Užgavėnių šventei artėjant

2012-01-31 Nėra komentarų

Nepab?g? spustel?jusio šaltuko visi norintys tinkamai pasirengti art?jan?ioms Užgav?n?ms, thumb savaitgal? rinkosi ? bendruomen?s „Šlyninkos vandens mal?no“ kromel?. ?ia buvo galima sutikti ir štadvilie?i?, online ir zarasiški?. Rinkosi ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Vis?… Skaityti daugiau

KŪRYBIŠKUMAS ITALIJOS KAIMO VIETOVĖSE

2010-10-28 Nėra komentarų

information pills Jurat? Bui?enkien?” src=”http://www.zarasubendruomenes.lt/wp-content/uploads/2010/10/Stažuot?-Italijoje-Martynas-Veselis-Jurat?-Bui?enkien?-150×150.jpg” alt=”” width=”150″ height=”150″ />Vis dažniau išgirstama k?rybini? industrij? pl?tra paskatino Ignalinos rajono VVG kolektyv? pasidom?ti šiuo intriguojan?iu reiškiniu išsamiau. Dalyvaujant renginiuose k?rybini? industrij? tema kilo iniciatyva pasisemti patirties iš toliau pažengusi? valstybi? siekiant kad regione… Skaityti daugiau

VIETOS VEIKLOS GRUPĖS RENGINYJE SVEČIAVOSI ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS KAZYS STARKEVIČIUS

2010-10-28 Nėra komentarų

Spalio 22 d. Zaras? rajone lank?sis Žem?s ?kio ministras Kazys Starkevi?ius savo vizit? prad?jo ?kinink?s Irinos Zalubien?s sodyboje. Ministras dom?josi kaip sekasi pasinaudoti Europos S?jungos parama ?gyvendinant konkre?ius projektus ?kyje, buy more about kokios yra problemos, ar patenkinti… Skaityti daugiau

Vietos veiklos grupė įgyvendins dar vieną projektą

2010-09-06 Nėra komentarų

Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s strategij? administruojanti komanda birželio m?nes? pareng? ir Nacionalinei mok?jimo agent?rai prie Žem?s ?kio ministerijos pateik? vertinimui paraišk? projektui „Zaras? savivaldyb?s VVG strategij? ?gyvendinan?i? asmen? ir potenciali? pareišk?j? geb?jimo ugdymas“ ?gyvendinti.

Projektas skirtas Kaimo pl?tros 2007-2013… Skaityti daugiau

Aukštaitijos bendruomenių sąskrydis Toliejuose

2010-07-09 Nėra komentarų

Jau tradicija tap?s Aukštaitijos bendruomeni? s?skrydis šiais metais šešt?j? kart? sukviet?  Anykš?i?, order Utenos, case Mol?t?, illness Zaras?, Ignalinos ir kit? aplinkini? rajon? kaimo bendruomeni?, valdžios, verslo, mokslo ir spaudos atstovus susiburti draug?n,… Skaityti daugiau

Zarasų savivaldybės VVG bendruomenei teikia vietos projektų įgyvendinimo taisyklių projektą

2010-06-03 Nėra komentarų

Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s strategijos administravimo komanda pareng? derinimui Bendr?sias ir Speciali?sias taisykles pareišk?jams, visit teikiantiems pirmojo kvietimo vietos projekt? paraiškas pagal Zaras? savivaldyb?s VVG pl?tros strategij?.

Šios taisykl?s prieš m?nes? buvo nusi?stos ? Nacionalin? mok?jimo agent?r?… Skaityti daugiau

Aukštaitijos regiono vietos veiklos grupių apvaliojo stalo diskusija

2010-05-06 Nėra komentarų

Jau antr? kart? šiais metais renkasi Aukštaitijos regione veikian?ios vietos veiklos grup?s aptarti problem?, visit this iškilusi? ?gyvendinant savo veiklos strategijas, order pasidalinti ne tik nes?km?mis, ambulance bet pasidžiaugti ir savo laim?jimais.… Skaityti daugiau

ZARASŲ IR VISAGINO ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS SUSITIKIMAS DUSETOSE

2010-05-05 Nėra komentarų

Nacionalin? mok?jimo agent?ra prie žem?s ?kio ministerijos ir Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono vietos veiklos grup? (ZVŽRVVG) ?sipareigoja ?gyvendinti projekt? , ampoule ,Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono pl?tros strategija 2007-2013m.“
Pagal ši? strategij? bus remiamos žuvininkyst?s bendruomeni?… Skaityti daugiau

Visos Vietos veiklos grupės įsijungė į Tinklo veiklą

2010-05-05 Nėra komentarų

Akademijoje (Kauno r.) vyko Vietos veiklos grupi? Tinklo ataskaitinis susirinkimas. Kartu su žem?s ?kio viceministru Mindaugu Kuklieriumi ir Kaimo pl?tros departamento direktore Vilma Daugaliene Vietos veiklos grupi? atstovai aptar? LEADER metodo pagal Kaimo pl?tros 2007-2013 m. programos ?gyvendinimo klausimus.


2007… Skaityti daugiau

Zarasų savivaldybės VVG kviečia kaimo bendruomenes į seminarus

2010-04-08 Nėra komentarų

Zaras? savivaldyb?s VVG kvie?ia kaimo bendruomenes ? Lietuvos Respublikos  žem?s ?kio r?m? organizuojamus seminarus:
       „Kaimo bendruomeni? projektin?s veiklos skatinimas“ 3 val., troche lektor?  – LR žem?s ?kio  r?m? Pl?tros skyriaus ved?ja   Goda Burokien?. 
       „Kaimo… Skaityti daugiau

. . . .