Teminis susitikimas Zarasuose

2012-10-10 20:22

Anksti ryte pakil? ? tolim? kelion? – Zarasus, healing tik apie pietus pasiek?me savo kelion?s tiksl? – Antaliept?s kaim? Zaras? rajone. Mus pasitiko projekto “Teminiai kaimai: naujos galimyb?s verslo pl?trai Latgalos ir Aukštaitijos regione abipus sienos” Liept? kaimo projekto, ?gyvendinamo Antaliept?s kaimo bendruomen?je, atstov? Kr?min?.

Kr?min? supažindino su Antaliept?s kaimu. Šiame kaime yra net septyni lieptai. Kadangi tiek jos pavadinime, tiek miestelio herbe pavaizduotas lieptas, ši vietov? dalyvauja projekte kaip Liept? kaimas. Be to, ši gyvenviet? dar gars?ja kaip ger? šeimininki? bei kep?j? kraštas, tad m?s? bendruomen?s atstovai buvo pavaišinti lauke ant atviros ugnies keptais blynais. Buvome pakviesti ? bendruomen?s namus, kur Kr?min? labai vaizdžiai pasakojo apie vykdom? projekt?, jai talkino projekto pasakiški personažai: Kaukutis, Medžioris, Mildaunink?, Lazdona, Krivis. Likome sužav?ti tokiu projekto dalyvi? užsidegimu ir pasakojimais apie projekto edukacin? program? “Senasis lietuvi? tik?jimas, dievai, deiv?s, mitologin?s b?tyb?s”. Taip pat kiekvienas tur?jome galimyb? patys, kaip mok?jome ir ?sivaizdavome, nusilipdyti iš sausaini? tešlos po lieptain? – liepto formos sausain?, kur? ten pat ir iškep?.

Išvažiuojant iš Antaliept?s, Krivio buvome pakviesti sustoti ? rat? ir iš bendro medinio kaušo išgerti po gurkšn? giros, o prieš išgeriant, palink?ti savo artimui ir visiems aplinkiniams visko paties geriausio.

Iš Antaliept?s, lydimi Zaras? VVG pirmininko A. Veikšros, išvykome susipažinti su kitais projektais Zaras? rajone. VVG pirmininkas pateik? informacij? apie Zaras? VVG vykdomus projektus, papasakojo su kokiomis problemomis susiduria jie, ?gyvendindami projektus, pasidalino ger?ja patirtimi.

Prieš nuvykdami ? numatyt? aplankyti Šlininkos vandens mal?no projekt?, užsukome ? Zarasus. A. Veikšra parod? vien? iš miesto projekt? – Zaraso ežero apžvalgos tak?, kurio vert? – apie 3 milijonus Lt. G?r?jom?s nuostabiais apylinki? vaizdais nuo unikalaus apžvalgos rato.

Nuvyk? ? Šlininkos kaim?, tur?jome galimyb? apži?r?ti senovin?, tris šimtus met? menant? Šlininkos vandens mal?n?. Mal?nininkas Stasys supažindino su gr?d? malimo procesu, pa?vairindamas pasakojim? unikaliomis istorijomis ir padavimais apie mal?no praeit? ir dabart?. ?ia pat ?sik?rusiuose Amat? namuose šeiminink? Regina supažindino su senoviniais Zaras? krašto amatais. Kol jaukaus Kromelio šeiminink? pasakojo apie duonel?s kepimo proces?, mes skanavome kaimišk? vaiši?: s?rio, “razav?” milt? blyneli?, duonel?s, moli?g? uogien?s bei kvapnios, mal?no apylink?se surinkt? žoleli?, arbatos.

Parengta pagal Skuodo VVG informacij?

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .