Socialinis verslas – kas tai? NVO ir bendruomenių lūkesčiai

2016-12-04 15:29

Socialinis verslasŠ.m. gruodžio 14 d., site 15 val. kvie?iame NVO ir bendruomeni? atstovus ? projekto „Socialinio verslo akseleratorius regionuose“ pristatym? Zaras? rajono savivaldyb?s mažojoje sal?je (S?li? a. 22, click II a.).

 Socialinis verslas – vienas svarbiausi? šiuolaikin?s valstyb?s talkinink? teikiant vieš?sias paslaugas bei tenkinant tuos gyventoj? poreikius, cialis 40mg kuri? netenkina ?prastos verslo ?mon?s. Pagrindinis socialinio verslo variklis ir s?km?s matas – ne pajamos, bet nauda visuomenei. Socialinis verslas gali teikti labai ?vairiais paslaugas bei prekes, skirtas socialin?ms reikm?ms. Dažniausiai socialinis verslas orientuojasi ? socialiai pažeidžiamiausi? grupi? poreikius ir teikia b?sto, sveikatos prieži?ros, socialin?s ?traukties, mokymo ir kitokias paslaugas.

Projekt? „Socialinio verslo akseleratorius regionuose“, kurio tikslas kurti palanki? aplink? socialinio verslo augimui ir sklaidai 15-oje Lietuvos kaimišk? vietovi?, ?gyvendina NVO AVILYS ir viešoji ?staiga „Geri norai LT“.

Vien? iš 15-os Lietuvos kaimišk?j? vietovi? projekte atstovauja ir Zaras? – Visagino regiono vietos veiklos grup?. Vietos veiklos grup?s pagrindinis tikslas – pad?ti projekto vykdytojams detaliai pristatyti projekto veiklas, pad?ti atrinkti potencialius projekto dalyvius, informuoti ir paskatinti regiono nevyriausybines organizacijas svarstyti socialinio verslo steigimo klausimus: nuo finansini? iki misijos ?gyvendinimo motyv?.

2017 – 2023 metais, ?gyvendinant Zaras? – Visagino regiono vietos veiklos grup?s strategij?, atsiras finansin?s galimyb?s vietos pareišk?jams ?gyvendinti ir socialinio verslo projektus, tod?l dabar labai  svarbu potencialiems pareišk?jams dalyvauti projekte ir sukurti tvarius socialinio verslo konceptus, kurie b?t? paruošti efektyviai ?sisavinti socialiniam ar bendruomeniniams verslui skiriamas investicijas.

 

Zaras? – Visagino regiono vietos veiklos grup?s informacija

Socialinis verslas

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .