Tarptautiniam projektui „Vietos produktų ir paslaugų plėtra, panaudojant inovacinius rinkodaros metodus, kaimo turizme“ įsibėgėjus….

2013-08-30 08:19

???????????????????????????????Prad?jus ?gyvendinti tarptautin? projekt? „Vietos produkt? ir paslaug? pl?tra, erectile panaudojant inovacinius rinkodaros metodus, try kaimo turizme“, buvo organizuota projekte dalyvausian?i? smulki?j? verslinink?, bendruomeni? atstov?, amatinink? atranka.

Atrinktas individualus skai?ius dalyvi?, pagal vietovei b?ding? kaimo turizmo paplitim?, teikiamas bendruomen?s paslaugas, parduodamus amatinink? produktus: Trakai – 18, Zarasai – 18, Daugavpils – 11, Preili – 11, Kraslava – 30 dalyvi?.

Projekte atrinkti dalyvauti verslo atstovai partneriais pasirinko kaimo bendruomen?, kaimo vietov?je ?steigt? ir (arba) joje veikiant? vieš?, ne pelno siekiant? juridin? asmen?, meno kolektyv? (jo atstov?)/ meno atstov?. Tokia bendradarbiavimu gr?sta bendra veikla ir dalyvavimas projekte skatins vietos produkt? ir paslaug? pl?tr?, panaudojant inovacinius rinkodaros metodus, kaimo turizme. Tiek Trak?, tiek Zaras? kraštuose ir pasirinktose partner?mis Latvijos vietos veiklos grup?se – kaimo turizmas viena iš pagrindini? verslo šak?, kuri? nuolat reikia atnaujinti, kad ji b?t? pelninga.

Projekte dalyvauja:

Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?, projekto partneris:

 • Aušra Kastanauskien? ir Audrut? Saulien?, Antaliept?s kaimo bendruomen?s, teminio „Liept? kaimo“ atstov?s,
 • Andrius Tatar?nas, Kaimo turizmo sodybos „Pasart?l?“ atstovas,
 • Sandra Šaltyt?, Zaras? turizmo informacijos centro atstov?,
 • Raimonda Lap?nien?, kaimo turizmo sodybos „Vijuandra“ atstov?,
 • Svetlana Veikšrien?, Štadvili? kaimo bendruomen?s atstov?,
 • Rita Kairien?, tautodail?s dirbini?, nam? ir buities apyvokos reikmen? gamybos iš medžio meistr?,
 • Ona Šukštulien?, tapytoja,
 • Vera Šink?nien?, sve?i? nam? „Nakviša“ atstov?,
 • Janina Panavien?, Zaras? žem?s ?kio mokyklos atstov?,
 • Daiva Snarskiene, Zaras? rajono s?li? bendruomen?s „S?la“ atstov?,
 • Petron? Sekonien?, Zaras? meno mokyklos atstov?,
 • Genut? Sarokina ir Vita Barauskiene, Vajasiškio bendruomen?s, teminio „Senoli? kaimo“ atstov?s,
 • Egl? Vaitkevi?ien?, velt? gamini? meistr?,
 • Aušra Krištapavi?ien?, žolinink?,
 • Aušra Tala?kien?, velt? gamini?, rankdarbi? meistr?,
 • Lida Michailova, gid?, kelioni? organizator?.

Trak? krašto vietos veiklos grup?, pareišk?jas:

 • Irmantas Vai?ius, UAB Kempingas sl?nyje atstovas,
 • Dalia Mockevi?ien?, Vš? Trak? rajono kult?ros r?m? atstov?,
 • Edmundas Makaravi?ius, kaimo turizmo sodybos Matišk?se atstovas,
 • Silvija Juknevi?ien?, žolinink?,
 • Vytautas Skirka, Vytauto Skirkos kaimo turizmo sodybos atstovas,
 • Živil? Saul?nait?, Vš? Trak? ne?gali?j? užimtumo centro atstov?,
 • Vaclovas Plegevi?ius, Aukštadvario regioninio parko direkcijos atstovas,
 • Violeta Nairanauskien?, Aukštadvario žem?s ?kio mokyklos atstov?,
 • Aušra Romaškien?, Aušros Romaškien?s kaimo turizmo paslaug? „Bajambal?s sodyba“ atstov?,
 • Dalia Beigien?, Vš? amat? mokyklos „Sodžiaus meistrai“ atstov?,
 • Juozas Kelminskas, UAB „JRK“atstovas,
 • Elžbieta Š?itien?, Trak? r. Val? kaimo bendruomen?s „Neris“ atstov?,
 • Vaiva Neteckien?, Trak? r. Tilt? kaimo bendruomen?s atstov?,
 • Ryšarda Kozubovskaja, karpini? meistr?,
 • Irena Atachovskien?, kaimo turizmo komplekso „Riterio krantas“ atstov?,
 • Laima Martinavi?ien?, Jungtin?s kaim? bendruomen?s „Užugiriai“ atstov?,
 • Rasa Vyšniauskien?, Art?ro Vyšniausko ?kio atstov?,
 • Ugn? Mateikait?, žirginio sporto klubo „Naujadvario žirgai“ atstov?.

2013 m. kovo 28 d. Trakuose ir  balandžio 3 d. Zarasuose projekto dalyviams organizuoti mokymai apie inovatyvius rinkodaros metodus. Mokymus ved? kvalifikuota lektor? Danguol? Skibiniauskien?.

2013 m. balandžio 15–19 d. Trak? krašto vietos veiklos grup? su partneriais zarasiškiais, ?gyvendindama tarptautinio bendradarbiavimo projekt?, atrinktiems projekto dalyviams kartu su Latvijos vietos veiklos grup?mis organizavo teminius informacinius susitikimus maršrutu: Trakai–Zarasai–Kraslava–Dagda–Agluona–Livani–Prei?i–Daugpilis–Zarasai–Trakai.

Jau pirm? susitikimo dien? organizuotas dalykinis Latvijos – Lietuvos turizmo paslaug? teik?j? susitikimas, paslaug? ir veikl? pristatymas. ?ia pat, visai  netoli nuo susitikimo, vykusio Kraslavos savivaldyb?s administraciniame pastate, Kraslavos muziejuje vyko turizmo produkt? (meno seminar?, mugi?) veikl? pristatymas, organizuota Latvijos projekto dalyvi? produkt? mug? – taip pristatytos Plateri? pilies arklidži? panaudojimo galimyb?s.

Kit? susitikim? dien? dalyviai lank?si šalia seno dvaro atstatytame komplekse, kuris bus atidarytas ir pritaikytas ekspozicijoms, konferencijoms. ?gyvendintu projektu siekiama atkuri kult?rin? paveld? ir pritaikyti turizmui, konferencijoms, parodoms. Dar išvakar?se organizatoriai sureng? vietov?s gamtos fotoparod?, atskleidžian?i? apsupt?, kuriame ?kurtas dvaras ir jo priklausiniai.

Dalyviai lank?si kraštotyros parod? sal?se „Patria”, kur atskleista vietos gyventojo ?sitraukimo ? turizm? ir aktyvios veiklos istorija. Vietinis elektrikas sugeb?jo keliaudamas per kaimus surinkti gausi? sendaik?i? kolekcij? ir pristatyti kaip turizmo produkt? – ?rengt? sal? gausiai lanko vietos bei užsienio turistai.

Aplankytas ir Jaundomes aplinkosaugos švietimo centras, kuriame sudarytos gamtos pažinimo galimyb?s: gausu vietini? gyv?n? iškamš?, ?ia augan?i? medži? pavyzdži?. Ši ?staiga glaudžiai bendradarbiauja su mokslininkais, mokymo ?staigomis ir sudaro galimybes pažinti gamt? iš ar?iau. Centre vyko diskusija „Lietuvos ir Latvijos aplinkos apsauga ir turizmas“.

Ilgu vingiuotu keliu projekto dalyviai vyko ? audykl? „Indra“, ?sik?rusi? kaime tokiu pat pavadinimu. ?ia buvo pristatyta prek?s ženklo suk?rimo, bendruomen?s moter? veiklos istorija, produktai. Teminis roži? kaimas dar tik pradeda savo veikl?: kaime vis daugiau gyventoj? sodina rožes, yra kaimo traukini? stoties Roži? stotel?, dovanojami „roži?“ suvenyrai, audžiami gobelenai roži? motyvais, gaminami patiekalai su roži? papuošimais.. Didelis minusas – tai prastas kelias, kuriuo turistai ilgai važiuoja iki populiariai lankomo kaimo, ta?iau pati vietos gyventoj? bendruomen? tiki, kad vis augant populiarumui, šios problemos bus išspr?stos.

Dagdoje Andrupenes ?kyje, panašiame ? Rumšiškes, buvo pristatyta seminar?, muziejaus, kulinarinio paveldo puosel?jimo veikla: pristatytos erdv?s, ?rengtos kl?tys, tvartai, pritaikyti turizmui, taip pat ?ia veikianti duonos kepykl?l? ir parduodami iš kaimyninio ?kio atvežti s?riai. Vyko vietos produkt?/maisto produkt? pristatymas-degustacija: s?riai, lašiniai, duona, uogien?s, kastiniai ir kt.

Vakarop, autobusui pajud?jus link nakvyn?s vietos, šis užklimpo minkštoje žem?je. Draugiški partneri? atstovai suorganizavo technik?, kuri autobus? ištrauk?. Tai buvo gražus pavyzdys, kaip kult?ros ?staiga bendradarbiauja su seni?nija, o ši savo ruožtu sprendžia vietos problemas.

Tre?i? susitikim? dien? projekto dalyviams pristatytas Vytauto Didžiojo karo muziejus: tai vietinio karin?s ?rangos ir technikos entuziasto surinkta ekspozicija, eksponuojama dideliame ?rengtame garaže. Savininkai ilgai pasakojo apie muziejaus suk?rim?, eksponat? atsiradimo istorij? ir vykus? kar?.

Privatus muziejus aktyviai dalyvauja turizmo maršrute ir yra gausiai lankomas turist?, deja tik šiltojo turizmo sezono metu.

Po audring? ir ?sp?ding? pasakojim? projekto dalyviai lank?si „Sollomina Manor” ?kyje, kur buvo pristatyta s?rininkyst?: edukacin?s programos, gamyba ir pardavimas, kulinarinis paveldas, taip pat vestuvi? organizavimo veikla. Aktyvi ?kinink?, užsiimanti gyvulininkyste ir kulinarija, nuolat organizuoja s?ri? gaminimo seminarus. Išvaizdumu nepasižymin?ios patalpos pritraukia turistus d?l jose vykstan?ios veiklos. Gausi ?kinink?s šeima nuolat dirba, dalyvauja turizmo programose ir d?l to namai pilni lankytoj?.

Latvijoje yra Kristaus kalnas. Šis visuomeninis Kristaus kalno draugijos ?kurtas objektas yra  skirtas statyti skulpt?roms, lankytoj? apmastymams, susikaupimui, krikš?ionišk?j? vertybi? puosel?jimui, visai kaip Angel? kalva, ?kurta projekte dalyvaujan?ios Jungtin?s kaim? bendruomen?s „Užugiriai“. ?ia dalyviai dom?josi lankytoj? srautais, kalvos administravimu, prieži?ra, dalinosi patirtimi.

V?liau visi vyko ? Vija Anc?ne duonos namus, kur pristatytas turizmo produktas: nakvyn?, maitinimo paslaugos, edukacin? duonos programa: duonos gimimo kelias, eil?raš?iai, dainos, žaidimai, patarl?s, atspindintys meil? ir pagarb? duonai. Vija Anc?ne duonos namuose dalyviai pamat?, k? reiškia žmogaus pasišventimas savo veiklai, ir kaip tai ?takoja paslaug? kokyb? visai paprastut?se patalpose. Dauguma žad?jo sugr?žti, kadangi Vijos „Duonos programa“ padar? ?sp?d?.

V?liau latvi? partneri? programos organizatoriai palyd?jo dalyvius ? valstyb?s išlaikom? vaik? dienos centr?, kur dalyviai gal?jo išbandyti tai, k? veikia vaikai. Šiame centre besilankantys vaikai dalyvauja ?vairiose edukacin?se – k?rybin?se programose, renginiuose. T?vai gali b?ti ram?s d?l po pamok? ?ia at?jusi? vaik?. Dalyviai mok?si gaminti atvirukus, piltuv?lius su spalvota druska, išband? žaidimus, pasigamino juosteles ? knyg?. Tame pa?iame centre latvi? dalyvis sraigi? ?kio savininkas pristat? savo veikl?: sraigi? ?k? ir produktus. Jo ?kyje taip pat vyksta ?vairios edukacin?s programos, galima ?sigyti sraigi? produkt?.

?kio „Kalnai“ savinink? vyndar? pristat? savo ?k? kaip turizmo produkt?. Papasakojo susik?rimo istorij?, apie prekin? ženkl?, gamybos technologijas. Vyko vyno ir kit? uog? produkt? (saldainiai, džiovintos uogos) degustacijos. Vyndar?, daug met? gyvenusi mieste, gr?žo ? t?višk? ir prad?jo nauj? gyvenim?, šalia ?sik?r? ir seserys su šeimomis. Visos jos augina skirtingas uogas, viena kitai padeda. Šiuo metu ? versl? ?traukiamos dukros (gamina rank? darbo saldainius), toks  šeimos verslas turi t?stinum?.

„Dream House“- l?li? namai Preiloje. L?li? nam? savinink? papasakojo apie veikl? nuo pradžios iki dabar: muziejaus su dekoracijomis fotosesijoms suk?rim?. Šalia ?rengta dekoracij? studija, kur ?ia pa,t išsinuomavus teatrinius puošnius kostiumus, galima daryti fotosesijas. Tai yra papildoma paslauga ir labai populiari.

Tekstil?s gamyklos „Ar gaumi“, kuri yra ir Latvi? projekto dalyv?, pristatymas vyko pa?ioje gamykloje. ?ia pateikti gamini? pavyzdžiai, pristatyta gamybos technologija. Gamyklos šeiminink? ieško inovatyvi? tekstil?s pateikimo b?d?, kurie sudomint? pirk?jus. Tradiciniais virtuviniais rankšluostukais dabar nenustebinsi, o šie ypatingai dekoruoti ir funkcional?s – labai perkami, ypa? mugi? metu.

Po šio apsilankymo dalyviai keliavo ? šalia esant? stiklo ir meno muziej?. Tame pa?iame pastate ?kurtas stiklo gamyklos, kurioje dirbo dauguma Preilos gyventoj?, produkcijos muziejus. ?ia pagal laikme?ius pamatyta nuo tauri? iki sud?ting? meno k?rini?. Muziejuje vyksta meno k?r?j? plenerai, po kuri? lankytoj? akims paliekami modern?s meno gaminiai iš stiklo. Kitose patalpose ?kurta vietos etnografin? ekspozicija, atskleidžianti senov?s buit?, amatus. Šiandien menininkai ir m?g?jai gali naudotis ?ia pat esan?iomis k?rybin?mis dirbtuv?mis ir pabandyti nusiausti juost? ar pasigaminti molini? ind?. Toks centro pritaikymas leidžia pajusti praeities dvasi?.

2013 m. balandžio 18 dien? taip pat  aplankyti Daugpilio rajone esantys ?ervonkos r?mai ir šalia esantis parkas. R?muose teikiamos santuokos registravimo paslaugos, taip pat veikia m?sos r?kykla, kavin?, teikianti maitinimo paslaugas. Nors atrodyt? nesuderinamos m?sos r?kyklos ir civilin?s metrikacijos skyriaus paslaugos, pasirodo, labai populiarios ketinan?i? susituokti Latvi? tarpe.

Kit? dien? dalyviai lank?si Bebren?s vidurin?je mokykloje, kuri yra sujungta su Žem?s ?kio mokykla. Mokykloje mokytojai organizuoja pramogas sename r?syje, kuriame yra vaiduokli? supyn?s, voratinkliai, tuneliai. Vaikai ar kiti ?ia atvyk? lankytojai turi atlikti ?ia gyvenan?io vaiduoklio nurodymus ir tik juos ?vykd? gali b?ti išleidžiami iš r?sio. Programa labai smagi ir intriguojanti, o mokytojai surinktas l?šas naudoja aparat?rai ?sigyti ar kitai mokyklos materialinei bazei pastiprinti.

Bebren?je yra didžiulis gamtos parkas, kuriame ?rengtos paukš?i? regyklos, laukini? gyvuli? ganyklos, informaciniame centre ?rengta ekspozicija apie bebro gyvenim?, o senoje kl?tyje pilna iš vietos gyventoj? surinkt? senovini? rakand?, pinig?. Eksponuojami rasti lobiai. Tokia paslaug? ?vairov? masina turistus, d?l to šis centras yra labai lankomas.

Šie teminiai – informaciniai susitikimai buvo labai naudingi Lietuvos tarptautinio projekto dalyviams, iš kuri? parsivež? daug nauj? id?j?, netradicini? produkt? pateikimo b?d?, paslaug? derinimo modeli?. Dar šiemet Latvijos tarptautini projekto dalyviai laukiami Lietuvoje.

Parengta pagal Trak? rajono VVG informacij?

www.trakuvvg.lt 

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .