UŽGAVĖNĖS PRIE SENOJO ŠLYNINKOS VANDENS MALŪNO

2010-02-19 20:52

Zaras? krašte tris šimtme?ius gražuol? Nikaja savo kairiajame krante suko senojo Šlyninkos vandens mal?no girnas. Dabar jau senokai tai daro elektra ir daugelis ši? rajono ?žymyb? buvo bebaig? pamiršti. Šis unikalus technikos paveldo statinys yra su išlikusia autentiška ?ranga. Mal?ne yra valcai, this site kruopin?, stuff akmenin?s girnos, check piklius, maiš? k?limo ratas. Visai neseniai Regina Veselien? ir Stasys Sutkauskis atgaivino senojo mal?no šlov?. J? d?ka ir buvo ?kurta bendruomen? „Šlyninkos vandens mal?nas“. Bendruomen?s aktyvistai mielai priima visus norin?ius ?ia pabuvoti, yra puiki proga pasiži?r?ti kaip malami gr?dai, sumalus maišyti tešl?, o po to židinyje ant žarij? kepti blynus. Mal?ne galima pasivaišinti kvapnia kaimiška duona, skaniais s?riais, kvapnia žoleli? arbata. Šio mal?no bendruomen? atgaivina ir senovines šventes, tradicijas.

Šiemet pirm? syk? Regina ir Stasys, Štadvili? bendruomen?s vadovas Arvydas Veikšra, kiti aktyvistai sureng? graži? švent?, sukviet? ir mažus, ir didelius ? Gav?no graud? apraudojim?, ?igon? festival?. Svarbu visiems buvo smagiai patriukšmauti, paš?lti, trypti, žiem? iš Zaras? krašto išprašyti ir grei?iau pavasar? prišaukti. Dainininkai ir šok?jai savo dainomis ir šokiais aštrius žiemos dantis dilino. „Žydelis“ per švent? vaikš?iojo, sunkiu savo gyvenimu skund?si. O ?igoni? apdarai ir grožis visus traukte trauk?. Ta?iau siaut?jo „kišenvagiai“, tad dairytis ? „?igones“ buvo pavojinga. Susirinkusius Užgav?ni? dalyvius linksmino Zaras? kult?ros centro muzikantai. Patrauk? ir tradiciniai Užgav?ni? personažai Lašininis ir Kanapinis, jie ilgai tarpusavyje kovojo, kol nugal?jo liesasis Kanapinis.

Vaikams buvo surengtas tikra ?iuožykla, visiems buvo smagu leistis nuo stataus kalno. Ši atrakcija buvo tokia smagi, kad daugelis vaiku?i? niekaip negal?jo išleisti t?veli? ? namus. Vaikai, vydami žiem?, voliojosi sniege, m?t?si gni?žt?mis, taip pat kartu su visais šoko bei dainavo. Užteko pramog? ir suaugusiems. Visai netoli buvo trasa keturra?iams motociklams. Patyr? vairuotojai vežiojo ekstremalaus sporto m?g?jus. Ir vaikai, ir suaug? m?gavosi važiavimo kaimiškomis rog?mis malonumais. Važny?iotojas Juozas Oznanskas vos sp?davo suktis, nes norin?i? išbandyti tok? važiavim? irgi buvo daug. Važiuojantys rog?mis per lauk?, stengdavosi iš j? išvirsti ir pasivolioti sniege, kad es? bus derlius geresnis. Žodžiu, visi buvo išradingi, linksmi ir šmaikšt?s. Dalyvius šild? ne tik puiki nuotaika, smag?s atrakcionai, bet ir Užgav?ni? laužas, besik?renantis ugniakuras.

Viliojo žmones ne tik pramogos, bet ir Užgav?ni? blynai. J? buvo ?vairiausi? r?ši? – Užgav?ni?, Antikriziniai, Smetoniški… Nuo pat ryto lyg vijurkai sukosi šeiminink?s. Žinojo, kad sve?i? bus labai daug, o švent?s organizatoriai buvo pasiryž? visus dalyvius ne tik puikiai pavaišinti, bet ir so?iai pamaitinti. Išsaugoti senov?s magin? priemon?, kad jei sotus žmogus per Užgav?nes, tai garantuota, jog b?simas derlius bus geras ir vis? laukia sotus gyvenimas. Šeiminink? Regina Veselien? jau švent?s pradžioje užgarantavo, kad iš švent?s žmon?s pagal tradicij? sugr?š su kietesniais pilvais nei galvomis. Be skaniausi? blyn? džiugino nuostabi ir karšta ?iobreli? arbata, nepakartojama žirnien?, kvapniausi m?sos gaminiai su tikra vaikyst? primenan?ia kaimiška duona. Smaližiai tur?jo progos paragauti ir gardžiai pagamintos kiaul?s galvos m?syt?s, kuri? pjaust? štadviliet? Stas? Budzilien?.

Švent? paliko neišdildomus ?sp?džius – dideliems, mažiems, saviems ir sve?iams. Ta?iau tik taip charakterizuoti š? rengin? b?t? maža. Tai buvo unikalus bendruomen?s „Šlyninkos vandens mal?nas“ ir Štadvili? bendruomen?s renginys, kuriuo ?steng? ne tik pateikti unikali? pramog?, bet ir nustebinti visus dalyvius, kad ir dar negausios ir gležnos kaimo bendruomeni? rankos ir pe?iai sugeba pakelti toki? didel? našt?. Drauge nieko ne?veikiamo n?ra.

Petras IVANOVAS

informacija: www.zarasai.net

Jūs galite rašyti komentarą
  1. 2010-02-22 05:37 Danutė:

    Puiku

Rašyti komentarą

. . . .