ŠVENTĖ, PAPUOŠUSI DUSETŲ KASDIENYBĘ

2010-07-09 07:49

Didžioji dusetiški? švent?, kuri vyko liepos 3 – 4 dienomis ir ? kuri? suvažiavo daug kraštie?i?  ir sve?i? jau tapo istorija. Ši Kraštie?i? švent?, what is ed vykstanti Dusetose kasmet – jau šeštoji. Malonu pažym?ti, healing kad kiekvienais metais ši švent? tampa vis ?domesn?, vis daugiau rengini? ir pramog?  gali pamatyti vietos gyventojai ir sve?iai. Ple?iasi ir švent?s r?m?j? ratas, nes garsas apie  Dusetose vykstan?ias sporto varžybas, parodas Dail?s galerijoje, tradiciniais tapusius niekur negird?tus ?empionatus ( v?ži? valgymo, žmon? nešimo ), pasklido visoje Lietuvoje. Negail?dami sav?s puikiai dirba ir švent?s organizatoriai – j? pastangomis viskas vyksta sklandžiai, užtikrinamas dalyvi? ir ži?rov? saugumas, parenkama rengini? ?vairov?, stengiantis, kad b?t? ?domu ir mažiems, ir jauniems, ir pagyvenusiems. Šiai šventei vadovavo, dirigavo ir didžiulius parengiamuosius  darbus nuveik? sutartinai dirb?s duetas – Duset? seni?nas Saulius K?blys ir bendruomen?s aktyvystas Vytautas ?ypas.

   Ši? met? Kraštie?i? švent?s  organizatoriai: Duset? seni?nija, Duset? seni?nijos ir bendruomen?s santalka, sporto klubas „Ainiai“, Duset? K. B?gos gimnazija, Duset? dail?s galerija ir UAB „Sart? žirgynas“.

   Švent?s glob?jai: Lietuvos Respublikos Žem?s ?kio ministerija ir Zaras? rajono savivaldyb?.

   Švent?s generaliniai  r?m?jai: UAB „Vasaknos“, LKSKA  „Nemunas“, UAB „Ivabalt?“, Lietuvos centrin? kredito unija.

   Švent?s pagrindiniai r?m?jai: „UAB „Gazimpeks“, UAB „Jemesta“, UAB „TOI TOI“, UAB „Kalnapilis“, UAB „Avena“, Donatas ?epukas, Saulius Fainas, Ri?erdas Narbutas.

   Švent?s r?m?jai: Ignalinos kredito unija, UAB „Ersofta“, UAB „Lauros g?l?s“, UAB „Kalmija“, UADBB Eurogarantas, UAB „Laš? duona“, Vytautas Klimavi?ius.

   Švent?s informaciniai r?m?jai: Lietuvos radijas, „Aukštaitijos televizijos studija“, laikraštis „Utenis“, laikraštis „Zaras? kraštas“, laikraštis „Gimtasis Rokiškis“,  www.zarasai.lt, www.zarasai.net.lt,  www. seniunai.lt.

   Švent?s partneriai: Zaras? kult?ros centras, Duset? kult?ros namai, Sart? regioninis parkas, Duset? meno mokykla, Duset? komunalinio ?kio ?mon?, Zaras? sporto centras.

                                 PIRMOJI DIENA

   Pirm?sis šios švent?s renginys  – angl? grynakrauj? žirg? lygiosios lenktyn?s Sart? hipodrome. Lenktyn?s prasid?jo 10 valand? ryte. Lenktynes organizavo UAB „Sart? žirgynas“. Lenktyn?se jojikai varž?si d?l 3 – j? priz?: Liep? medaus taur?s ( steig?jas Žem?s ?kio ministerija ); Duset? kraštie?i? prizo; Sart? žirgyno prizo.  Angl? rist?nai atvyko iš visos Lietuvos – iš Jurbarko – 2, iš Raseini? – 3, iš Vilniaus – 1, iš Klaip?dos – 1, iš Utenos – 1 ir  Sart? žirgyno rus? – amerikos rist?nai – 5. Tai buvo pirmosios tokios varžybos Sart? hipodrome ir žirginio sporto m?g?jams suteik? daug maloni? akimirk?.

   Nuo 13 valandos Duset? seni?nijos administracijos patalpose prasid?jo  atvykusi? kraštie?i? ir sve?i? registracija. Netruko pramog? ir seni?nijos kieme. Nemažai  smalsuoli?  b?riavosi seni?nijos kieme prie apžvalgos bokšto, kuriuo norintys gal?jo pasikelti ? 34 metr? aukšt? ir apžvelgti Duset? ir artimesni? kaim? panoram?. Tai -  Duset? seni?no dovana švent?s dalyviams, kad  atvykusieji  gal?t? pasigrož?ti nuostabiomis Duset? apylink?mis.

    Nuo 14 valandos kaimo turizmo sodyboje „Pasart?l?“,  ?vyko susitikimas su Kraštie?i? švent?s r?mejais ir garbingais sve?iais. ? švent? atvyko seimo narys Algimantas Dumbrava, Zaras? rajono meras Arnoldas Abramavi?ius, vicemer? Stas? Goštautien?, administracijos direktorius Vytautas Sekonas, mero patar?jas Arvydas Veikšra, Antazav?s klebonas Stasys Tamulionis ir nemažas b?rys švent?s r?m?j?. Zaras? rajono meras Arnoldas Abramavi?ius pasveikino susirinkusius ir pasidžiaug? dusetiški? užmojais rengiant šventes, dirbant kasdienius darbus, mok?jimu priimti sve?ius ir geb?jimu juos supažindinti su Duset? krašto pasiekimais.

   Duset? seni?nas Saulius K?blys supažindino susirinkusius su pra?jusi? ir ši?  met? atliktais darbais, papasakojo apie ateities planus. Daug vaizdin?s medžiagos buvo pateikta multimedijos ekrane. Kaimo sporto draugijos „Nemunas“ pirmininkas K?stutis Levickis pasidžiaug? dusetiški? aktyvumu organizuojant ?domias sporto varžybas, j? masiškumu, pagyr? pagrindin? ir nenuilstant? rengini? organizatori? Vytaut? ?yp?. Sporto klubo „Nemunas“ pirmininkas  K?stutis Levickis ?teik? Duset? sporto klubui „Ainiai“, iškovojusiam pirm?j? viet? kaimo sporto klub? tarpe Lietuvoje,  pirmojo laipsnio diplom?. Diplomas buvo ?teiktas Vytautui ?ypui.

   Duset? seni?nas Saulius K?blys svarbiausiems Kraštie?i? švent?s  r?m?jams ?teik? Duset? krašto   pad?kos dovanas ir skalsios duonos kepalus. Jais buvo apdovanoti: K?stutis Levickis, Donatas ?epukas, Saulius Fainas, Algis ?iukš?ius, Lietuvos centrin?s kredito unijos, UAB  „Kalnapilio – Tauro“ grup?s atstovai. ? sve?ius atvyk?s kraštietis UAB „Fizin?s apsaugos centro“ vadovas, kolekcininkas,Vytautas Šeikus atvež? verting? dovan? atkuriamam Duset? krašto muziejui, kuris atv?r? duris Sart? regioninio parko patalpose: sen?j? spaudos leidini?, fotografij?, Duset? kraštui reikšming? relikvij?.

    16 val. Duset? dail?s gal?rijoje vyko Duset? krašto dailinink? k?rybos parodos atidarymas „Galerijai  penkiolika“. ?ia buvo pagerbti ir g?li? žiedais apdovanoti visi dalyvav? dailininkai, sve?iams buvo ?teiktas gražus, kruopš?iai parengtas leidinys apie Duset? dail?s galerijos veikl? per 15 met?. Po šilto pri?minmo galerijoje, skub?jome ? skulpt?r? park?, kur buvo atidengta nauja skulptoriaus Juozo Lebednyko skulpt?ra „Sraig?“, gražiai papildžiusi Sart? ežero pakrant?s  gamtovaizd?.

   Visiems švent?je vykusiems renginiams profesionaliai vadovavo tikras aukštaitis Algirdas Svidinskas.

   Iš  skulpt?r? parko visi skub?jo ? ežero pakrant?, kur ant pontoninio tilto  ?vyko mad? teatr? iš Rokiškio ir Zaras? pasirodymai. Ypa? visus sužav?jo megzti  vakariniai  ir kokteili? pob?viams skirti drabužiai, jaunut?s, betarpiškos manek?n?s. Ant pontoninio tilto vyko ir breiko grup?s „N.G.S“ ir Zaras? karatist?  „SHOTOKAN“ pasirodymai.

   Ta?iau labiausiai laukiamas buvo „Žmon? nešimo“ šalies ?empionatas, kuriame nor? dalyvauti pareišk? 16 por?. Tarp šio ?empionato dalyvi? buvo ir sve?iai iš Latvijos ir aplinkini? rajon?: Rokiškio, Vilniaus, Panev?žio, Zaras?. Ši ?domi sporto pramoga sulauk? pasek?j? ir Latvijoje. Pra?jusi? met? „Sart? ežero pakrant?s trasos“ nugal?tojas Vytautas Kirkliauskas dalyvavo panašiame ?empionate Latvijoje ir tarp 44 dalyvi? už?m? 5 – t?j? viet?.

   Ši? met? Kraštie?i? švent?je nugal?tojais tapo sve?iai iš Rygos. – Linda Gairina ir Agris Grasmanis; antr?j? viet? iškovojo Gintar? Stankevi?iut? ir Audrius Semionovas iš Imbrado; tretieji buvo Evelina Kauneckait? ir Darius Kapustinskas iš Rokiškio rajono.

   Dar gerokai iki 19 – tos valandos, kada buvo numatytas iškili? Duset? krašto žmoni? pagerbimas, poilsio parke jau sunku buvo rasti s?dim? vietel?. Šios valandos ir tapo  Kraštie?i? švent?s kulminacija: nominacij? ?teikimas ir žinom? daininink? koncertai,  yra labai laukiami ir m?gstami vis? dusetiški?.

   Duset? seni?nijos ir parapijos bendruomen?s nominacijos, apvainikuojant ?žuolo lap? vainikais, vardiniais stiklo dirbiniais ir duonele, ?teiktos šiems Duset? kraštui nusipelniusiems žmon?ms: JuozauiVainiui, aktyviai dalyvaujan?iam Duset? gyvenime, doram,  darbš?iam ,  mylimam  vis? dusetiški?,  Skregždin?s seni?nai?iui,  skirta nominacija  „Už reiklum? sau ir kitiems, už ištverm? dirbant savo kraštui“ .

   Edita Palivanait? Duset? K. B?gos gimnazijos tikybos mokytoja pagerbta  „Už darb?, tiesiant tik?jimo paslap?i? takel? ? vaiku?i? širdeles“.

   Sad?n? kaimo bendruomen?s pirminink? Regina Macijauskien? vis? savo jaunyst?s energij? skirianti savo kaimo ir žmoni? gerb?viui,  nominuota  „Už mok?jim? susp?ti pasiaukojan?iai dirbti savai bendruomenei“.

   Buv?s Sart? žirgyno direktorius, dabar jau pensininkas Povilas Statauskas ir šiandien  aktyviai dalyvaujantis žirginio sporto renginiuose, nominuotas „Už gyvenim?, skirt? žirginio sporto puosel?jimui ir propagavimui“.

   Vyresn?s kartos dusetiškiai, Gintautas ir Genovait? Berni?nai,  jautriai prisiliet? beveik prie kiekvieno dusetiškio, suteikiant stomatologines paslaugas, nominuoti  „Už ištikimyb? savo kraštui, savo darbui, savo žmon?ms“.

   Keliaujantis per gyvenim? su futbolo kamuoliu, mokantis kitus  uždegti šio žaidimo grožiu, mokantis suderinti du darbus – savo tiesiogin? ir trenerio, Rimas Vaitukaitis, nomimuotas „Už aistr? futbolui, meil? vaikams, už begalin? nor? b?ti reikalingu“.

   Mok?jusiai nepal?šti, užgr?dintai gyvenimo negand?, savo darbu ir pastangomis suk?rusi materialin? ir dvasin? pagrind? keturiems vaikams,  Danut? Meškauskien? nominuota „Už širdies stipryb? ir dvasios turtus atiduotus auginant ir išleidžiant ? gyvenim? savo vaikus“.

   Visa širdimi pamilusiai Duset? krašt?, jo praeit? ir žmones, skiepijanti vaiku?i? širdel?se meil? t?vynei, su savo kanklel?mis keliaujan?iai ir dainuojan?iai, lopšelio – darželio „Sartukas“meninio ?gdymo pedagogei ir Kult?ros nam? etnografei Sigitai Gudonienei skirta nominacija „Už etnokult?ros lobi? paieškas ir j? prik?lim? gyvenimui“.

   Apdovanojimus nominantams ?teik? gerbiami Zaras? krašto žmon?s: Zaras? rajono meras Arnoldas Abramavi?ius,  administracijos direktorius Vytautas Sekonas, Seimo narys Algimantas Dumbrava, Duset? Garb?s pilietis, „Utenio“ vyriausias redaktorius Donatas ?epukas, Duset? seni?nas Saulius K?blys, Duset? Garb?s pilietis Vytautas ?ypas, Duset? parapijos  klebonas Salvijus, Duset? Garb?s pilietis Alvydas Stauskas.

   Po nominacij? ?teikimo buvo pasveikintas nusipeln?s kraštietis Donatas ?epukas, išleid?s ir ?teik?s skaitytojams jau vienuolikt? knyg? – maž?j? roman? „Atpirkimas“. Tai knyga apie vienos šeimos tragiškus ?vykius: gyvenim? lydin?ius keršt?, meil?, išdavyst? ir jaunos merginos aukojim?si atperkant motinos kalt?.

   20 valand? prasid?jo ilgai lauktas koncertas, nes programoje buvo numatyti ?dom?s, m?gstam? daininink? pasirodymai. Pirmosios dainavo Giedr? ir Akvil? iš Vilniaus. Labai šiltai buvo sutikti Irena Starošait? ir Žilvinas Žvagulis, kurie atliko jau gird?tas ir klausytoj? m?gstamas, ir dar negird?tas dainas.

   Iki pary?i? skamb?jo muzika, vyko diskoteka Duset? parke – ?ia grojo Antazav?s kaimo kapela, Zaras? rajono jaunimo grup?s ir dusetiški?  roko grup? „ROTARY  PUMP“. Muzikinius pasirodymus užbaig? lazeri? šou.

   Tuo  švent? dar nesibaig?. Lauk? antrosios dienos programoje numatyti renginiai.

                                    ANTROJI   DIENA

   Antroji Kraštie?i? švent?s diena prasid?jo Šv. Mišiomis už gyvus ir mirusius Duset? krašto žmones Duset? Šv?. Trejyb?s bažny?ioje. Šv. Mišias 11 val. aukojo Duset? klebonas Salvijus. Pasimelsti už savo krašt?, savo artimuosius, gimines ir kaimynus susirinko nemažai dusetiški? ir sve?i?. Jautriai ir prasmingai nuskamb?jo klebono Salvijaus pamokslas apie Meil? – jos didyb? ir amžinum?,  stiprum? ir trapum?, jos  svarb? žmoni? gyvenimams. Klebono pasakyti žodžiai tarsi apjung? visus dalyvavusius Šv. Mišiose šviesiu bendryst?s, gerumo ir meil?s pajautimu ir išlyd?jo toliau gyventi širdyse nešiojantis Meil?  

   Ši diena padovanojo dusetiškiams ir sve?iams dar vien? svarbi? ir maloni? naujien? – duris atv?r? Satr? regioninio parko patalpose ( Vytauto g. 5 ) ?sik?rusi Duset? krašto muziejaus ekpozicija. ? šias puikiai ?rengtas patalpas perkelti kraštotyrinink?s, šviesios atminties mokytojos Zofijos Vilyt?s pastangomis surinkti eksponatai. Jie perkelti iš Duset? K. B?gos gimnazijai priklausiusio, jau senai nebeveikian?io muziejaus. Tai graži ir brangi Sart? regioninio parko direktoriaus Sauliaus Mažiulio dovana Duset? kraštui. Daug žmoni? apsilank? šiame naujai restauruotame senojo Duset? mal?no pastate ir  džiaug?si vis turt?jan?iomis ir graž?jan?iomis Dusetomis.

   Nuo 13 – tos valandos Duset? K. B?gos gimnazijos sporto aikštyne ir sporto sal?je prasid?jo tradicin?s Aukštaitijos krepšinio 3 x 3 varžybos. Šiais metais ? krepšinio švent? užsiregistravo 36 komandos. Dalyvauti varžybose panoro krepšininkai iš Vilniaus, Rokiškio, Panev?žio, Anykš?i?, Kauno, Utenos  ir Zaras? rajon?: D?kšto, Antazav?s, Imbrado, Antaliept?s, Avili?, Užpali?.

   Daugiausia dalyvi? buvo iš Duset? – 10 komand?; iš Antazav?s – 5; iš Utenos – 4. Gausiausios buvo „Šeim?“ komandos – j? dalyvavo net 10.

   „Šeim?“ varžybose nugal?tojais tapo „Pusbroliai 3“ iš Rokiškio; antri – „ RZ“,  ir treti –  „Pagrandukai“ iš Anykš?i?.  Jaunuoli? iki 18 met? varžybose pirmieji buvo  „Doi?land“, antrieji -„Kabliai“ – abi komandos iš Utenos, treti – Antazav?s jaunuoliai. Tarp dalyvi?  iki 16 met? – pim? viet? laim?jo „ZU“ iš Duset?, antrrieji buvo „Sibiro negrai“ iš Užpali?, treti – Antazaves krepšininkai.

Veteran? tarpe pirm? viet? iškovojo „Gyliai“ iš Duset?, antri  – Antazav?s veteranai, treti – dusetiškiai.

   Nugal?tojai ir prizini? viet? laim?tojai buvo apdovanoti LKSKA „Nenunas“ garb?s raštais ir medaliais, jiems ?teiktos Kraštie?i? švent?s r?m?j? dovanos.

   Dvi Kraštie?i? švent?s dienos baig?si, dusetiški? ir sve?i? širdyse palikusios  daug džiugi? akimirk?,  susitikim? ir bendravimo džiaugsm?,  didel? d?kingum? švent?s organizatoriams ir r?m?jams. Atskirai norisi pad?koti Duset? seni?nui Sauliui K?bliui ir nenuilstan?iam veteranui Vytautui ?ypui už didžiul?  ind?l? organizuojant šventinius renginius, r?m?j? paiešk?, skaland? vis? grandži? darb?, už  dusetiškiams ir sve?iams dovanot? švent?.

                                                     Marija VARENBERGIEN?

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .