Trečias kartas NEMELUOJA…

2012-02-27 18:50

Jau tre?i?j? kart? Šlyninkos vandens mal?no prieigose nušurmuliavo smagi Užgav?ni? švent?. Su pavasariškai švietusia saulute, discount ne?kyriu šaltuku, sniego marška ant lauk? ir storu ledu, sukaus?iusiu iki pat nauj? met? pradžios be poilsio burbuliavusi? Nikaj?. Ne veltui sakoma, kad tre?ias kartas nemeluoja. Užgav?ni? švent? „prisiregistravo“ šioje vietoje ilgiems gyvenimo metams. Sulaukusi apie 700 žmoni? – dalyvi? ir pažioplin?ti atvažiavusi? sve?i? iš Visagino, Ignalinos, Rokiškio, Utenos, Vilniaus, kaimyninio Daugpilio, po vien? iš Sankt Peterburgo ir Vokietijos – ji buvo smagi, soti, ?domi ir patraukli net pa?iam skeptiškiausiam ir pasyviausiam… Kaip ankstesniais metais, taip ir šiemet, žmon?s trauk? mal?no link p?sti ir važiuoti. Anoks ?ia atstumas iš Štadvili? ar nuo sod?! Buvo p?s?iomis at?jusi? ir iš Zaras?. O gi važiuot? tiek, kad susiv?linusiems automobilius teko palikti vos ne prie sod?!.. Ant ? mal?n? vedan?io kelio visus atvykusius sveikino jaunieji mal?no šeimininkai Regina Veselien? ir Stasys Sutkauskis, pasidabin? veltomis originaliomis kepur?mis su atpažinimo ženklais. Tokias mielas ir šiltas kepures jiems padovanojo zarasišk? veltini? meistr? Egl? Vaitkevi?ien?.

Šiemet nebuvo li?dna Zaras? kult?ros centro etnografinio ansamblio „Seluona“ persireng?liams. Šis kolektyvas tur?jo rimt? konkurent?, taip pat mok?jusi? linksminti ir linksmintis. Susidar? solidi kauk?t? žmoni? eisena, karts nuo karto apibarstoma saul?s šviesoje žiban?iu puriu sniegu. Mat ? Užgav?ni? švent? atl?k? ?igon?s iš Vajasiškio, ?vairiomis kauk?mis pasir?pino Baibi? kaimo atstovai, Štadvili? kaimo bendruomen?s vaikai pasidabino kelis savaitgalius ?ia pat, mal?ne, gamintomis kauk?mis. O ir kai kurie sve?iai susiprato deramai pasipuošti. Maža to, t? buvo galima padaryti ir šeiminink? par?pintoje erdvioje palapin?je ant kalniuko. Skambant trankiai liaudiškai muzikai, prie mal?no dur? toki? marg? ir ?domi? eisen? pasitiko „Seluonos“ vadov? Rimut? Vitait?, vis? popiet? linksminusi žmones netik?tomis istorijomis apie žydelius, raginusi šokti ir dainuoti. Sveikinimo žod? tarusi ši? vald? šeiminink? gausiai ? Užgav?ni? švent? susirinkusius kviet? dalyvauti visuose atrakcionuose, skanauti blyn? ir šiupinio, rinkti „varneles“ ir tapti visokiausi? priz? laim?tojais. Kaip pernai, taip ir šiemet, šio mal?no prieigose veik? „Kromelis“, kur savo gaminiais prekiavo Didžiadvario kaimo bendruomen? „Bubilas“, „Duset?l? nuo Sart?“, darbš?i? senjor? klubas, floristin?mis puokšt?mis – Maryt? Dorogina, o karšta duona už pus? kainos, bandel?mis ir dar kitokiais gard?siais – mal?nininko pameistriukai.

Švent?s kulminacija – Gav?no skrydis su mal?nininku nuo kalniuko ? eket?. Nenusig?skite, po ledu buvo pakištas tik Gav?nas, o mal?nininkas v?l prie girn?… Džiaugiasi žmoni? pagalba žiem? pavar?s, Stasini? laukia… Jau tre?ius metus Užgav?ni? dien? Šlyninkos mal?no prieigose galima buvo pasivažin?ti arkliuko traukiamose rog?se, pajodin?ti poniu, su v?jeliu nul?kti bobsl?jaus trasa, pasisupti, pasišokti ir so?iai prisikirsti so?i? blyn?, užsigeriant žoleli? arbata su medumi, gili? kava ir kitokiais karštais g?rimais. Svarbiausia – nežiopsoti ir pa?iam linksmam b?ti! O visokiem paniur?liam ? toki? švent? nereikia n? kojos kelti!

Gražina ZOLOTUCHINA „ZARAS? KRAŠTAS“

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .