig?si eil?raš?iu ,, Tupi žvirbli kamine” , kuris vaikams primena, jog negalima b?ti išdidiems, pasip?tusiems. Po spektaklio aktoriai dainavo baigiam?j? dainel?, kuri susilauk? dideli? auditorijos ovacij?. Plojo ne tik mažieji, bet ir t?veliai, kurie tikriausiai buvo pamirš? vaikiškus žaidimus bei daineles.

Po trumpos pertrauk?l?s, per kuri? scen? per?m? kiti aktoriukai, prasid?jo antrasis miuziklas ,,Raudonkepurait?”. Siužetas, kur? net nakt? pabud? iš miego gal?tume papasakoti, t?dien atrod? kitoks. Gal tod?l, jog jame netr?ko puikaus vaik? pasiruošimo, tinkam? kostium? bei dain?, kurias mažieji menininkai sudainavo be priekaišt?. Minia plojo, t?v? akyse spind?jo džiaugsmas, juk taip gera nors trumpam gr?žti ? vaikyst?, o mažiesiems savo draugus išvysti scenoje.
Švent?je dalyvav?s direktoriaus pavaduotojas Rimantas Garuolis netramd? šypsenos, didžiavosi, jog mokykloje auga tokie dr?s?s, k?rybingi vaikai. Pamat?s abu spektaklius, jis pasveikino mažuosius su mokslo met? pabaiga ir ?teik? Pad?kos raštus už ger? mokym?si bei aktyv? dalyvavim?  gimnazijos gyvenime.

Atrodo paprastas ir kuklus rengin?lis, bet t?vams ir vaikams, tai švent?. Linkime mokytojai Ilonai stipryb?s ir kantryb?s ugdant jaunuosius menininkus  ir tik?kim?s, jog tokie rengin?liai taps tradicija baigiant maž?j? mokslo metus. O mažiesiems – šiltos ir saugios vasaros!

Dovil? Barzdait?, 3gA klas?.

Ilonos Pužien?s nuotraukoje mažieji aktoriai

Jūs galite rašyti komentarą
Raktažodžiai: ,

Rašyti komentarą

. . . .