Svečiuose biržiečiai

2014-01-29 18:54

Dusetu bendruomeneje 3Nepab?g? žiemos speigo ir netrumpos kelion?s, this Birž? rajono VVG administracijos darbuotojai, valdybos nariai ir visuomenininkai, aktyviai dalyvaujantys ?vairiuose projektuose, atvyko ? sve?ius susipažinti su Zaras? rajono savivaldyb?s vietos veiklos grup?s (VVG) 2007-2013 met? strategijoje numatytais ir jau ?gyvendintais projektais bei pasidalinti ?gyta patirtimi ir ateities planais.

Pagrindiniai šio darbinio vizito organizatoriai – Birž? rajono VVG pirmininkas Steponas Staškevi?ius ir Birž? rajono kaimo bendruomeni? s?jungos, jungian?ios 44 bendruomenes, pirminink? Nijol? Šatien?.

Šeši? valand? sve?i? vizitas buvo suplanuotas taip, kad kolegos iš Birž? gal?t? susipažinti su ?vairiais Zaras? rajono vietos pareišk?j? ?gyvendintais projektais.

Sve?ius iš Birž? Dusetose sutiko Zaras? savivaldyb?s VVG pirmininkas Arvydas Veikšra ir dusetiškis, daugelio projekt? ?gyvendinimo iniciatorius, labiausiai šioje veikloje patyr?s visuomenininkas Vytautas ?ypas.

Pirmiausiai sve?i? lauk? ?domi pažintin? ekskursija Sart? regioninio parko direkcijos lankytoj? centre, kur išsamiai galima buvo susipažinti su Sart? ežero formavimosi istorija, pamatyti filmuotus fragmentus apie tradicines Sart? žirg? lenktynes, pabuvoti atskiroje ekspozicijos patalpoje skirtoje temai apie S?li? gentis ir j? gyvenim?.

Spaudžiant 20 laipsni? šaltukui, nesinor?jo po Dusetas vaikš?ioti p?s?iomis, tod?l pažintin? ekskursij? teko t?sti autobusu. Dusetose Leader metodu ?gyvendinti keturi projektai, o dar trys  laukia savo eil?s šiais metais. Jau iš išor?s sutvarkyti Duset? Šv?. Trejyb?s parapijos namai, Užtilt?je ?rengta sporto aikštel?, išvalyta 100 metr? Sart? ežero pakrant?s, ?rengti stacionar?s lauko treniruokliai. Šiais metais bus prad?ta tvarkyti Duset? Šv?. Trejyb?s bažny?ios varpin?, miestelyje ?rengtos vaizdo steb?jimo kameros, vaik? žaidimo aikštel?. Pastaruosius tris projektus Leader metodu ?gyvendins Zaras? rajono savivaldyb?.

Bendruomen? taip pat baigia ?gyvendinti projekt? „Infrastrukt?ros sutvarkymas žvejybos viet? prieinamumui pagerinti Sart? ežero pakrant?je“, kuris finansuojamas iš Europos žuvininkyst?s fondo pagal Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono VVG parengt? strategij?.

Vytautas ?ypas biržie?iams papasakojo apie Lietuvoje žinomo Duset? sporto klubo „Ainiai“ veikl?, taip pat ir vis populiar?jan?ias Kraštie?i? šventes, apie ?vairias sporto varžybas vykstan?ias Dusetose. Vytautas pasidžiaug?, kad Dusetos turi ir savo laikrašt? „DUSETOS“, kurio periodiškumas – 2 numeriai per m?nes?.

Sve?iai aplank? ir Duset? dail?s galerij? kult?ros centr?. Direktorius Alvydas Stauskas.  papasakojo kult?ros centro rekonstrukcijos ir dail?s galerijos susik?rimo istorij?, pasidžiaug? gražiais naujaisiais r?mais, puikia koncert? sale ir tuo, kad Dusetos iš provincialaus miestelio tapo traukos centru žinomiems dailininkams, teatralams, nauj? kino film? k?r?jams. ?ia pastoviai vyksta parodos, teatrai atveža naujausius spektaklius, vyksta šventiniai min?jimai, koncertuoja gars?s muzikai, vyksta saviveiklinink? vakaron?s.

Toliau – Antaliept?je ?gyvendinti projektai. ?ia Leader metodu ?gyvendinti trys projektai ir dar du bus vykdomi šiemet. Pažintis su Antaliepte prasid?jo nuo bendruomen?s nam?, kur sve?ius pasitiko projekto „Liept? kaimas“ vadov? Olga Raugien?. Apži?r?jus bendruomen?s patalpas ir susipažinus su „Liept? kaimo“ atsiradimo istorija, toliau pažintin? ekskursija t?s?si p?s?iomis. Antaliept?s kaimo bendruomen? tvarko vieš?j? erdv? miestelio centre šalia Antaliept?s vienuolyno komplekso, pagal Zaras? ir Visagino žuvininkyst?s regiono VVG parengtos strategijos vietos projekt? jau išvalytas vienuolyno tvenkinys. Purvyn?s ir Narš?n? bendruomen? sutvark? buvus? vaik? darželio pastat? ir savo reikm?ms ?sireng? patalpas, Nacionalinis socialinis integracijos institutas buvusiame žem?s ?kio technikumo bendrabutyje rengia inovacij? centr?. Šiais metais bendruomen? ir rajono Savivaldyb? ?gyvendins Antaliept?s bažny?ios vidaus konservavimo projekt?, kur bažny?ioje bus ?rengtos ?tempiamos lubos, apšvietimas, nuimti daugiau kaip 15 met? bažny?ioje stov?j? statybiniai stelažai.

Daugiafunkciniame centre Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s pirmininkas Arvydas Veikšra sve?iams pristat? Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s ?gyvendinamos strategijos aktualijas, pasidžiaug?, kad s?kmingai ?gyvendinami 55 projektai pagal 2007-2013 met? parengt? Zaras? savivaldyb?s VVG strategij?, parod? filmuot? medžiag? apie rajono bendruomeni? kult?rin? ir projektin? veikl?. Antalieptiškiai sve?ius vaišino gili? kava ir kvapnia žoleli? arbata, namin?mis bandel?mis. Sve?i? d?mesio sulauk? ir „Liept? kaimo“, kaip bendruomen?s verslumo projekto, pavyzdys.

Pakeliui ? Šlyninkos vandens mal?n?, sve?iai apži?r?jo du ?gyvendintus projektus Štadviliuose. Tai „Šildymo ir sanitarini? mazg? ?rengimas Štadvili? bendruomen?s patalpose“ ir „Štadvili? gatv?s asfaltavimas“.

Bendruomen?je „Šlyninkos vandens mal?nas“ projektas jau ?gyvendinamas. „Gontais“ naujai perdengti mal?no ir ?kinio pastato stogai, ?rengta patalpa edukacijai „Lino kelias“. Mal?nininkas Stasys ne tik papasakojo mal?no istorij?, bet sve?ius „pakrikštijo“ mal?ne  sumaltais miltais, o mal?ninkien? Regina supažindino su bendruomen?s vykdoma veikla, papasakojo apie edukacines programas, mal?ne rengiamas tradicines šventes. Šeiminink? pasidžiaug?, kad vasaros metu gali ?darbinti iki dešimties pagalbinink?.

O kokie gi piet?s mal?ne be „razav?“ blyn?? Sve?iai pasistiprino ne tik blynais, keptais kold?nais, bet valg? duonos sriub?, trašku?ius ir kitus skan?stus pagamintus iš mal?ne malt? ekologišk? gr?d?.

Prieš išvykstant namo, sve?iai per?jo ir Zaraso ežero pakrant?je ?rengtu 17 metr? aukš?io apžvalgos ratu, trumpai buvo supažindinti su rajono Savivaldyb?s ?gyvendintais infrastrukt?riniais projektais.

Keturi? met? darb? jau vainikuoja graž?s rezultatai, kuriuos galime parodyti kaimynams ir sve?iams, pasidžiaugti k? naujo suk?r?me ir planuoti naujas veiklas 2014-2020 metams, kad kaime gera b?t? gyventi.

 

Zaras? savivaldyb?s VVG informacija

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .