Štadviliuose – nauja vaikų žaidimo aikštelė

2012-12-04 17:11

Lapkri?io m?nes? Štadvili? bendruomen? baig? ?gyvendinti projekt? „Vaik? žaidimo aikštel?s Štadviliuose ?rengimas, search pritaikant j? kaimo gyventoj? poreikiams“. L?šas aikštel?s ?rengimui skyr? Žem?s ?kio ministerija iš 2012 met? Kaimo pl?tros ir verslo skatinimo programos (valstyb?s biudžeto l?šos) pagal priemon? „Parama kaimo bendruomen?ms ir vietos veiklos grup?ms“. Projekto vadov? – Svetlana Veikšrien?. Projekto ?gyvendinimo trukm? – 3 m?nesiai.

Vaik? žaidimo aikštel?s ?rengini? gamybos ir montavimo konkurs? laim?jo UAB „Ežer?lio vaivorykšt?“ iš Kauno rajono, cheapest kuri už 18530 lit? buvusios Štadvili? mokyklos – darželio teritorijoje sumontavo lauko vaik? žaidimo aikštel?s ?renginius iš tekintos medienos impregnuotos vakuuminiu b?du. Aikštel?s ?renginiai atitinka visus saugumo reikalavimus, ?rengti kokybiškai. Medienai suteikta penki? met? garantija nuo puvimo ir vieneri metai nuo mechanini? l?ži?, deformacijos ar kit? pakitim?, neb?ding? ?renginiui.

Aikštel?je sumontuotos karstykl?s, žaidim? aikštel? „Pasak? mal?nas“, žaidim? kompleksas „Ežer?lio tvirtov?“, vaikiškas namelis „Snieguol?“, dvejos s?puokl?s, dvi uždaromos sm?lio d?ž?s, buomai, suolai, šiukšliad?ž?s ir kiti ?renginiai. Viso j? aikštel?je net 18. ?ia patogiai jausis ne tik vaikai, bet ir suaugusieji, atlyd?jusieji vaiku?ius ? žaidimo aikštel?.

Mažieji štadvilie?ai jau sp?jo išbandyti aikštel?s ?renginius – mažesnieji ?iuožyklas, didesnieji – karstykles ir krepšin?. Dabar visi su nekantrumu lauks pavasario, kad gal?t? išbandyti visus aikštel?s ?rengini? privalumus. Pavasar? vaiku?i? ir t?veli? laukia aikštel?s gražinimo darbai. Bus reikalinga pas?ti žol?, atvežti žemi? ? sm?lio d?žes bei g?li? vazonus ir sukurti jauki? aplink? aktyviam poilsiui ne tik mažiesiems, bet ir suaugusiems.

Štadvili? bendruomen?s informacija


Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .