Socialinis verslas – nauji iššūkiai

2012-12-01 18:50

Programos „Leader“ ir žemdirbi? mokymo metodikos centras lapkri?io 13-15 dienomis Trakuose sureng? tarptautin? konferencij? „Socialinis verslas – naujos galimyb?s kaimui“. Konferencijos tikslas – susipažinti su daugumai dar gana nauja s?voka „socialinis verslas“ ir išsiaiškinti, kokia tai veikla, diagnosis kokios galimos jos formos bei kokios naudos Lietuvos kaimas gali tur?ti iš šio verslo.

Konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 130 dalyvi? – vietos veiklos grupi? (VVG) ir kaimo bendruomenini? organizacij? nari?, this Žem?s ?kio bei Socialin?s apsaugos ir darbo ministerij?, Nacionalin?s mok?jimo agent?ros, Valstybin?s mokes?i? inspekcijos, Aleksandro Stulginskio ir Vilniaus universitet? atstov?. Konferencijos dalyvi? pasveikinti atvyko žem?s ?kio viceministras Edvardas Raugalas ir Trak? rajono meras Vincas Kapo?ius. Dalyvavo sve?i? iš Estijos, Latvijos, Airijos, Danijos. Pirmoji tarptautinio renginio diena buvo skirta dalyviams ?sikurti bei susipažinti, antr?j? vyko konferencija, o paskutini?j? – pažintin? išvyka ? socialin? ?mon? „Maisto bankas”.

Zarasiškius konferencijoje atstovavo Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s strategijos ?gyvendinimo vadovas Arvydas Veikšra, Startegijos ?gyvendinimo konsultant? Daiva Zakšauskien? ir Zaras? savivaldyb?s vietos veiklos grup?s tarybos nar? Genovait? Sarokina.

Daugiau informacijos apie konferencij? galima rasti Programos „Leader“ ir žemdirbi? mokymo metodikos centro interneto svetain?je adresu: http://www.zmmc.lt/lt/component/content/article/1-bendros-naujienos/355-socialinis-verslas-kaime-nauji-ikiai-ir-naujos-galimybs-.html

Zaras? savivaldyb?s VVG informacija


Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .