STASIUKO MUGĖ PRIE SENOJO ŠLYNINKOS VANDENS MALŪNO

2010-05-11 16:07

Stasiuko muge 2010 ZarasaiZaras? rajone vis aktyviau reiškiasi bendruomen? „Šlyninkos vandens mal?nas“. Aktyv?s šio mal?no šeimininkai Regina Veselien? ir Stasys Sutkauskis tampa graži? rengini? sumanytojai ir reng?jai. Š? kart? ši bendruomen? dar syk? nustebino zarasiškius nauju ir originaliu sumanymu.

Visi mes džiaugiam?s gražia Kaziuko muge, capsule ji turi gilias ir gražias tradicijas. O šios bendruomen?s nariai nusprend?, more about kuo gi Stasiukas prastesnis. Ir sureng? prie senojo mal?no, kuris puikuojasi prie Nikajos up?s, Stasiuko mug?.

Suguž?jo kaip niekad gausus b?rys rankdarbi? m?g?j? iš ?vairiausi? rajono kampeli?. Tautodail?s m?g?jai suvež? savo gaminius. Ko tik mug?je nebuvo, negal?jai atsisteb?ti spalvingiausiais floristikos darbais, žav?jo medžio drožin?t?j? išmon?, žmon?s sustodavo prie aust?, megzt? ir nert? dirbini?. Pirko prasidedan?iam darbyme?iui reikalingus krepšius. Mug?je buvo ir kirvako?i?, dalgiako?i?. Si?l? mug?s dalyviai sve?iams ir riestainius, kitus gardumynus.

Daug graži? darb? ? mug? atvež? Zaras? žem?s ?kio mokyklos moksleiviai ir pedagogai. Dažnas sustodavo prie austos juostos, kurioje žodis „Lietuva“. Ji žav?jo ir trauk? mug?s dalyvius. Nuaud? ši? juost? Vilmant? Kruopyt? ir Vaida Šileikyt?. Jos dar ne patyrusios aud?jos, ta?iau kruopštumu nenusileidžia ir gabioms meistr?ms. Tiesa, šio audimo juos mok? patyrusi garsi rajone tautodailinink? Adel? Tum?nien?. ?ia buvo demonstruojamos staklyt?s, kurios skirtos juost? audimui. Pagamino jas irgi žem?s ?kio mokyklos moksleivis Dmitrijus Kostygovas. Gausu buvo ir Zaras? „?žuolo“ gimnazijos jaun?j? drož?j?, kuriems vadovauja mokytojas Raimundas Pupeikis, darb?. Rajono ne?gali?j? draugijos nariai pateik? užimtumo centro darbus. Mug?je gal?jai pasigrož?ti ir nusipirkti likimo nuskriaust? žmoni? rankomis pagamintas sages, išaustus, nunertus ir išsiuvin?tus dirbinius. Aktyvus šios draugijos narys Bronius Bartaši?nas ? mug? atvež? daugiau kaip dvi dešimtis jo rankomis pint? krepši? iš medžio vyteli? ir plastmas?s. Net valanda nepra?jo ir vos ne visi krepšiai buvo parduoti. Virtuv?s reikmenis iš medžio si?l? Gediminas ir Rita Kairiai iš Degu?i?. Mug?s dalyvi? teismui savo austas skaras pateik? ir panev?žiet? Neringa Ragauskien?. Jos austas skaras moterys ne tik rišosi, ?iupin?jo, bet ir noriai pirko. Antaliept?s seni?nijos aktyvistai kep? ne tik skanius blynus, vaišino visus mug?s dalyvius, bet ir muzikant? atsivež?, kad li?d?ti netekt?. Mug?s lankytojai, klausydamiesi nuotaiking? dain? ir muzikos, negal?jo atitraukti aki? ir nuo jaun?j?, ir patyrusi? amatinink? darb? ir steb?ti, kaip kai kuri? iš j? rankoms meistriškai pakl?sta metalas ar medis, kaip unikaliai išausta, numegzta, išsiuvin?ta, nupinta. Linksmino šios originalios švent?s dalyvius ir Zaras? kult?ros centro etnografinio meno myl?tojai ir puosel?tojai. Jaunieji mug?s dalyviai gal?jo pajodin?ti arkliuku poni.

Švent? prad?jo bendruomen?s vadov? Regina Veselien?. Ji nuoširdžiai džiaug?si, kad ? j? sumanym? atsiliep? tiek daug žmoni?, atvyko ne tik su dirbiniais, bet ir nusipirkti, pasigrož?ti, pasimokyti. Už toki? surengt? švent? d?kojo ir Zaras? žem?s ?kio mokyklos mokytoja Danut? Gražien?, ji taip pat sveikino šios švent?s organizatori? Stas? su Stasyn?mis. J? sveikino ir rajono savivaldyb?s mero pavaduotoja Stas? Goštautien?, ji taip pat žav?josi šia gražia švente. Labai džiaug?si naujai gimusia tradicija ežer? krašte rajono kult?ros r?m? etnograf? Rima Vitait?, ji kalb?jo, kad Vilnius turi Kaziuko švent?, Klaip?da – J?ros švent?, gars?ja ir kitos vietov?s originaliomis švent?mis. Ši švent? tur?t? irgi tapti gražios tradicijos pradžia, ji link?jo mug?s dalyviams ne tik smagiai pasilinksminti, bet ir senuosius amatus prisiminti, pageidaujam? suvenyr? ar skan?st? nusipirkti. ? švent? atvyko Cibulin?s karalien?, kuri visiems d?kojo už toki? originali? švent?.

Po graži? sveikinim? ir link?jim? bendruomen?s vadov? visus pakviet? ? lauk? išm?ginti j?gas svog?n? sodinimo varžybose. Juk Stasyn?s ta diena, kai sodinami svog?nai. ? vag? stojo rajono savivaldyb?s mero pavaduotoja Stas? Goštautien?, socialinio draudimo fondo Zaras? skyriaus ved?ja Stas? Juknevi?ien?, Duset? sporto klubo „Ainiai“ vadovas Vytautas ?ypas, Zaras? žem?s ?kio mokyklos mokytoja Danut? Gražien?, rajono savivaldyb?s mero patar?ja Olga Raugien?. Svog?n? sodinim? vertino komisija. Ji ir nusprend?, kad geriausiai, taisyklingiausiai ir spar?iausiai svog?nus sodino rajono savivaldyb?s mero patar?ja Olga Raugien?. Puikiai svog?nus sodino ir Danut? Gražien? bei Vytautas ?ypas.

Patrauk? ži?rov? d?mes? ir duonos valgytoj? varžybos. J? reik?jo gražiai, kruopš?iai ir tvarkingai valgyti. Duonel? ypatinga dar ir tuo, kad iškepta šio mal?no krosnyse iš šiame mal?ne sumalt? milt?. Ši? varžyb? nugal?toju tapo Martynas Vaškevi?ius. Gražiai ir skaniai duonyt? kramsnojo ir Paulius Malakauskas bei Galina Razmanavi?ien?.

Smagiai rajono kult?ros r?m? šoki? kolektyvas „Ežer?nas“ švent?s dalyvius mok? šokti. Iki vakaro švent?s dalyviai šoko, dainavo, linksminosi. Už graži? švent? organizatoriams d?kojo jos dalyviai. O antalieptiškis tautodailininkas Saulius Savickas iš medžio net išdrož? nuostab? darb?, jame žodžiai „Stasiuko mug?“. Šis darbas ir buvo padovanotas bendruomenei „Šlyninkos vandens mal?nas“. Jis nuo šiol puoš bendruomen? kartu su R.Pupeikio padovanota iš medžio drožta šeimyna.

Šiame gražiame krašte turi gimti graži ir prasminga tradicija. Tai buvo pirmasis renginys, bet gražus, turiningas ir smagus. Bendruomen?s vadovai pažad?jo kit?met v?l pakviesti visus ? Stasiuko mug? šalia Nikajos up?s, prie senojo mal?no.

Petras IVANOVAS

Informacija: www.zarasai.net

Daugiau nuotrauku

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .