Trisdešimt vasarų kalnuose

2010-06-22 19:46

„Už kalnus geriau tik kalnai…“ – dainavo Vladimiras Visockis. Taip gali pasakyti ir Romualdas K?stutis Aug?nas, pharmacy birželio viduryje Duset? dail?s galerijoje sureng?s fotografijos parod? „Virš?n?s lietuviškais vardais“. R. K. Aug?nas Duset? dail?s galerijoje lankosi pirm? kart?, more about nors jo darbus lankytojai jau mat? parodose „Žirgas fotografijoje“. Parodos autorius net trisdešimt vasar? praleido kalnuose. Kaip j?ra traukia j?reivius, price taip alpinistus – kalnai. Pažad?j?s žmonai, kad  sekan?iais metais jau nebekops, pajusdavo kaln? trauk? ir, at?jus vasarai, v?l išsiruošdavo ? kelion?.

R. K. Aug?nas 1969 m. baig? Kauno politechnikos institut? ir tais pa?iais metais sureng? pirm?j? savo darb? parod? Vilniuje, Profs?jung? kult?ros r?muose. Nuo 1970 m. Lietuvos fotomeninink? s?jungos narys. Nuo 1997 m. Tarptautin?s menin?s fotografijos federacijos menininkas fotografas. Vienas pirm?j? Lietuvos alpinist?. 1958 m. kartu su Lietuvos komanda ?kop? ? Elbrus?. 1964 m. vadovavo Lietuvos alpinist? komandai, kuri ?kop? ? 6080 m. aukš?io Pamyro viršukaln? (Tadžikija) ir pavadino j? Lietuvos vardu. Taip pat dalyvavo kopiant ? Mikalojus Konstantinas ?iurlionio ir Donelai?io virš?nes. 1969 m. ?veikta Žalgirio virš?n?.

Susirinkusiems ? atidarym? fotografas pasakojo linksmus ir tragiškus alpinist? nutikimus, apie tai, kad kalnuose taip arti gyvenimas ir mirtis. Parodos atidarymo dalyviai atidžiai klaus?si autoriaus pasakojimo, juk nedažnai išgirstame pasakojim? iš alpinisto l?p?. Duset? dail?s galerijai ir Kazimiero B?gos bibliotekai R. K. Aug?nas paliko dovan? savo fotoalbumus.

Rima Simanavi?ien?

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .