Lietuvos kaime gera gyventi

2011-11-23 Nėra komentarų

Lietuvos kaimo bendruomen?s turi kuo didžiuotis – daugyb? s?kmingai ?gyvendint? projekt?, viagra puosel?jamas gamtos ir kult?ros paveldas, kuriama sveika , patogi gyventi aplinka. Kuriasi amat? centrai, po truput? ?silieja verslas, kuriama kaimo  infrastrukt?ra. Lietuvos kult?rin?s, tautin?s tradicijos… Skaityti daugiau

Tradicijas puoselėkime kartu

2011-03-20 Nėra komentarų

„Šlyninkos vandens mal?nas“, thumb nuoširdžiai d?koja visiems, page pra?jusiais metais par?musiems 2%  pajam? mokes?iu. Šie pinig?liai buvo panaudoti puosel?jant autentiškas kult?rinio paveldo tradicijas. Mal?no aplinkoje, nebe vienus metus nuolat organizuojami ?vair?s renginiai, edukacin?s programos, vykdoma šviet?jiška… Skaityti daugiau

ĮNORINGIEMS ŽIŪROVAMS REIKIA DAUG Užgavėnės Šlyninkos vandens malūne

2011-03-16 Nėra komentarų

 Šlyninkos mal?nas per palyginti trump? laik? sugeb?jo sukurti ypating? erdv?, treat kur noriai renkasi ne tik vietos bendruomen?, diagnosis bet ir mielai supl?sta zarasiškiai. Žinoma, kurie turi kuo atvažiuoti arba gali ateiti p?s?iomis- tai toks ir… Skaityti daugiau

VISUS – VISUS – VISUS Veltiniuotus, batuotus, ratuotus ar kitaip judančius

2011-02-20 Nėra komentarų

pharm slyninkos malunas 1″ src=”http://www.zarasubendruomenes.lt/wp-content/uploads/2011/02/Uzgavines-slyninkos-malunas-1-150×150.jpg” alt=”” width=”150″ height=”150″ />Kovo 6d. (sekmadien?) 12 valand? dienos, thumb Šlyninkos vandens mal?nas ir Zaras? kult?ros centras kvie?ia ? UŽGAV?NI? švent?,

kuri ?vyks Šlyninkos vandens mal?no prieigose.

Gražu b?t?, kad ateitum?t… Skaityti daugiau

Šventės Šlyninkos Vandens Malūne

2010-12-28 Nėra komentarų

Šlyninkos Vandens Mal?no Bendruomen? sveikina visus su švent?mis – tikim?s, more about jog J?s? Kal?dos buvo džiugios ir šiltos, o Naujieji metai atneš daug laim?s, optimizmo ir ger? emocij?!

Norime kartu su visais pasidžiaugti ir pasidalinti šventiška nuotaika,… Skaityti daugiau

Septintą kartą apdovanoti metų „Sėkmingiausi turizmo projektai“

2010-12-16 Nėra komentarų

Š. m. gruodžio 14 d. paskelbti s?kmingiausi? 2010 met? turizmo projekt? dešimties nominacij? nugal?tojai. Valstybiniam turizmo departamentui prie ?kio ministerijos šalies savivaldyb?s, here turizmo verslo asociacijos ir turizmo informacijos centrai pateik? rekordin? paraišk? skai?i? – net

Skaityti daugiau

Priešadventinė senolių vakaronė “Šlyninkos vandens malūne”

2010-12-12 Nėra komentarų

Ši? met? lapkri?io 27 d. Šlyninkos Vandens Mal?no bendruomen? sukviet? Zaras? r. senolius ? šilt? ir jauki? priešadventin? vakaron?. Art?jantis adventas – rimties, online susikaupimo ir sakralinio laukimo metas. Prieš šias tylos ir ramyb?s savaites, ambulanceSkaityti daugiau

VIETOS VEIKLOS GRUPĖS RENGINYJE SVEČIAVOSI ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS KAZYS STARKEVIČIUS

2010-10-28 Nėra komentarų

Spalio 22 d. Zaras? rajone lank?sis Žem?s ?kio ministras Kazys Starkevi?ius savo vizit? prad?jo ?kinink?s Irinos Zalubien?s sodyboje. Ministras dom?josi kaip sekasi pasinaudoti Europos S?jungos parama ?gyvendinant konkre?ius projektus ?kyje, buy more about kokios yra problemos, ar patenkinti… Skaityti daugiau

. . . .