Startuoja tarptautinis projektas „Vietos produktų ir paslaugų plėtra panaudojant inovacinius rinkodaros metodus kaimo turizme“.

2013-02-22 08:52

Zaras? rajonas gars?ja savo gamtos ištekliais, viagra dosage o turizmas yra viena iš prioritetini? savivaldyb?s pl?tros kryp?i?. Tod?l Trak? vietos veiklos grup?s kvietimas  Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grupei dalyvauti bendrame  tarptautiniame projekte „Vietos produkt? ir paslaug? pl?tra panaudojant inovacinius rinkodaros metodus kaimo turizme“ buvo sutiktas su entuziazmu. Juolab, approved kad jame dalyvauja Latvijos Kraslavos, malady Preili ir Daugpilio rajon? vietos veiklos grupi? atstovai.

Šias vietos veiklos grupes sieja tai, kad jos yra ?sik?r? ežeringose vietov?se. Zarasuose, Kraslavoje. Preili, Daugpilyje ir Trakuose turizmo pl?tros uždaviniai apima bendras aplinkosaugos, ekonomini? ir socialini? interes? sritis, tod?l kaimo ir aktyvaus turizmo pl?tros katalizatorius yra tarpusavio bendradarbiavimas. Rajonuose yra daug kaimo turizmo sodyb?, amatinink?, kult?rini? industrij? atstov? bei turizmo paslaug? teik?j?, ta?iau nor?t?si, jog  informacija apie juos b?t?  daugiau  viešinama ir populiarinama.

Nacionalin? mok?jimo agent?ra prie Žem?s ?kio ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žem?s ?kio ministro 2013 m. sausio 30 d. ?sakymu Nr. 3D-92 „D?l tarptautinio bendradarbiavimo projekto, kuriam skiriama parama pagal kaimo pl?tros 2007–2013 met? programos krypties „LEADER metodo ?gyvendinimas“ priemon? „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“, patvirtinimo“, projekto „Vietos produkt? ir paslaug? pl?tra, panaudojant inovacinius rinkodaros metodus, kaimo turizme (angl. „Development of local identity product by using innovative marketing in rural tourism“)  ?gyvendinimui Zaras? ir Trak? vietos veiklos grup?ms skyr? 196 533,59 Lt param?.

Šiame projekte kvie?iami dalyvauti  verslo atstovai ir kaimo turizmo paslaug? teik?jai, kurie partneriais pasirinks kaimo bendruomen?, kaimo vietov?je ?steigt? ir (arba) joje veikiant? vieš?, ne pelno siekiant? juridin? asmen?, meno kolektyv? (jo atstov?)/ meno atstov?. Tokia bendradarbiavimu gr?sta bendra veikla ir dalyvavimas projekte paskatint? vietos produkt? ir paslaug? pl?tr?, panaudojant inovacinius rinkodaros metodus, kaimo turizme.

Projekto metu bus išleisti žem?lapiai ir pagamintos lentel?s, kuriuose kiekvien? paslaug? teik?j? viešins rinkodaros naujov? – QR kodai. Dažnam teko matyti br?kšninius, arba taip vadinamus BAR kodus. Atsiradusi kita naujov?, arba QR kodai – tai skirtingomis kombinacijomis iš juodai bald? kvadrat?li? sud?lioti kvadratai, kurie yra skirtingi ir priskirti tik vienam paslaug? teik?jui. Turint išman?j? telefon? ir jame instaliuot? nemokam? program?, lyg fotografuojant,  galima nuskaityti QR kod? ir persikelti ? paslaug? teik?jo interneto svetain?. Tai lyg stebuklingas raktas ?  informacij?, kuri patalpinta internete.

Šie kodai bus publikuojami atskiromis lentel?mis, spausdinami ant žem?lapi?, stend? ir kt. Stov?damas prie lentel?s ar stendo su jame atspausdintais QR kodais ir tur?damas išman?j? telefon?, kur? nukreipia ? vien? ar kit? QR kod?,  turistas gali gauti vis? reikaling? informacij? apie pasirinkt? kaimo turizmo sodyb?, verslinink?, bendruomen? arba meno kolektyv?.

Projekto metu bus ?rengti ne tik šie stendai ir atspausdinti  žem?lapiai. Bus organizuojami informaciniai – teminiai susitikimai, kuri? metu bus kei?iamasi ger?ja patirtimi, pristatomi partneri? kaimo turizmo produktai, kaimo turizmo paslaugos. Projekto metu bus organizuojamos  mug?s Trakuose ir Zarasuose, informaciniai susitikimai Latvijoje ir Lietuvoje.

Artimiausiu metu bus atrenkami projekto dalyviai ir paviešinta anketa, kuri? reik?s užpildyti norintiems dalyvauti projekte.

Zaras? VVG projekto administrator? Nijol? Šukštulien?

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .