Teminių kaimų projekte dalyvaus 10 kaimų ir Ignalinos ir Zarasų rajonų

2010-10-20 21:03

Vš? Ignalinos AE regiono pl?tros agent?ra, more about ?gyvendinanti Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sien? programos  projekt? “Teminiai kaimai” (angl. “Village Heritage”), there organizavo konkurs?, more about kurio metu buvo išrinkta 10 projekte dalyvausian?i? kaim?.

Nor? dalyvauti projekte pareišk? 10 Ignalinos ir Zaras? rajon? kaim? bei miesteli?, paraiškose pateikusi? daug ?domi? veiklos id?j?, plan? dalyvaus projekte. Visi jie atitinka pradinius projekto l?kes?ius ir reikalavimus: turi aktyvias kaimo bendruomenes, didesn? ar mažesn? veiklos patirt?, yra išsaugoj? senas tradicijas, nori gaivinti amatus arba ?gyvendinti inovatyvias bei patrauklias id?jas.

Iš Ignalinos rajono projekte dalyvaus Antalksn?, D?kštas, Kani?kai ir Rojus (dviese viename), Liminas ir Cijonai, Linkmenys bei Pal?š?.

Iš Zaras? rajono – Didžiadvaris, Dusetos, Šlyninka ir Vajasiškis.

Pirmaisiais projekto ?gyvendinimo metais ši? kaim? ir miesteli? atstovai dalyvaus mokymuose, kuriuose bus mokomi, kaip prad?ti versl? savo kaimiškose vietov?je, kaip ?traukti ? bendros ?d?jos ?gyvendinim? kaimo bendruomen?, kaip save (savo bendruomen?, teikiama paslaugas, gaminamus produktus) pristatyti ir pan. Projekto dalyviai taip pat dalyvaus pažintin?se kelion?se ? Latvij?, kur aplankys ten gyvenan?ius, kurian?ius, amatais ar kitomis veiklomis besiver?ian?ius žmones. V?liau jie dalyvaus ekskursijoje ? jau egzistuojan?ius teminius kaimus Var?nos rajone bei Lenkijoje. Po mokym? bei gr?ž? iš pažintini? kelioni? jie tur?s perduoti ?sp?džius, ?gyt? patirt? kaimo bendruomenei, su kuria v?liau dirbs, ?gyvendindami savo teminio kaimo id?jas ir planus. Projekte dalyvausian?ios kaimo bendruomen?s tur?s galimyb? kartu kaip potencial?s teminiai kaimai dalyvauti, viešai save, savo teikiamas paslaugas, gaminius prisistatyti mug?se.

Lapkri?io pradžioje Ignalinoje ir Zarasuose bus organizuojami atviri projekto ?vadiniai seminarai. Daugiau informacijos apie juos bus skelbiama Ignalinos AE regiono tinklapyje www.iaeregionas.lt.

Paprojek?io koordinator? Joana Goštautait?

Vš? Ignalinos AE regiono pl?tros agent?ra

Tel. (8~386) 5 04 01

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .