Svarbiausias bendruomenės tikslas – emociniai ryšiai ir bendrumo jausmas

2012-07-12 18:55

Bendruomen?s vieningumas dažniausiai priklauso ne tik nuo nari? aktyvumo, more about bet ir nuo to, kaip jie skatinami burtis, bendrauti, pažinti vienas kit?. Turmanto seni?nijoje Lietuvos Lenk? S?jungos Zaras? rajono skyrius, ?steigtas 2002 metais. Jam vadovauja Veronika  Bagdanovi?, kuri labai stengiasi, kad Turmanto apylinki? gyventojai b?t? vieningi, bendraut?, o laisvu laiku sugeb?t? ir pakeliauti.

Lietuvos Lenk? S?jungos Zaras? rajono skyrius bendradarbiauja su Turmanto Rus? bendruomene, Turmanto kult?ros namais; Turmanto-Tilž?s tikin?i?j? bendruomene. Lietuvos Lenk? S?jungos Zaras? rajono skyrius ?steig?s ir lenk? kalbos  šeštadienin?- sekmadienin? mokykl?l? „Usmiech“, tod?l ne tik ši? bendruomeni? nariai, bet ir j? šeimos nariams buvo pasi?lyta vykti ? kelion?.

Ankstyv? Mindaugo kar?navimo dienos ryt? net 56 žmon?s lauk? kelion?s. Pro Birž? rajon? pasukome ? Latvijos pus? – Bausk?s pil?. Apži?r?j? j?, toliau vyko ? Rundal?. Tai Baroko stiliaus dvaro r?mai Žiemgaloje, Bausk?s rajone 28 km ? rytus nuo Jelgavos. Ši? r?m? architektas Bartolom?jus Fran?eskas Rastrelis, kuris projektavo ir  Sankt Peterburgo Ermitažo Žiemos r?mus, tod?l galima ?sivaizduoti, koks ten grožis… Rundal?s r?muose veikia muziejus, ir nors ?ia yra net 138 kambariai, ta?iau daugumos j? interjeras atkurti iki smulkiausi? detali?. Visa tai suteikia nepakartojamo žavesio, prabangos: Baltoji sal?- joje vykdavo pokyliai, Auksinei salei iškilmingumo suteikia puošn?s veidrodžiai ir krištolas – juk ?ia  buvo organizuojamos hercogo audiencijos, savitumu neprilygsta ir Didžioji galerija. Taip pat galima pamatyti hercogien?s buduarus, kunigaikš?io miegam?j?, valgomuosius ir net tualeto kambarius.

Ta?iau didžiausia ši? r?m? puošmena – sodas ir parkas, kurie yra didžiausi baroko ir rokoko laikotarpio Latvijoje. Parke žydi virš 1300 r?ši? roži? – – nuo anglišk?j? roži? iki Latvijoje išveist? veisli?. Iš centrin?s parko dalies ? visas puses spinduliškai driekiasi takai. Elektromobiliu galima ne tik apvažiuoti sod?, ta?iau išgirsti labai ?domios informacijos apie jo istorij?, ateities vizij? ir perspektyvas.

Nors Rundal?s r?mai paliko didel? ?sp?d?, ta?iau stabtel?j? Pasvalyje, negal?jome nesidžiaugti ir nesižav?ti Antano Stapulionio ?kurtu Girn? muziejumi. Tai dubenuot?j? akmen? ir girnapusi? kolekcija po atviru dangumi. Nors eksponatai prad?ti rinkti tik 1979 m., ta?iau iš visos Lietuvos j? sukaupta net apie 400. Kiekvienas pagalvojome, kad tiek daug šauni? žmoni? yra šalia m?s?, kurie sugeba kurti grož?, saugoti m?s? istorines vertybes.

Paskutinis m?s? sustojimas – Balsi? vandens mal?nas, senosios liaudies architekt?ros vietin?s reikšm?s kult?ros paminklas, vienas seniausi? mal?n? Lietuvoje, pastatytas net 1764 metais. Jis  ne tik savitos išor?s, ?domus vidiniu išplanavimu, ta?iau nuostabiai sutvarkyta aplinka, kurioje gausu gamtos ir etnografin?s atributikos.

Jau vakar?jo, ta?iau miela buvo b?ti kartu. Dabar, kai tiek daug susvetim?jimo, mes jaut?m?s didel? graži šeima. Ir nors Turmantas daugiatautis kraštas, važiuojant namo skamb?jo ne tik lietuviškos, rusiškos, lenkiškos dainos, buvo sugiedotas ir Lietuvos himnas – „Tautiška giesm?“ – puikus ?rodymas, kad svarbiausias bendruomen?s tikslas – emociniai ryšiai ir bendrumo jausmas. Visi gr?žome ne tik laimingi, bet ir labai d?kingi nenuilstan?iai Lietuvos Lenk? S?jungos Zaras? rajono skyriaus pirmininkei Veronikai Bagdanovi?, kuri puikiai suderina pagrindines bendruomeni? vertybes -  bendravim? ir bendradarbiavim?, prieinamum?, atvirum?, aktyvum?, tolerancij?, tautiškum?, pilietiškum? ir demokratiškum?.

TATJANA JERMOLAJEVA,

TURMANTO KULT?ROS NAM? VADOV?

Foto TATJANOS JERMOLAJEVOS

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .