Varžyboms teisėjavo stipriausias pasaulyje žmogus Žydrūnas Savickas

2011-09-02 13:06

Dusetose K.B?gos gimnazijos stadione dvidešimt pirm? kart? vyko Aukštaitijos regiono bendruomeni? gali?n? turnyras.Jame dalyvavo ir j?gas išband? iš ?vairi? Lietuvos kampeli? atvyk? devyni jaunieji stipruoliai.Jiems teis?javo stipriausias pasaulyje žmogus Žydr?nas Savickas.

Nugal?jo stipriausieji

Iš ryto buvusi graži, for sale saul?ta diena, prasid?jus gali?n? turnyrui, apniuko.Saul? pasisl?p? už vis? dang? užtraukusi? debes?, ?m? krapnoti smulkus lietutis. Dulksna nei ži?rov?, nei varžyb? dalyvi? neišg?sdino, ta?iau pagrindiniai sporto ?rankiai sudr?ko ir juos kilnoti tapo sud?tingiau.

Pirmiausiai visus išsirikiavusius turnyro dalyvius pristat? vyriausiasis teis?jas Žydr?nas Savickas. Šiltais žodžiais ir link?jimais nugal?ti juos pasveikino Duset? seni?nas Saulius K?blys, Seimo narys Algimantas Dumbrava, Zaras? rajono mero pavaduotoja Stas? Goštautien?. Visiems sportininkams bei teis?jams ?teikti specialiai iškepti  UAB „Laš? duona“ duonos kepalai.

Išbandyti savo j?gas ir pasiekti kaip galima geresni? rezultat? gali?nai prival?jo penkiose rungtyse:automobilio tempimas, 110 kg lagamino nešimas, 110 kg r?sto išk?limas, 260 kg svorio atk?limas, gladiatori? kova.

Pirmoji rungtis septynias tonas sverian?io automobilio tempimas, ne pati sunkiausia užduotis, ta?iau reikalaujanti didelio sportinink? susikaupimo, technini? ?g?dži?, ištverm?s.Sunkiausia automobil? išjudinti iš vietos. Vertinama sunkiausia automobil? išjudinti iš vietos. Vertinama  per kiek laiko gali?nas j? nutempia dvidešimt metr?.Alvidas Brazdžius tai sugeb?jo padaryti per 25,12 sek. Ir laim?jo pirm?j? viet?. Antr?j? už?m? Donaldas Andriulis, tre?i?j? –Nerijus Liobikas.

Kol po pirmosios rungties sportininkai ils?josi ir ruoš?si antrajai –r?sto išk?limas –stadiono vejoje smagiu šokiu visus linksmino Salako kult?ros nam? moderni?j? šoki? grup? „Retro“. Antroje rungtyje, devynis kartus išk?l?s 110 kg sveriant? ?rengin?, nugal?toju tapo Vilmantas Bliujus, antr?j? ir tre?i?j? vietas pasidalino Alvidas Brazdžius ir Donaldas Andriulis.

Tre?iojoje rungtyje –260 kg svorio atk?limas- užduoties iš pirmojo karto ne?veik? Pijus Tarutis. O štai jauniausias turnyro dalyvis Arnoldas Urtbonavi?ius (septyniolika met?)nors ir netapo rungties nugal?toju, ta?iau ?rank? atk?l? tris kartus.Prizines vietas ?ia iškovojo Vilmantas Bliujus, Nerijus Liobikas, ir Darius Šukys.

?domiausia buvo penktoji rungtis – gladiatoriai. Apibr?žtame rate du sportininkai, laikydami special? r?st? už galuose pritvirtint? kilp? ,prival?jo kur? nors išstumti iš apskritimo. Poros keit? viena kit?.Šioje kovoje pirm?j? viet? laim?jo Nerijus Liobikas, antr?j? –Vilmantas Bliujus ir tre?i?j? – Donaldas Andriulis.

Kiekvienos rungties nugal?tojui ?teikti prizai. Surink?s 39,5 taškus pirm?j? viet? gali?n? turnyre už?m? Nerijus Liobikas. Nuo jo atsilik?s vienu tašku antruoju tapo Vilmantas Bliujus, tre?iuoju –Donaldas Andriulis. Jiems ?teiktos nugal?toj? taur?s ir prizai.

Pasibaigus turnyrui kiekvienas dalyvis gavo gana originalius prizus.UAB

„Vasakn? dvaras“ Žydr?nui Savickui padovanojo alaus statinait?. Sad?n? kaimo bendruomen?s pirminink? Regina Macijauskien? Pijui Taru?iui atvež? bulvi? maiš?.Neliko pamiršti ir kiti sportininkai.Asmeninius prizus jiems ?teik? kaimo bendruomen? „Šlynink? mal?nas“ pirminink? Regina Veselkien?,  UAB „Ersofta“ vadovas Ernestas Jurevi?ius, UAB „Kalmija“-Aurimas Kuzma“, UAB „Unoprojektus“ –Ram?nas Keršys, Duset? seni?nas Saulius K?blys, kaimo sodybos „Pasart?l?“ šeimininkas Andrius Tatar?nas, ?kininkas Alfredas Andri?nas dviems sportininkams dovanojo virt? v?ži?, Duset? kult?ros nam?  ved?jas Olivijus  ?ypas ir Duset? sporto klubo „Ainiai“ prezidentas Vytautas ?ypas r?kytos žuvies.

Renginio r?m?jai; Zaras? rajono savivaldyb?,Lietuvos kaimo sporto ir kult?ros klub? asociacija „Nemunas“, Lietuvos gali?n? federacija, Zaras? kult?ros centras, Ignalinos kredito unija, „Lauros g?l?s“, Duset? dail?s galerija, UAB „Govilis“ ir kt.

Sporte greit? pergali? neb?na

?  kelet? klausim? papraš?me atsakyti pasaulio ?empion? Žydr?n? Savick?

-Kada prad?jote sportuoti?

-Užsiimin?ti sportu prad?jau b?damas trylikos met?.Dabar jau dvidešimt treji kai sportuoju.Dabar jau dvidešimt treji kai sportuoju.Be to, mano t?vas buvo fiziškai labai stiprus žmogus.O koks gi berniukas nenori sekti t?vo pavyzdžiu. Taip ir ?sijungiau ? š? sport?. Pradžioje t?vai džiaug?si šiuo mano užsi?mimu, o v?liau ?m? pergyventi, kad tai labai sunkus,daug j?g? atimantis sportas.Tiesa, kai laimiu , visiems džiaugsmas ir pasididžiavimas

Kiek dar žadate sportuoti. Juk ir sunkum? kilnotojams ateina metas, kai j?gos ima sekti ir dideli? rezultat? ne?manoma pasiekti.

Manau, kad kokius dvejus metus varžybose dar dalyvausiu. O paskui teks pasitraukti iš aktyviojo sporto. Po to sportuosiu m?g?jiškai, savo patirt? perduosiu jaunesniems.Norint išlaikyti savo fizin? b?kl?, vis? gyvenim? teks nesiskirti su sportu.

Pernai j?s susituok?te.Gal jau laukiat?s palikuonio?

-Artimiausi planai kaip tik tokie.Šeimoje vaikai didžiausias džiaugsmas. Nor??iau j? tur?ti kelet?.

-Jei pirmagimis bus berniukas, ar neskatinsite jo eiti j?s? p?domis?

Tikrai ne.Vaikas pats turi pasirinkti savo gyvenimo keli?, kuo jam b?ti.

Kokie didžiausi j?s? pasiekimai?

Esu keturis kartus tap?s pasaulio ?empionu.Atskiruose rungtyse esu pasiek?s 53 pasaulio rekordus. Dvylika kart? laim?jau Lietuvos gali?n? ?empionatuose pirmas vietas.Neseniai toks renginys vyko Zarasuose ir ?ia buvo kaip tik dvyliktoji mano pergal?.

-Šiandien ? Duset? dvidešimt pirm?j? gali?n? turnyr? susirinko jaunimas. Kas iš dalyvaujan?i? perspektyviausias?

-Matau du labai daug žadan?ius jaunuolius – Pij? Tarut? ir Arnold? Urbonavi?i?. T? pat? galiu pasakyti ir apie Vilmant? Bliuj?, ta?iau kitais metais tarp jaunimo jo jau nematysime. Suaugo vaikinas.Pereis ? kit? amžiaus kategorij?.

-Šiame turnyre dalyvavo tik devyni gali?nai .Kitais kartais b?davo daugiau.Kod?l?

-Manau, kad sportininkai pavargo, nes šiemet buvo labai daug varžyb?. Džiaugiuosi, kad ? turnyr? atvyko patys ištvermingiausieji ir pasiek? gana neblog? rezultat?.

-K? patartum?te jaunimui?

-Kuo daugiau užsiimti sportu, propaguoti sveik? gyvenimo b?d? be žaling? ?pro?i?. Ir visada atsiminti, kad sporte greit? pergali? neb?na. Jos pasiekiamos tik sunkiu darbu, dideliu troškimu nugal?ti ne tik varžov?, bet ir save.

-Ar buvote anks?iau Dusetose?

-Jau antr? kart? ?ia esu.Miestelis gražus, žmon?s geri.O labiausiai a?i? dusetiškiams, kad jie per dvidešimt met? rengia gali?n? turnyrus ir propaguoja ši? tikrai sunki? sporto šak?.

Eugenija Barskevi?ien?

Jūs galite rašyti komentarą
Raktažodžiai:

Rašyti komentarą

. . . .