Suomių labdara konkrečioms bendruomenės šeimoms

2010-04-27 21:36

viagra ne?gali?j? s?jungos pirminink? Olga Ludziš, pharmacy Duset? seni?nas Saulius K?blys ir Sad?n? seni?naitis Aurimas Kuzma” src=”http://www.zarasubendruomenes.lt/wp-content/uploads/2010/04/sadunai9-150×150.jpg” alt=”" width=”150″ height=”150″ />Taip yra, information pills kad sunkmetis skatina žmones labiau susitelkti, ištiesti pagalbos rank? sunkiau gyvenantiems ne?galiems, daugiavaik?ms šeimoms. B?tent tokiems asmenims atkeliavusi labdara iš Suomijos, labai nudžiugino Duset? seni?nijos Sad?n? bendruomen?s pirminink? Regin? Macijauskien?. – Prieš kur? laik? Zaras? krašto  žmoni? su negalia s?jungos pirminink? Olga Ludziš papraš? sudaryti šeim? s?raš?, kurios nor?t? gauti suomi? param?, nurodant, koki? daikt? kam labiausiai tr?ksta.

Kadangi labai gerai paž?stu kaimo žmones, žinau, kaip kas gyvena, tai padaryti nebuvo sunku. Esu labai patenkinta, kad labdara iš Suomijos pasiek? m?s? bendruomen?, – sako Regina Macijauskien?.

? bendruomen?s nam? kiem? ?važiav?s autobusiukas buvo prikrautas d?ži?, ?vairiausi? daikt?. Priekyje puikavosi netgi pianinas, kuris atiteks vienai Antazav?s bendruomen?s šeimai. Kartu su trimis suomiais dalinti labdaros atvyko Zaras? krašto žmoni? su negalia s?jungos pirminink? Olga Ludziš.

Iš autobusiuko buvo iškeltos gražiai supakuotos d?ž?s. Ant kiekvienos užrašyta, kokiai konkre?iai šeimai kuri atiteks. Jose ?vairiausi r?bai, avalyn?, patalyn?s komplektai. Visk? sugabenus ? bendrov?s patalpas, Duset? seni?nas Saulius K?blys už dovanas nuoširdžiai pad?kojo suomiams, atminimui

?teik? dail?s galerijos išleist? knyg? „Žirgas fotografijoje“. Bendruomen?s pirminink? Regina taip pat neliko nuošaly. Ji sve?iams ?teik? originalias pad?kas.

– Su suomiais užmegzti ryšiai mus sieja nuo 2007 met?. Pradžioje j? atvežt? labdar? dalijome vietoje. Dabar nusprend?me j? skirti bendruomen?ms. Suomiai labdar? ? m?s? rajon? atveža du – tris kartus per metus. Svarbiausias j? tikslas remti žmones daiktais, o ne pinigais. Patys tiesiogiai lankosi šeimose, dalina labdar?, bendrauja su žmon?mis. Jie siekia, kad kiekviena šeima ar asmuo gaut? tai, ko kuriam reikia. Tod?l, sudarydami s?rašus, nurodome ir reikaling? daikt? skai?i?, – pasakoja s?jungos  Pirminink? Olga Ludziš.

Labdar? atgabenantys suomiai n?ra kokia nors organizacija, o konkret?s fiziniai asmenys, kurie jau?ia labai didel? malonum? galintys pad?ti kitiems žmon?ms. Savo šalyje per radij? jie daug pasakoja apie

Lietuv?, Zaras? krašt?, apie ?ia sunkiai gyvenan?ias šeimas, kurioms reikia pagalbos. Surink? reikaling? kiek? labdaros, patys supakuoja daiktus pagal turimus s?rašus ir atgabena. Š? kart? suomiai savo  labdar?

nusprend? nugabenti ? tris šeimas. Kiti bendruomen?s nariai j? atsiims patys arba seni?naitis Aurimas Kuzma nuveš ? namus. Pirmiausia suomi? autobusiukas su labdara užsuko pas Natalij? Kuzmien?. Sunkiai vaikštanti ne?gali, vieniša moteris labai apsidžiaug? netik?tais sve?iais. Suomi? padovanoti

r?bai, patalyn?, vitaminai bei kita. labai reikalingi Natalijai. Lauk? sve?i? ir Dalios Drazdauskait?s

šeima. Bedarbi? šeimoje du nepilname?iai vaikai. Nuo gimimo ne?galus brolis taip pat lauk? dovan? iš Suomijos. Vert?jos padedami suomiai bendravo su vaikais, teiravosi, ko jiems tr?ksta, žad?jo dar kada nors apsilankyti. Žana Kolesnikova sve?ius pasitiko prie nam?. Su dovanomis visi su?j? ? vid?, džiaug?si sušil? prik?rentame kambaryje, nuoširdžiai pasikalb?jo su šeimininke. Sunkiausia Žanai auginti nepagydoma liga sergant? ne?gal? s?n?. „Nieko nepadarysi, tokia mano dalia“, – sako moteris.

Gražiai pabendrav? su visomis trimis šeimomis, suomiai išskub?jo ? dar keturias Zaras? rajono  bendruomenes. Neužteko š? kart? labdaros visiems s?raše esantiems Sad?n? žmon?ms. Sve?iai pažad?jo vasaros pradžioje v?l apsilankyti su dovanomis.

Eugenija BARSKEVI?IEN?

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .