Smalvų kaimo kraštiečių šventė

2016-10-19 07:37

Smalvu sventeJau tapo gražia tradicija Smalv? bendruomen?je visus smalviškius, what is ed kraštie?ius kasmet sukvieti ? Smalv? kaimo Kraštie?i? švent?.

Bažny?ioje šventomis mišiomis prasid?j?s susitikimas persik?l? ? šalia bendruomen?s nam?  pasodint? medži? parkel?, kur? prieš penkerius metus sodino kaimo gyventojais išnykusiems apylink?s kaimams atminti. Šiais metais kraštietis Jonas Zinkevi?ius apvainikavo š? atminim?, padar?s atminimo stogastulp? išnykusiems kaimams.

Iš parkelio švent? persik?l? ? Smalv? kult?ros nam? sal?. Oficialioji švent?s dalis prasid?jo nuo seni?nait?s Jolantos Purvinskien?s, seni?no Stanislovo Stankevi?iaus ir Smalv? bendruomen?s pirmininko Sauliaus Vali?no pasveikinim?. Daug graži? palink?jim? išsak? atvyk? sve?iai.  Zaras? rajono savivaldyb?s meras Nikolajus Gusevas ?teik? pad?k? Liudai Rutulienei už ilgamet? ir nuošird? darb? ?gyvendinant bendruomen?s iniciatyvas. Organizatoriai pasveikino jubiliatus, jaunavedžius, bendruomenei nusipelniusius žmones.

Švent?s dalyviams koncertavo Smalv? kaimo saviveiklininkai – mandolinink? grup? su naujais muzikos instrumentais. Saviveiklininkai juos ?sigijo ?gyvendin? projekt? „Muzikali Smalv? bendruomen?“, kuriam l?šas skyr? Lietuvos Respublikos žem?s ?kio ministerija. Šaunus Smalv? bendruomen?s moter? ansamblis, atliko puikius romansus. Skamb?jo smagios dainos, kurias dovanojo Jonas Vaini?nas kartu su Violeta ir Maksimu Bendelstonais, netradicin? program? parod? Zaras? kult?ros centro kolektyvas „Seluona“, o nuotaikingai koncert? baig? Daugaili? kapela „Indraja“

Švent?s metu galima buvo ?sigyti ?vairi?, iš vilnos, vietos amatinink? pagamint? dirbini?, mezgini? ir rankdarbi?. Visus džiugino Zaras? žmoni? su negalia draugijos surengta loterija be pralaim?jim?.

Smalv? bendruomen?s informacija

DSC02521k DSC02558k Smalvu svente 1 Smalvu svente 3 Smalvu svente 5 Smalvu svente 7 Smalvu svente svente 4

Jūs galite rašyti komentarą

Rašyti komentarą

. . . .