ŠNIUKŠTAI PIEŠĖ GRAŽIAUSIĄ LIETUVIŠKĄ ŽODĮ

2010-10-26 08:09

Spalio 16 dien? ? Šniukšt? kaimo bendruomen?s namus rinkosi jaunoji bendruomen?s karta. Per vis? Lietuv? nuskamb?jusio konkurso „Nupiešk gražiausi? žod?“ kilnus tikslas paskatino Šniukšt? kaimo kart? bendrij? organizavo piešimo valand?l? 1 – 4 klasi? mokiniams. Juk piešti vaikams malonus užsi?mimas, discount o piešti kartu su visais dvigubas malonumas.

Š? konkurs? organizuoja kalbines informacines technologijas pl?tojanti ?mon? „Tilde informacin?s technologijos“ („Tilde IT“), ed LR Švietimo ir mokslo ministerija, check Lietuvi? kalbos institutas. Konkurso tikslas -  paskatinti vaikus atkreipti d?mes? ? kalbos grož?, saugoti myl?ti ir puosel?ti gimt?j? kalba. Piešinyje reik?jo nupiešti vaikui gražiausi? lietuvišk? žod?.

Sutart? valand? prie bendruomen?s nam? l?kuriavo 10 pradinuk?, kaip nedidelei bendruomenei visai nemažai. Sus?d? prie vieno didelio, išsidalinome piešimo priemones ir prisimin?me gražiausius Lietuviškus žodžius. Smagu buvo gird?ti, kai tarmiškai tarpusavyje kalbantiems vaikams, nestigo tikr? Lietuvišk? kasdienini? žodži?. Mažesniems „MAMA“, „T?TIS“ vyresniems „T?VYN?“, „PASAULIS“ ir „V?LIAVA“. Berniukams daugiau r?p?jo mašinos ir policija, mergait?ms g?l?s ir šventin?s dovanos Šv. Kal?d? prog?. Kelias valandas nesigird?jo nešvankybi? ir keiksmažodži?, visi bendruomeniški, o ir pyktis nebuvo d?l ko.

Kiekvienas nupieš? po kelis piešinius, pirmieji ?josi sunkiau, sekantys – tiesiog galvojosi patys, vis nor?josi nupiešti daugiau ir daugiau žodži?. Pasibaigus piešimui skirtai valand?lei, visiems reik?jo apsispr?sti kok? žod? si?sti konkursui. Apsispr?sti buvo nelengva, rinkim? savarankiškumas baugino ne vien?, kuris labai abejojo, tam pad?jo visi kiti balsuojant už vien? ar kit? piešin?. Kai siuntos vokas buvo užklijuotas, prasid?jo ?sp?dži? dalijimasis prie led? porcijos. Renginio pabaigoje bendruomen?s nam? stende visi jaunieji dailininkai paliko po delno antspaud?.

Konkurso laim?tojus išrinks kompetentinga komisija, ?vertinusi visus darbus. Pirmosios vietos laim?tojas bus apdovanotas kompiuteriu (su programine ?ranga), antrosios – fotoaparatu, tre?iosios – mobiliuoju telefonu. Visi geriausius piešinius konkursui pateik? vaikai dovan? gaus programin? ?rang? „Tild?s Biuras 2009 Namams“, leidyklos „Šviesa“ priz?.

Vaik? piešinius galite pasiži?r?ti tinklapyje www.lituanika.lt/piesiniukonkursas. Iš 600 konkurso piešini? tik 10 yra iš Zaras?. Kvie?iame balsuoti ir ?vertinti Šniukšt? bendruomen?s vaik? pastangas.

Šniukšt? bendruomen?s pirminink? Daiva Zakšauskien?

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .