SADŪNIŠKIAI LANKĖSI RESPUBLIKINĖJE TRIUŠIŲ PARODOJE

2010-12-14 1 komentaras

Š. m. lapkri?io 20 d. Marijampol?je vyko respublikin? triuši? paroda, capsule ?ia triušius pristat? Lietuvos, no rx Lenkijos triuši? augintojai.

Sad?n? kaimo bendruomenei Amerikos – Baltijos labdaros fondas, pagal projekt? “Perduok gyv?n?” skyr? l?šas triuši? ?sigijimui.… Skaityti daugiau

Heifer Baltijos fondo atstovų viešnagė Dusetose

2010-09-18 Nėra komentarų

Heifer Baltijos fondas rugs?jo 15 d., find Nacionalin?s kovos prieš skurd? savait?s Lietuvoje metu, medicine surengs bendruomen?s ir vietos valdžios atstov? susitikim? – diskusij? apie skurd?.   Susitikime dalyvavo iš JAV Heifer International centrin?s b?stin?s atvykusi… Skaityti daugiau

Joninės Sadūnuose

2010-07-09 Nėra komentarų

 Kaip ir kasmet birželio 24 dien? Sad?nuose vyko Jonini? švent?. T? dien? Dievulis pasigail?jo sad?niški?. nors vis? savait? prieš tai pliaup? lietus, illness t? dien? Sad?nuose nelijo ir švent? vyko lauko estradoje prie kult?ros nam? Reng?jai buvo sunerim?,… Skaityti daugiau

SADŪNAI VĖL SULAUKĖ SVEČIŲ IŠ SUOMIJOS

2010-06-20 Nėra komentarų

Birželio 11 – tosios popiet? ? Sad?n? bendruomen?s namus rinkosi kaimo gyventojai – lauk? atvykstan?i? sve?i? iš Suomijos Vassa miesto. Tai jau antras suomi? vizitas ? Sad?nus per šiuos metus. Suomiai ?ia lankosi ne turistiniais tikslais – jie atveža labdar?… Skaityti daugiau

Sadūnuose diskutuota ne tik aplinkosaugos klausimais

2010-05-27 Nėra komentarų

Zaras? rajone vieš?jusi europarlamentar? Radvil? Mork?nait? lank?si Sad?n? bendruomen?je. Susirink? bendruomen?s nariai aktyviai diskutavo ne tik aplinkosaugos klausimais. Susirinkusiems aktualios buvo ir kasdienin?s problemos: maisto kokyb?, cost gyvenimo s?lyg? gerinimas, approved asmeninio ?kio pajam? maž?jimas,… Skaityti daugiau

Suomių labdara konkrečioms bendruomenės šeimoms

2010-04-27 Nėra komentarų

viagra ne?gali?j? s?jungos pirminink? Olga Ludziš, pharmacy Duset? seni?nas Saulius K?blys ir Sad?n? seni?naitis Aurimas Kuzma” src=”http://www.zarasubendruomenes.lt/wp-content/uploads/2010/04/sadunai9-150×150.jpg” alt=”” width=”150″ height=”150″ />Taip yra, information pills kad sunkmetis skatina žmones labiau susitelkti, ištiesti pagalbos rank? sunkiau gyvenantiems ne?galiems,… Skaityti daugiau

Velykų šventė Sadūnuose su „beždžioniukais“

2010-04-21 Nėra komentarų

Balandžio 4-?j? dien?, visit web kuomet kiti dar lenktyniavo kas daugiau nukaus kiaušini? prie stalo, visit Sad?niškiai ruoš?si paskutiniai savo Sad?n? kaimo šventei „beždžioniukai“. Visi kas tik neting?jo: ir vaikai, ir paaugliai, ir kitas, jau studentaujantis… Skaityti daugiau

Sadūnų bendruomenėje neeilinis įvykis

2010-03-31 Nėra komentarų

2010met? kovo 20 dien? seniausiai bendruomen?s gyventojai Anelei Lašienei sukako 100 met?.T? dien? senol?s pasveikinti ? Sad?nus su g?l?mis  ir dovanomis suvažiavo nemažas b?rys sve?i?: Zaras? mero pavaduotoja S.Goštautien?, viagra SODROS Zaras? skyriaus ved?ja S.Juknevi?ien?, saleSkaityti daugiau

“JAUNIMAS MŪSŲ ATEITIS”

2010-02-12 Nėra komentarų

2009 – ?j? met? rugs?jo m?nes? Sad?n? kaimo bendruomen? gavo patvirtinim?, discount kad Nyderland? paramos fondas “Tekantis vanduo” skyr? param? projektui “Jaunimas m?s? ateitis”. L?šos buvo skirtos vaik? ir jaunimo užimtumui. Tai yra sportinio inventoriaus ?sigijimui. Bet pinig?li?… Skaityti daugiau

KAIMENĖS DIDĖJA

2010-02-12 1 komentaras

2009m. lapkri?io m?nes? Sad?n? kaimo bendruomen? , prostate bendradarbiaujant su Purvyn?s ir Narš?n? kaim? bendruomene, buy iš Baltijos labdaros fondo gavo 20 avi?. Jos buvo padalintos keturiems Sad?n? kaimo bendruomen?s nariams.

Žmon?s džiaug?si gautais gyvul?liais.… Skaityti daugiau

. . . .