Sunkia liga sergančio berniuko motina tikisi paramos prašanti paskutinį kartą

2013-02-22 08:14

D?l sergan?io s?naus kryžiaus kelius jau aštuntus metus einan?i? pasvaliet? Vokietijos medikai patikino, mind jog iki pergal?s prieš sunki? lig? liko paskutiniai žingsniai. Šiems lemtingiems žingsniams ir v?l reikia l?š?, žmoni? pagalbos, o j?g? žemintis ir prašyti – visai nebelik?.

Navikas gajus kaip piktžol?

34 met? Ritma Giniotien? vos prad?jusi kalb?ti apie savo skaudul? apsipila ašaromis ir sušnabžda „pavargau“. Ji su savo vyru Vladu nepailstamai kovoja d?l reta liga sergan?io 9 met? s?nelio Liutauro gyvyb?s.

Tris vaikus auginantys ir minimalius atlyginimus gaunantys pasvalie?iai yra priversti nuolat prašyti išmaldos iš geradari? žmoni?.

Prieš daugiau nei trejus metus „Panev?žio rytas“ jau raš? Liutauro ligos istorij?. Skaitytojams primename, kad nuo pat gimimo Liutauras ken?ia d?l sutrikusio kv?pavimo. Kai berniukui buvo pusantr? met?, šalies medikai jam diagnozavo kair?s balso klost?s susiaur?jim? ir trach?joje išveš?jus? augl?. Vaikas šia sunkia liga serga bene vienintelis Lietuvoje.

Kadangi šalyje n?ra ne tik reikiamos gydyti aparat?ros, bet ir specialist?, galin?i? atlikti sud?ting? operacij? lazeriu, R.Giniotien? su mažuoju ligoniu privalo vykti pas Vokietijos medikus. Berlyno klinikose berniukui trach?joje buvo ?statyta kalbos kaniul?.

„Neurofibroma yra nepiktybinis navikas, ta?iau jis gajus kaip kokia piktžol?. J? išpjaudavo, ta?iau auglys v?l išveš?davo, jei ne toje pa?ioje organizmo vietoje, tai – kitoje. Taip ir kovojame su ta piktžaizde. Po šeštos atliktos operacijos, liga prad?jo trauktis. Šio m?nesio pabaigoje turime jau vienuolikt? kart? skristi ? Berlyn?. Gydytojai tikina, kad tai bus jau paskutin? Liutauro kelion?, nes auglys daugiau nebeplinta“, – pasakojo Liutauro mama.

Po dešimties operacij? jau skaito

Iki pirmos kelion?s ? Vokietij? tuomet dvej? met? Liutauras visai nekalb?jo. Po s?kmingos operacijos gr?ž?s namo mažylis prad?jo lankytis pas logoped?.

Ligonio mama džiaug?si ir tuo, kad Liutauras pirmuosius žodžius ištar? sulauk?s 4,5 met?.

Dabar jis, jau tre?ios klas?s mokinys, skaito ir skai?iuoja. Judrus berniukas nori žaisti su kamuoliu, bet t?vai baiminasi, kad nesusižalot?. Be to, jiems neramu, kad beš?liojant kilusios dulk?s nesukelt? infekcij?.

Prieš kelerius metus t?vai, eidami kur nors su jauniausiuoju s?numi, prival?jo kartu visur temptis krepš? su jam b?tinu seili? atsiurb?ju ir kv?pavimo vamzdeliu. Susikaupusias seiles t?vai siurbdavo mažiausiai 10 kart? per dien?.

Po s?kming? operacij? Liutaurui išk?sti skausming? proced?r? bereikia tik du kartus per par?. Ryt?, prieš išleisdama s?n? ? mokykl?, vamzdel? išvalo mama, o mokymo ?staigoje, jei prireikia, berniukui pagelb?ja mokytojos pad?j?ja.

Tikrino šeimos turt?

Viename Pasvalio prekybos centre dirbanti R.Giniotien? prisipažino, kad jai labai sunku išk?sti kai kuri? žmoni? smerkian?ius žvilgsnius.

„Einant gatve ne kart? teko išgirsti praeivi? šnabždesi?: „?ia ta ubag?, kur nuolat kaulija pinig?.“ Jie galvoja, kad iš suaukot? pinig?, mes ištaigingus remontus darom?s ir gulime s?kurin?je vonioje. Ta?iau taip n?ra: penkiese glaudžiam?s dviej? kambar?li? bute, kur? patys apk?rename malkomis“, – dejavo d?l apkalb? išgyvenanti mažylio motina.

R.Giniotien? prisimin?, kaip jai teko išgyventi dar vien? pažeminam? proced?r?. Vienos televizijos laidos režisieriai pasvaliet? prikalb?jo dalyvauti labdaros akcijoje, kurioje pinigai buvo renkami ne jos šeimai, o Vilniaus Santariški? ligoninei.

V?liau laidos k?r?jai atvažiavo apži?r?ti jos buto bei reikalavo ?vairi? pažym? apie turim? šeimos turt?.

Gyvenimas moters nelepino

„Taip pavargau, kad kartais norisi sta?ia galva pulti po automobilio ratais ir visk? užbaigti. Ta?iau nuo tokio beprotiško žingsnio sulaiko mintis apie vaikus. Kur jie dingt?, jei aš pal?ž?iau. Jei tur??iau nors k? parduoti, tai nebereik?t? žemintis ir prašyti kit? pagalbos. Yra vienkiemyje sena t?v? sodyba, bet ir jos negaliu parduoti, nes ten glaudžiasi brolio šeima“, – beprotiškomis mintimis dalijosi R.Giniotien?.

Gyvenimas nelepino ir jos pa?ios. Vos sulaukusi 15 met? ji tapo našlaite: mir? motina. Mergait? tur?jo mesti mokslus ir r?pintis trimis metais jaunesniais dvyniais – seserimi ir broliu. T?vas sunkiai dirbo kol?kyje, tod?l ant mergait?s pe?i? gul? ne tik nam? ruošos darbai, bet ir gyvuli? prieži?ra.

Ritmai ištek?jus už Vlado, gyvenimas nušvito šviesiomis spalvomis. Jauna šeima susilauk? dviej? sveik? vaik?, k?r? ateities planus. Ta?iau gimus pagrandukui Liutaurui, pasvalie?ius užgul? nauji r?pes?iai.

Viliasi, kad paskutin? kart?

Moteris skund?si, kad bendraamži? paty?ias tenka ištverti ir jos vyresniesiems vaikams 15-me?iui s?nui bei dvejais metais jaunesnei dukrai.

„Vaikai yra negailestingi ir ty?iojasi iš vargingiau gyvenan?i? bendraamži?. Jie nesupranta, kad pinigus taupome Liutauro gydymui, tod?l vyresnieji m?s? vaikai ne visada gauna tai, k? turi j? draugai“, – guod?si Ritma.

Moteris viliasi, kad pagaliau paskutin? kart? tiesia išmaldos rank? ir prašo geradari? žmoni? pagalbos. Vasario pabaigoje ji su s?numi turi vykti pas Vokietijos medikus, ta?iau šeima dar nenusipirkusi l?ktuvo biliet?. Svetimoje šalyje Lietuvos ligoni? kasos kompensuoja tik Liutauro gydymo išlaidas.

R.Giniotien? s?naus gydymui skirtus pinigus kaupia specialioje s?skaitoje „Swedbank“ banke, jos numeris LT477300010071632352. Pasvalietei galima paskambinti telefonu 8 679 29 003.

www.panskliautas.lt

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .